Hlavní navigace

Informační systém za hubičku

Třetí, možná poslední příliv dotací z Evropské unie pro malé a střední podniky je tady.
8. 4. 2010

Sdílet

Právě nyní můžete výhodně pořídit komplexní informační systém s plně integrovanými moduly do svého podniku. Efektivněji řídit svou výrobu včetně plánování a logistiky. Pomocí čárových kódů sledovat práci zaměstnanců, materiál, rozpracovanou výrobu, a skladové zásoby. Zavedením EDI rychleji a levněji komunikovat se svými dodavateli a odběrateli. Řízením údržby strojového parku omezit rizika odstavení stroje či nákladných oprav.

 

Za poloviční cenu… 

Navíc lze i ve financích nastavit pobočkové uspořádání firmy, tvořit finanční analýzy a sledovat nákladové položky. Získat podnikový informační systém za poloviční cenu z celkové výše investice není tedy vůbec nemožné. V současné době mají díky třetí vlně dotací z EU šanci i malé a střední podniky na proplacení své investice do informačních technologií až do výše 60%.

Se zpracováním projektu a přípravou žádostí pomáhá zákazníkům společnost Minerva Česká republika ve spolupráci s agenturou CzechInvest a poradenskou společností CVIS Consulting už od vyhlášení první výzvy programu „ICT v podnicích.“

S aktuální třetí výzvou nabízí Minerva ČR pořízení informačního systému s širší nabídkou služeb včetně administrace projektu, která usnadní podnikům celkový proces. Rovněž připravila na toto téma sérii regionálních seminářů pro výrobní podniky střední velikosti. Byly zaměřeny na zásady výběru vhodného informačního systému, postupy a pravidla zadávání výběrového řízení, správného vyhodnocení a účastníci si odnesli i mnoho dalších užitečných rad a tipů, které napomohou ucelenému pohledu na IT v konkrétním podniku.

 

Stop Praze 

„Společnost Minerva je zárukou pro dodávky oborově zaměřeného podnikového informačního systému QAD včetně jeho outsourcingu pro odvětví, zahrnující automobilový, strojírenský, elektrotechnický, potravinářský, farmaceutický průmysl a výrobu spotřebního zboží. Naše společnost zastřeší v případě potřeby celý projekt jako systémový integrátor a tím se stáváme pro zákazníka jediným odpovědným partnerem za kompletně dodané řešení,“ říká marketingová manažerka Minervy ČR Alena Pribišová. A dodává:„Jednou z důležitých podmínek dotace ovšem je, že projekt musí být realizován na území České republiky a podnikatelská činnost společnosti musí být provozována mimo Prahu, byť je administrativní sídlo společnosti v hlavním městě.“

 

Jak dosáhnout na dotaci 

Pro zdravý vývoj firem, které plánují svou činnost v dalších letech a cítí, že stávající informační systém nepokrývá jejich požadavky, se právě nyní ukazuje šance výhodně a s více jak padesátiprocentní úsporou investovat do informatiky.Co je k tomu potřeba? Umět dosáhnout na dotaci.

Pro třetí vlnu programu „ICT v podnicích“ byla stanovena nižší minimální finanční hranice projektu v porovnání s předchozími výzvami tak aby dotace mohly čerpat i menší podniky nebo je aplikovat na menší projekty. Díky této změně lze dotaci využít i na takové dílčí systémy, které pouze rozšíří funkcionalitu IS. Dotace je poskytována v rozmezí od 350 tisíc Kč do 20 mil. Kč, což znamená, že celková hodnota investice může být od 700 tisíc Kč po 40 mil. Kč.

Dotaci lze získat především na pořízení podnikového informačního systému včetně potřebného HW. Pořídit můžete však i samostatné specializované systémy či moduly (například CRM systém, systém na řízení velkoskladů včetně řešení čárových kódů a příslušného hardware, systém DMS na řízení dokumentů v podniku nebo například EAM – systém na řízení údržby strojů a zařízení v podniku), kterými doplníte a rozšíříte stávající ERP systém či se rozhodnete jej zcela modernizovat.

Dotaci lze využít i na zavedení či rozšíření stávajících služeb outsourcingu na pořízený informační systém nebo jeho části. Do uznatelných nákladů můžete vložit také konzultace k SW systémům či využití poradenské činnosti při řízení a administrace projektu. 

Základem je kvalitní projekt 

Program je zaměřen na malé a střední podniky s maximálním počtem zaměstnanců 250, včetně případné mateřské společnosti a dalších dceřiných společností v zahraničí. Společnost ale musí mít uzavřeny minimálně dvě po sobě jdoucí zdaňovací období a převažující činnost žadatele a projektu musí směřovat do zpracovatelského průmyslu.

Základem schválení projektu pak je kvalitně zpracovaný projekt s jasně vymezenými prioritami společnosti a nároky na funkcionalitu informačního systému, což je důležité zejména pro nadcházející proces výběrového řízení. Při výběru informačního systému a jeho dodavatele je dobré sledovat několik ukazatelů. Především by měl systém naplňovat smysl konkrétního podnikání s perspektivou dlouhodobého rozvoje. Dodavatel by se měl prokázat referencemi implementací daného IS u zákazníka, který sám realizoval, což je vlastně jeho vizitka.

 

Třetí výzva k programu ICT v podnicích byla vyhlášena 22. 10. 2009. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. ledna 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a ukončen bude 15. října 2010. Příjem plných žádostí probíhá od 8. března 2010 do 28. února 2011. Plánovaná alokace financí pro tuto výzvu je 0,5 mld. Kč.