Hlavní navigace

Úvěrové pojištění v roce dvacet dva

16. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © Tijana - Fotolia.com
Článek si neklade ambice čtenáře provést úvěrovým pojištěním v roce 2014, ale spíše zdůraznit oblasti, které by mohly a měly klienta úvěrové pojišťovny zajímat.

Historii úvěrového pojištění v České republice lze datovat od roku 1992. Po dvaceti dvou letech se jeho tvář kompletně změnila, došlo ke striktnímu oddělení státní podpory a komerčního pojištění a zejména došlo k pozitivní diverzifikaci trhu. Klient úvěrové pojišťovny tak má možnost volby. A i když se nabízené produkty až tak moc neliší, určitě existují oblasti, ve kterých jsou jednotlivé pojišťovny slabší či silnější. Vzhledem k poměrně dlouhé historii diverzifikovaného trhu v České republice a zejména kvůli krizi let 2008 až 2011 snad již nastává doba, kdy zásadní roli nehraje cena, ale kvalita služby, kuráž akceptovat rizika a zejména zkušenost s chováním konkrétního subjektu v momentě výplaty pojistného plnění.

 

Rok 2014. Jak je to s akceptací rizik? 

Akceptace rizik je jednou z rozhodujících oblastí, která klienty úvěrové pojišťovny zajímá. Vše nasvědčuje tomu, že situace pro akceptaci rizik se obecně zlepšuje. Evropa se postupně vzpamatovává z recese. Současná situace sice neznamená automatický všeobecný růst, ale určitě lze i z minulosti vysledovat určitou přímou závislost mezi růstem hrubého domácího produktu a poklesem neplacení pohledávek. Zajímavou skutečnost v náhledu na kvalitní hodnocení rizik zmiňuje ředitel Coface Czech Martin Růžička: „Kromě hodnocení odběratele je třeba také klást důraz nejen na kvalitativní a kvantitativní hodnocení klienta, ale zejména na hodnocení kvality produktu (či služby), který klient nabízí, na postavení klienta a produktu na trhu či na kvalitu procesu výroby, který mnohdy determinuje akceptaci klienta u odběratelů a na zahraničních trzích. Kvalita produktu a jeho vývoj do budoucnosti je tak důležitým faktorem hodnocení rizika.“ V této oblasti je důležité konstatovat, že od vstupu České republiky do Evropské unie došlo k zásadně pozitivnímu vývoji a české firmy v mnoha oborech dnes splňují špičková kritéria, která dnes vyžaduje světový trh.

 

Obory a obsazení 

Jak zdůrazňuje Luděk Obadal, obchodní ředitel úvěrové pojišťovny Euler Hermes Europe SA, ze statistik pojistných událostí a analýz odvětví vyplývá, že: „…stále vidíme jako nadprůměrně rizikové obory i pro další období jako je například stavebnictví, hutnictví či doprava. Obecně méně časté škody jsou v oborech jako informační technologie, potravinářství či ve farmacii nebo chemickém průmyslu. Platí ale, že v jednotlivých zemích se situace může výrazně lišit. Z podstaty odvětví však nelze přímo hovořit o menší rizikovosti, protože nezaplacené pohledávky se týkají každého oboru a zpravidla nejvážnější situace vznikají tam, kde se to obecně nejméně čeká a příprava je minimální.“ Z výše uvedených slov nelze vyvozovat, že zmíněné obory jsou nepojistitelné. Jedná se o obory rizikovější, kde hrozí reálné nebezpečí, že pro pojišťovnu bude obtížnější uspokojit klienta co do množství a rozsahu pojištěných transakcí. K problematice rizikovosti odvětví se vyjadřuje také ředitel Coface Czech Martin Růžička: „S určitou opatrností vidíme zlepšení zejména v oblasti kovovýroby. Proč s opatrností? Na základě předchozích zkušeností je otázkou, zda se jedná o dlouhodobý trend. Na druhou stranu není vidět zásadnější posun v objemech a kvalitě plateb ve stavebnictví. Zde je třeba poznamenat, že zlepšení v tomto odvětví může přinést proklamované oživení investic do infrastruktury ze strany státu.“

