Hlavní navigace

Zkontrolovali jste svůj zakladatelský dokument? (Přechod na novou právní úpravu, či nikoliv)

15. 5. 2014

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. K tomuto datu došlo v existujících společnostech kromě řady změn faktických také ke změnám terminologickým.

Barbora Barcalová Obchodní společnosti a družstva se podle nové právní úpravy souhrnně označují jako „obchodní korporace; mění se také další dosud zavedená terminologie. Základem faktických změn, které je třeba uskutečnit, je nutnost uvedení zakladatelských dokumentů společnosti do souladu s novou právní úpravou. V případě jejich nesouladu s novou právní úpravou platí, že dnem 1. 1. 2014 se automaticky zrušila ujednání společenských smluv, respektive zakladatelských listin, které byly v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích (§ 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích – dále jen ZOK). Každá společnost je povinna zkontrolovat svůj zakladatelský dokument, zjistit, která ustanovení jsou v rozporu se ZOK, a přijmout příslušné změny. Nové znění zakladatelského dokumentu musí následně každá společnost založit do sbírky listin obchodního rejstříku. Na tuto proceduru je zákonem stanovena lhůta do 1. 7. 2014.

 

Podle čeho se řídí již existující společnosti 

V ZOK je stanoveno, že pokud společnosti výše uvedeným povinnostem v uvedené lhůtě nedostojí a zakladatelské dokumenty neuvedou do souladu s novou právní úpravou ani v dodatečné lhůtě stanovené soudem, může dojít až k faktickému zrušení společnosti a její likvidaci. V praxi může nastat problém při posuzovaní toho, podle které právní úpravy se fakticky řídí již existující společnosti. K tomu § 777 odst. 4 ZOK stanovuje, že pokud společnost vznikla za účinnosti obchodního zákoníku, bude se řídit ustanoveními tohoto zákona, která upravují práva a povinnosti společníků, a to za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, nebo pokud se od nich společníci neodchýlí ve společenské smlouvě. V praxi to bude tedy znamenat, že již existující společnosti se řídí oběma zákony a posuzují v každém jednotlivém případě, zda daná záležitost odporuje či neodporuje donucujícímu ustanovení ZOK, což může znamenat řadu komplikací. Předpokládá se, že většina společností (obchodních korporací) využije zákonem dané možnosti změnit své zakladatelské dokumenty, a tyto včetně práv a povinností z nich vzniklých zcela podřídí nové úpravě zákona o obchodních korporacích. Tato skutečnost se zapisuje do obchodního rejstříku. Na výše uvedené kroky mají společnosti lhůtu do 1. ledna 2016.

 

Kdopak by chtěl obtíže 

Přechod na režim ZOK doporučuji zejména pro jednoznačné určení, kterým zákonem se práva a povinnosti společníků řídí, a nedocházelo by tak k výkladovým problémům. Při nepodřízení se režimu nové právní úpravy pak nadále dochází k aplikaci jak obchodního zákoníku, tak nového zákona o obchodních korporacích, respektive nového občanského zákoníku, což až do doby vzniku ustálené judikatury může činit značné obtíže.

 

 

Autorka je advokátka: Barcalová Hrtús advokátní kancelář

Cloud22