Hlavní navigace

Pokuta za opožděné hlášení nebo vyúčtování

24. 11. 2011

Sdílet

Od tohoto roku zavedl daňový řád novou sankci za opožděné podání tzv. daňového tvrzení, a to ve formě pokuty.

Daňové tvrzení je nový pojem daňového řádu, který kromě daňového přiznání zahrnuje také hlášení a vyúčtování. Je tedy třeba si uvědomit, že správce daně může pokutovat nejenom pozdní podání daňového přiznání, ale i pozdní podání různých hlášení a vyúčtování. Jak ukazují zkušenosti z poslední doby, pokuty za opožděné podání hlášení nebo vyúčtování mohou být poměrně citelné, neboť jejich maximální výše dosahuje až 300 000 Kč. Výše pokuty se odvíjí od délky prodlení a částky daně uvedené v daňovém tvrzení.

Pokutu musí poplatník zaplatit, pokud daňové tvrzení podá se zpožděním delším než pět pracovních dnů nebo je nepodá vůbec. Během těchto pěti pracovních dnů je však třeba finančnímu úřadu daňové tvrzení doručit, nikoli pouze podat na poštu. U opožděného podání hlášení a vyúčtování stanoví daňový řád pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl plátce povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést. Nejvýše se může jednat o 0,5 % z celkové částky daně. Dosažení maximální výše pokuty u hlášení a vyúčtování nastává již za deset dní prodlení. Pokud by tak to vypočtená pokuta byla vyšší než 300 000 Kč, finanční úřad vyměří pokutu ve výši 300 000 Kč.

 

Pokuta se může týkat hlášení a vyúčtování v níže uvedených oblastech: 

Daň vybíraná srážkou 

* hlášení o sražené dani u příjmů placených daňovým nerezidentům: podává se do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost srážku daně provést,

* vyúčtování o sražené dani: podává se do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku. 

Zajištění daně 

* hlášení o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů: podává se do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit. 

Daň z příjmů ze závislé činnosti 

* vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti: podává se do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Podá-li plátce vyúčtování elektronicky, pak platí lhůta do 20. března, 

DPH

* hlášení o dani podávané evidovanými osobami poskytujícími elektronicky poskytované služby podle zákona o dani z přidané hodnoty: do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí 

Ostatní

* vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Správce daně sdělí daňovému subjektu výši pokuty platebním výměrem, který zpravidla zašle do několika měsíců po opožděném podání daňového tvrzení. Pokuta je následně splatná do 30 dnů od doručení platebního výměru. Daňový řád již neumožňuje požádat správce daně o prominutí pokuty nebo její části. Proti platebnímu výměru na pokutu je sice možné podat odvolání, to však nemá z hlediska splatnosti odkladný účinek. Úspěšnost odvolání je přitom velmi omezená, neboť způsob výpočtu pokuty je v zásadě objektivní. 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?