 

Ve znamení nové legislativy a zejména občanského zákoníku 

Pro klienty úvěrových pojišťoven je vždy důležité vědět, jak se jich mohou dotknout takové zásadní legislativní změny, jaké v roce 2014 představuje nový občanský zákoník. A ejhle, podle obchodního ředitele společnosti Euler Hermes Europe SA Luďka Obadala platí, že: „…s ohledem na typ našich služeb se tyto změny našich klientů významněji nedotkly, pokud se týká vztahu pojišťovna a klient.“ Do vztahů s klienty by tedy nový občanský zákoník promlouvat neměl. Důvodem je zejména charakter a rozsah rizik, kterými se úvěrové pojišťovny zabývají. Má tedy nový občanský zákoník nějaký dopad na oblast úvěrového pojištění? Jedná se zejména o to, že klient by měl být lépe a srozumitelněji informován o podstatě a průběhu spolupráce s pojišťovnou. Domnívám se však, že kvalitní informační zázemí je již delší dobu jednou z nejdůležitějších součástí spolupráce s úvěrovými pojišťovnami. Zajímavé je, že podle informací od úvěrových pojišťoven nelze zatím v praxi potvrdit zásadnější vliv loňské implementace směrnice (Směrnice 2011/7/EU) o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích do českého právního řádu na objem či charakter pojišťovaných transakcí. Proč je to zajímavé? Člověk by čekal zkrácení průměrných platebních podmínek a rychlejší náběh případů neplacení…

 

Novinky stylové a konfekční 

Podle Luďka Obadala je pro společnost Euler Hermes spíše než každoroční zavádění novinek důležité udržení a vylepšení standardů, díky nimž je pojišťovna Euler Hermes celosvětově vnímána jako stabilní a důvěryhodný partner s „poctivým“ servisem, a to jak na straně analýzy odběratelů, tak v každodenní komunikaci s klientem. Přesto však je důležité zmínit zavedení několika produktů či vylepšení v loňském i tomto roce. Jde například o připojištění CAP, tj. možnost dozajištění rizikovějších odběratelů či nestandardní výše rizik v případech, kde běžná pojistka nestačí na poptávanou částku ručení. Dále zmiňme například uvedení zjednodušené „konfekční“ verze pojištění pro malé a střední podniky (SME) s paušálním krytím. Revoluční je v tom, že pro základní krytí nevyžaduje žádné předběžné prověření odběratele. Zajímavá je aktuálně zaváděná internetová aplikace pro detailnější statistické vyhodnocení rizika pojišťovaného portfolia klienta v roli nadstavby k existujícímu elektronickému systému, který slouží pro komunikaci s pojišťovnou.

K novinkám v nabídce pojištění pohledávek má co říci rovněž Martin Růžička z Coface Czech: „Snažíme se nabídnout klientům služby šité na míru, a když použiji krejčovskou terminologii, vedle konfekce nabízíme i přesně padnoucí šaty.“ Vezmeme-li si například klasickou situaci, kdy klient pojišťovny potřebuje pojistit větší objemy pohledávek a pojišťovna nechce v plné míře riziko akceptovat, tak dosud musel klient riziko nést sám, nebo o zvýšení vyjednával. Nyní si však může dokoupit pojistné krytí za dodatečné pojistné spočítané na konkrétní obchodní případ. Jak se věci mají, jednoduše zjistí z on-line aplikace ihned po zadání svého požadavku. Pojištění se jmenuje TopLiner a Coface jej nabízí od loňského roku. „V rámci pojištění TopLiner máme pro klienty velmi atraktivní prvek. Je jím nezrušitelnost úvěrového limitu po celou dobu jeho trvání, kromě případu, kdy by dlužník vstoupil do insolvence," doplňuje Martin Růžička k novinkám v úvěrovém pojištění.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?