Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v lednu 2012

Sdílet

 Autor: © Laurent Renault - Fotolia.com
Počet insolvenčních návrhů neklesá a odpovídá i v lednu 2012 maximálním hodnotách z posledního čtvrtletí roku 2011. U fyzických osob razantně roste počet žádostí o oddlužení.

V lednu 2012 bylo podáno celkem 2274 insolvenčních návrhů. Proti lednu 2011 tak došlo k nárůstu o 57 %. Pokud však počet insolvenčních návrhů z ledna 2012 srovnáme s průměrnou hodnotou posledního čtvrtletí loňského roku, je počet insolvenčních návrhů srovnatelný. Celkem 603 insolvenčních návrhů bylo v lednu podáno u podnikatelů, z toho 207 insolvencí se týkalo fyzických osob – podnikatelů. U fyzických osob – nepodnikatelů bylo podáno1671 insolvenčních návrhů.

 

Insolvenční návrhy ČR*

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 

 

 

3

2191

637

1554

 

 

 

4

1834

535

1299

 

 

 

5

2096

573

1523

 

 

 

6

2154

581

1573

 

 

 

7

1768

495

1273

 

 

 

8

2096

567

1529

 

 

 

9

2116

590

1526

 

 

 

10

2094

540

1554

 

 

 

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

2274

603

1671

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Statistiku insolvenčních návrhů firem komplikují fyzické osoby podnikající, které podávají insolvenční návrh s žádostí o oddlužení. Podle § 389 insolvenčního zákona je k podání návrhu na oddlužení oprávněn pouze dlužník, a to za předpokladu, že není podnikatelem. V praxi se u žádostí o oddlužení setkáváme s případy, kdy osoba, která ukončila podnikání, má dluhy z podnikatelské činnosti a nebo s osobou, která má formálně živnostenské oprávnění, ale nepodniká a nemá žádné dluhy z podnikatelské činnosti. 

Dle vysvětlení, které podalo ministerstvo spravedlnosti, dlužník může být fyzickou osobou i právnickou osobou a současně nesmí v době podání návrhu naplňovat definici podnikatele obsaženou v ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Uvedenou problematikou se zabývala Expertní skupina pro insolvenční právo S 22. Ta dospěla ke stanovisku, že „dlužníkem, který není podnikatelem“ se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V odůvodnění tohoto závěru zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné. Současně bylo dále vyloženo, že podnikatelem není ten, kdo sice má živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká. Z pouhého zápisu dlužníka v živnostenském rejstříku nelze vždy vyvozovat závěr, že dlužník je podnikatelem. Tento závěr byl také podpořen rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR.

 

 Pády gigantů

Největší firmou, na kterou byla v lednu podána insolvence, je společnost AHOLD Czech Republic, a.s.. Insolvenční řízení trvalo 1 den a insolvenční návrh byl 12. 1. z důvodu absence základních náležitostí insolvenčního návrhu odmítnut. Další významnou firmou v insolvenci byla v lednu 2012 Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. a KORYNA nábytek, a.s.. Poslední jmenovaná je v insolvenci již posedmé. KORYNA nábytek, a.s. dluží vedle dalších závazků zaměstnancům mzdy od září 2011 a od konce roku 2011 má nového majitele. Tím je firma L.A. Bernkop 1883, a.s.. 

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkursem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Proti tomu při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Reorganizace je u nás stále málo využívaným nástrojem řešení úpadku. Konkursů bylo v lednu 2012 prohlášeno 126. Proti stejnému období roku 2011 tak došlo k poklesu o 13%. Podíl živnostníků na celkovém počtu konkurzů je meziročně srovnatelný (v lednu 2012 je  jen o 0,4% nižší než v lednu 2011).

 

Konkursy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 

 

3

174

36

 

 

4

146

35

 

 

5

178

38

 

 

6

154

43

 

 

7

115

32

 

 

8

124

39

 

 

9

157

50

 

 

10

133

41

 

 

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

 

 

zdroj: Creditreform 

 

 

Firmy v konkursu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat

26297451

Drůbež-Vysočina spol. s r.o.

Výkrm a zpracování drůbeže, výroba a prodej drůbežího masa

120

298355000

46712186

RIO-ELEKTRO, s.r.o.

Elektrické instalace

16

241226000

25369466

VELUM, s.r.o.

Technické zařízení budov

70

171889000

14704072

Taweko, spol. s r.o.

Silniční nákladní doprava

200

150000000

25542737

SIS silniční stavitelství s.r.o.

Pozemní a inženýrské stavitelství

53

122546000

63989298

Betta Plus Praha s.r.o.

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

5

115000000

26853540

ST STEEL CZ s.r.o.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

68

47403000

26382172

KV Steel s.r.o.

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

33

46583000

26860121

STEEL INVESTMENT, spol. s r.o.

Obchodní činnost s hutním materiálem

8

46160000

26236672

KPM trading s.r.o.

Silniční nákladní doprava

10

36106000

zdroj: Creditreform

 

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů je stále rekordní. Celkový počet insolvenčních návrhů vzrostl proti lednu 2011 o 65 %. Pokud však lednový počet insolvencí u nepodnikatelů srovnáme s průměrnou hodnotou posledního čtvrtletí loňského roku, hodnoty jsou srovnatelné a lednový vývoj nepřekvapil. Pokles insolvencí nelze očekávat ani v dalším období. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs. 

V lednu požádalo o oddlužení celkem 1740 osob. Je to absolutně nejvyšší hodnota od začátku platnosti insolvenčního zákona v roce 2008. Proti lednu 2011 je počet žádostí o oddlužení vyšší o 87 %. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1267 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v lednu 26 dlužníků (nárůst proti lednu 2011 dokonce o 420 %). V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Dne 25. 1. 2012 schválila vláda novelu insolvenčního zákona. Novela reaguje na praxi podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů ze strany věřitelů, a to tak, že soudům umožňuje takové návrhy odmítnout.

 

Mezi hlavní body schváleného návrhu patří možnost soudu:

* odmítnout insolvenční návrh věřitele pro zjevnou bezdůvodnost,

* stanovit peněžitou sankci za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh,

* omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení (dlužník tak například nebude omezován při nakládání se svým majetkem),

* uložit věřiteli povinnost složit na návrh dlužníka jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, a to až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

 

 

Ještě v roce 2012 plánuje ministerstvo spravedlnosti předložit vládě další tzv. koncepční novelu insolvenčního zákona, která bude založena na rozsáhlé analýze vycházející ze zkušeností insolvenčních soudů, insolvenčních správců i samotných dlužníků a věřitelů. 

Pro další období Creditreform u právnických osob neočekává výrazný nárůst insolvenčních návrhů a prohlášených konkursů. Naopak u spotřebitelů lze vzhledem k vysokému zadlužení domácností předpokládat další růst insolvenčních návrhů i schválených oddlužení.

 

Zdroj: Creditreform

 

Foto: © Laurent Renault - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?