Hlavní navigace

Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011 na Slovensku

26. 1. 2011

Sdílet

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládne novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2011.

Cieľom noviel je novo zadefinovať základné pojmy tak, aby sa spôsob výberu sociálneho a zdravotného poistenia v čo najväčšej miere zjednotil s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. 

Okrem sprehľadnenia pravidiel a zjednodušenia administratívy s tým spojenej, mnohé z takto novelizovaných ustanovení zásadným spôsobom menia okruh poistených osôb a ich príjmov, z ktorých sa má poistné platiť.

V prípade oboch noviel sa rozširuje vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov (s istými výnimkami). Do vymeriavacieho základu tak budú patriť aj odstupné, odchodné, náhrada za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely atď. Výnimkou však zostávajú okrem iného aj príjmy dosahované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

U sociálneho poistenia sa rozširuje okruh zamestnancov na všetky osoby s príjmom zo závislej činnosti v zmysle členenia používaného pre účely zákona o dani z príjmov. Týmto všeobecným vymedzením sa okruh zamestnancov môže rozšíriť napr. o spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, či členov predstavenstva a dozornej rady akciových spoločností.

U zdravotného poistenia sa rozširuje pojem zárobkovej činnosti na dosahovanie všetkých druhov zdaniteľných príjmov, t.j. aj príjmov z prenájmu nehnuteľností, príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov v zmysle členenia zákona o dani z príjmov. Výnimkou sú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkovou daňou. Okrem toho sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj príjem podielu na zisku (dividendy), a to osobami podieľajúcimi sa na základnom imaní a členmi štatutárnych orgánov. Okrem dividend sa má podobne posudzovať aj vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (s určitými výnimkami). Sadzba poistného z tohto príjmu bola stanovená na 10 %.

Novely prinášajú aj ďalšie zmeny, napr. posunutie termínu stanovenia maximálneho vymeriavacieho základu z 1. júla na 1. január, zmeny v oblasti zaokrúhľovania vymeriavacieho základu, sumy poistného, platenia poistného aj jeho výberu. 

 

Cloud22

Zdroj: KPMG