Hlavní navigace

Zákon o dluhopisech, o podnikání na kapitálovém trhu, o správních poplatcích a o mezinárodním právu soukromém a procesním

16. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Dne 30. 5. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 172/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o dluhopisech (č. 172/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 8. 2012, přinesl již očekávané legislativní zpřesnění. K jeho hlavním změnám patří v prvé řadě odstranění povinnosti emitenta nechat si před vydáním dluhopisů schválit emisní podmínky orgánem veřejné moci. Dalšími změnami jsou, že vlastníci dluhopisů mají možnost konat schůze s využitím komunikace na dálku, tato možnost nám přináší rychlejší i pružnější časovou flexibilitu. Vydání dluhopisů v listinné podobě může být pouze formou cenného papíru na řad. 

zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se mění definování služeb poskytovaných centrálním depozitářem pro vlastníky investičních nástrojů. Zde se upřesňuje, že konečné podmínky obsahují pouze údaje, které se vztahují k dokladu o cenném papíru, a nenahrazují dodatek prospektu a rovněž, že zahraniční cenné papíry, které byly vydány podle cizího práva, se do české centrální evidence cenných papírů nezapisují, i kdyby k jejich vydání došlo v České republice. 

zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním nastala změna u zástavního práva k cennému papíru, a to ve smyslu, že „zástavní právo k cennému papíru se řídí právem platným v místě obvyklého pobytu nebo sídla zástavního věřitele v rozhodné době, nezvolí-li strany právo jiné“. Jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak i zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním nabyly účinnosti dnem 1. 7. 2012.

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?