Hlavní navigace

Slovensko: Novela zákona o DPH 2012–2013

31. 12. 2012

Sdílet

Hlavné zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 1. októbra 2012 sú nasledovné:

* Od DPH oslobodené dodávky tovaru do iného členského štátu EÚ – Zavádza sa povinnosť potvrdzovať prijatie tovaru odberateľom.

* Od DPH oslobodený dovoz tovaru s následným dodaním do iného členského štátu EÚ –  colný úrad môže od dovozcu takéhoto tovaru pri jeho dovoze žiadať zabezpečenie dane.

* Obmedzenie nároku na odpočítanie DPH na vstupe pri zahraničných osobách.

* DPH zdaňovacie obdobie – Zdaňovacie obdobie pre novo-registrovaných platiteľov DPH je kalendárny mesiac.

* Štvrťroční platitelia budú povinní mesačne sledovať svoj obrat a ak tento dosiahne 100 000 eur za predošlých 12 mesiacov, ich zdaňovacím obdobím sa stane kalendárny mesiac.

* Ručenie za daň – Odberateľ ručí za daň nezaplatenú dodávateľom, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo mohol, že dodávateľ daň alebo jej časť nezaplatí. Týka sa to prípadov keď:

- protihodnota za plnenie je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,

- zákazník pokračoval v obchodovaní s dodávateľom aj po jeho zverejnení v zozname „nespoľahlivých“ DPH platiteľov vedenom Finančným riaditeľstvom.

* Rozšírenie domáceho samozdanenia – Rozširuje sa rozsah obchodov medzi dvoma slovenskými platiteľmi DPH.

DPH registrácia – zábezpeka na daň – V špecifických prípadoch, napr. v prípade tzv. rizikových subjektov, alebo žiadateľov o dobrovoľnú DPH registráciu, ktorí uskutočňujú len prípravnú činnosť na podnikanie, sú tieto osoby povinné pred DPH registráciou zložiť zábezpeku na daň vo výške najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur.

* Zrušenie DPH registrácie – Rozširujú sa právomoci správcu dane zrušiť DPH registráciu z úradnej moci v odôvodnených prípadoch. Ide hlavne o tzv. nespoľahlivých platiteľov.

 

Hlavné zmeny účinné od 1. januára 2013 sú nasledovné:

* Dlhodobý nájom dopravných prostriedkov – zmena miesta dodania. V zásade to bude miesto, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

* Nové pravidlá fakturácie – do slovenského DPH zákona sa preberajú nové pravidlá týkajúce sa vyhotovovania faktúr podľa smernice Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES („fakturačná smernica”).

* Zjednodušená faktúra – Znižuje sa limit, do ktorého môže dodávateľ vystaviť zjednodušenú faktúru, t.j. faktúru bez údajov o zákazníkovi.

* Deň vzniku daňovej povinnosti – Zavádza sa nové pravidlo dňa vzniku daňovej povinnosti pri intra-komunitárnom dodaní tovaru oslobodenom od DPH, ak sa tento dodáva opakovane počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac.

* Deň dodania sa v takomto prípade určí ako posledný deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

 

Ďalšie zmeny:

Samozdanenie pri dovoze tovaru – účinnosť posunutá na 1. január 2014 – Zavedenie úpravy, na základe ktorej DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ už nebude vyrubovať colný organ, ale platiteľ uplatní samozdanenie prostredníctvom svojho DPH priznania, sa znova prekladá, a to na rok 2014.

 

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?