Hlavní navigace

Výrobcům elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů uplyne koncem června lhůta pro zaknihování akcií

24. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie zavádí s účinností od 1. července 2014 pravidlo, podle kterého podpora nenáleží těm výrobcům elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, kteří mají formu akciové společnosti a nemají vydány výlučně zaknihované akcie.

Zahraniční osoby obdobné akciové společnosti prokážou vlastnickou strukturu předložením čestného prohlášení, v němž budou uvedeny osoby, které jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. 

Ačkoli všechny akciové společnosti musí podle zákona o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (č. 134/2013 Sb.) své listinné akcie na majitele imobilizovat nebo změnit jejich formu na listinné akcie na jméno do 30. června 2014, novela zákona o podporovaných zdrojích energie stanoví přísnější požadavek na jejich transparentnost v případě žadatelů o podporu. Pro získání podpory totiž musí akciové společnosti změnit podobu svých listinných akcií – tedy i imobilizovaných listinných akcií na majitele nebo akcií na jméno – na zaknihované cenné papíry. Z tohoto důvodu byla uvedená novela kritizována za zvyšování administrativní zátěže akciových společností. 

S ohledem na to pak byla ještě před účinností této úpravy přijata další novela č. 90/2014 Sb., která stanovila dvě výjimky z této povinnosti, a to pro akciové společnosti vyrábějící elektřinu a teplo z obnovitelných zdrojů, jejichž jediným akcionářem je obec, a pro výrobce elektřiny z bioplynu, jejichž hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Tato druhá novela nabývá účinnosti rovněž 1. července 2014. Ostatní výrobci musí své akcie zaknihovat do 30. června 2014, jinak nebudou mít nárok na podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. 

Podrobné informace k postupům při zaknihování cenných papírů uvádí na svých webových stránkách Centrální depozitář cenných papírů: http://www.cdcp.cz/index.php/cz/tiskove-centrum/novinky-a-tiskove-zpravy/229-zaknihovani-akcii-podminka-ziskani-podpory-pro-vyrobce-oze


 

Zdroj: KPMG