Hlavní navigace

Slovensko: Novela zákona o dani z príjmov schválena vládou

10. 9. 2014

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Ministerstvo financií SR pripravilo návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára 2015. Novela bola schválená na rokovaní vlády 20. augusta 2014.

 Zhrnutie niektorých navrhovaných zmien uvádzame nižšie:

 

 • Daňový výdavok – pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby a s ním súvisiacich výdavkov bude daňový výdavok uznaný len v primeranej výške k dosiahnutým zdaniteľným príjmom. Výdavky na určitý majetok budú daňovo uznané najviac do výšky 80 % týchto výdavkov, avšak ak daňovník preukáže výlučné používanie tohto majetku na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, bude si môcť uplatniť 100 % týchto výdavkov. Ide pritom napríklad o spotrebnú elektroniku, optické a fotografické prístroje, prístroje pre domácnosť, kosačky, osobné autá, nábytok.
 • Finančný prenájom bude zadefinovaný odlišne od súčasnej definície, pričom sa zruší minimálna doba prenájmu 3 roky, pričom v prípade pozemkov sa bude rozlišovať, či na nich stojí stavba zaradená do 5. alebo do 6. odpisovej skupiny. Zároveň, ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka musí byť vyčíslená osobitne.
 • Príjmy zo služieb, ak nebudú poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne na Slovensku, budú mať zdroj na Slovensku a teda podliehať zdaneniu zrážkovou daňou na Slovensku len ak budú poskytované na území Slovenska a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí ináč. Ide v podstate o návrat k stavu pred rokom 2014.
 • Transferové oceňovanie – veľmi významná zmena bola navrhnutá v oblasti transferového oceňovania. Bude sa vzťahovať aj na slovenské daňové subjekty prepojené so slovenskými daňovými subjektmi, pričom uvedené subjekty budú mať aj dokumentačnú povinnosť. Pokiaľ transferovú dokumentáciu daňovému úradu nepredložia do 15 dní od výzvy na jej predloženie, môžu očakávať sankcie do výšky 3 000 eur, to aj opakovane.
 • Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení budú napríklad výdavky (náklady) na nájomné (pričom nájomné zaplatené fyzickej osobe sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie), náklady na marketingové a iné štúdie (pričom budú zahrnované do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov), výdavky na poradenské a právne služby, odplaty za sprostredkovanie (najviac však do výšky 10 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu), náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov zo zdrojov na území Slovenska vyplácaných daňovníkovi nezmluvného štátu a zároveň po splnení povinnosti zraziť zrážkovú daň alebo zabezpečenie dane a oznámiť vykonanie zrážky DÚ. Zmluvné pokuty nebudú daňovým výdavkom.
 • Odplata za vymáhanie pohľadávky bude daňovo uznaná najviac do výšky 50 % z vymoženej pohľadávky.
 • Paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka nebudú daňovými výdavkami.
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie sa budú vzťahovať na právnické osoby okrem bánk, poisťovní, zaisťovní a ich pobočiek na Slovensku a subjektů kolektívneho investovania. Ich uplatnenie je oproti pôvodnému návrhu rozšírené na všetky závislé osoby v zmysle ich definície pre účely transferového oceňovania, nielen na zahraničné závislé osoby. Podľa navrhovanej úpravy budú úroky presahujúce 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa zákona o účtovníctve alebo IFRS a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov daňovo neuznané, okrem kapitalizovaných úrokov. Zároveň, ak podmienkou pre poskytnutie úveru dlžníkovi bude poskytnutie priamo súvisiaceho úveru alebo vkladu jeho veriteľovi osobou spojenou vo vzťahu k dlžníkovi, pre účely nízkej kapitalizácie sa veriteľ bude považovať za závislú osobu vo vzťahu k dlžníkovi.
 • Dochádza ku zmenám v daňových odpisoch.
 • Odpočet daňovej straty bude možný iba rovnomerne 4 roky.
 • Odpočítať od základu dane (po uplatnení prípadnej straty) bude možné súčet 25 % výdavkov na výskum a vývoj, 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov absolventa školy v trvalom pracovnom pomere, 25 % výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn týchto výdavkov v predchádzajúcom zdaňovacom období.

 

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?