Hlavní navigace

Změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013

10. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
V průběhu července se Poslanecká sněmovna zabývala dvěma návrhy novely zákona o DPH.

První z výše zmíněných návrhů novely zákona o DPH je součástí návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů souvisejících se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Tento návrh byl projednán a schválen v třetím čtení a následně postoupen ke schválení Senátu.

Z hlediska DPH tato novela zvyšuje sazby daně o 1 % (na 15 % a 21%) s účinností od 1. ledna 2013. Novela zároveň obsahuje některá další opatření týkající se techniky výpočtu základu daně a daně.

Současně tato novela navrhuje některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně by nadále neměly podléhat dětské pleny. Mimoto se částečně omezuje uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Jedna z podmínek limitujících uplatnění snížené sazby stanoví, že tyto prostředky budou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.

 

Druhým návrhem, který projednala Poslanecká sněmovna, je technická novela zákona o DPH. Tato novela byla projednána teprve v prvním čtení. Další projednání je plánováno na podzimní schůzi sněmovny.

Poměrně obsáhlá novela navrhuje změny spíše technického rázu a reaguje na změny v evropských předpisech. O významných bodech této novely jsme ve Finančních aktualitách informovali již dříve, níže proto uvádíme pouze jejich stručné shrnutí. Lze očekávat, že v průběhu projednávání může tento návrh doznat ještě poměrně významných změn.

 

Rozšíření ručení za odvod DPH 

Novela by měla rozšířit případy, kdy odběratel ručí za odvod DPH z příslušné dodávky, pokud by ji dodavatel neuhradil. Mimo případů, které zákon o DPH upravuje již nyní (například jedná-li se o platbu za zdanitelné plnění na zahraniční účet či liší-li se sjednaná cena zcela zjevně od ceny obvyklé), bude odběratel nově bez dalšího ručit za odvod DPH i tehdy, provede-li platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude zveřejněn správcem daně. Odběratel bude za odvod DPH ručit také v případě, bude-li dodavatel tzv. nespolehlivým plátcem.

Novela rovněž upraví ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň při přijetí zboží z jiného členského státu a za odvod DPH při dodání třetí osobě osobou, která toto zboží z jiného členského státu pořídila.

 

Osvobození při převodu nemovitosti 

Lhůta, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH, by se měla prodloužit ze tří na pět let. Po uplynutí této lhůty si plátci navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.

 

Měsíční zdaňovací období 

Návrh novely zavádí primárně měsíční zdaňovací období pro všechny plátce se sídlem, místem podnikání či provozovnou v tuzemsku. Existující plátci, kteří by splňovali podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období v roce 2013, budou moci volit mezi měsíčním obdobím a zachováním čtvrtletního zdaňovacího období. Noví plátci splňující zákonné podmínky (například roční obrat nižší než 10 000 000 Kč) se budou moci rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, nejdříve však v třetím kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH (v určitých případech bude možno požádat o dřívější změnu).

 

Elektronické daňové doklady 

Návrh novely snižuje administrativní zátěž při vystavování elektronických daňových dokladů, které nově nebude nutno opatřovat elektronickým podpisem. S elektronickou podobou faktury však bude muset souhlasit odběratel. Zároveň jsou výslovně definovány pojmy věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu a čitelnost, což jsou povinnosti, které daňové doklady (ať listinné či elektronické) budou muset splňovat po celou dobu archivace.

 

Závazné posouzení u dodávek šrotu a odpadu 

Od 1. ledna 2013 by mělo být možné požádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge podle ustanovení § 92c (šrot a odpad).

 

Daňové přiznání pouze elektronicky 

Daňová přiznání by měli plátci podávat pouze elektronicky, a to s účinností od 1. ledna 2014. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat nepřesáhne 6 000 000 Kč.

 

Ostatní změny 

Návrh obsahuje další změny, zejména  co se definicí a struktury ustanovení upravujících registraci, vznik plátcovství a zrušení registrace k DPH týče. Mění se i definice stálé provozovny pro účely daně z přidané hodnoty. Novela také významným způsobem upravuje definici pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny.

 

 

Zdroj: KPMG

 

ICTZ23

Foto: © Visual Concepts - Fotolia.com