Hlavní navigace

Zákon o jednotném inkasním místě: stav po dnešním jednání vlády

24. 8. 2011

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
V poslední době se hodně hovoří o zákoně o jednotném inkasním místě (JIM). Je to zákon, který výrazným způsobem zasahuje do mnoha zákonů a to v zájmu snahy o zabezpečení základního cíle – platby pojistného i daní na jednom místě, na jeden účet a tedy jednomu partnerovi ze strany státu – finanční správě.

Přiznávání všech tří peněžitých plnění na jednom přiznání a jejich placení na jeden účet správce daně má ve svých důsledcích přinést zlepšení klientského přístupu a snížení administrativní zátěže.

Předložený zákon je součást reformních kroků této vlády, jako takový je jej třeba chápat v kontextu ostatních reformních změn, (důchodová reforma, změna zákona o DPH aj.) Proto se v souvislostí s tímto zákonem mluví jako o reformě daní. Jeho součástí jsou mj. také změny některých daňových zákonů. V následujícím přehledu podáváme přehlednou informaci o podstatných změnách.

 

Výrazným způsobem se mění zejména 

 • daně z příjmu,
 • zákony o sociálním a zdravotním pojištění,
 • daně majetkové (dědická, darovací, z převodu nemovitostí),
 • daňový řád,
 •  DPH.

 

Mezi hlavní změny, které zákon o jednotném inkasním místě (JIM) má přinést, patří: 

Harmonizace daně z příjmů fyzických osob s pojistným na sociální zabezpečení a s pojistným na veřejné zdravotní pojištění:

a)      sjednocení základů daně a pojistných,

b)      sjednocení používané terminologie,

c)      sjednocení procesních institutů a pravidel (zálohy, měsíční hlášení, registrace apod.).

Sjednocení sazeb daní z příjmů a daně darovací na 19 %.

Sjednocení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, a to na 6,5 %.

Nahrazení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnavatelů daní z úhrnu mezd, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění.

Zrušení konceptu superhrubé mzdy.

Zrušení některých daňových úlev

zrušení řady osvobození od daně z příjmů fyzických osob – u poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků bude částečně kompenzováno novou roční slevou, která bude zohledňovat výdaje na dosažení příjmů,

Zavedení nulového zdanění subjektů kolektivního investování a důsledného zdanění výplat ze systému.

Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání.

Sjednocení zdaňovacího období daně z příjmů fyzických osob a pojistných období pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění na roční bázi.

Rozšíření uplatnění daňové informační schránky, která bude umožňovat jednoduchou komunikaci se správcem daně, včetně možnosti elektronických podání, která nebudou muset být opatřena elektronickým podpisem.

Snížení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani z 1 milionu Kč na 750 tisíc Kč. U DPH zároveň postupné sbližování sazeb.

 

Daně z příjmu

     1. 1. Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob obecně: 

 • Sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob a základů povinných pojistných.
  • Sazba daně 19 %. (v souvislosti se zrušením „superhrubé mzdy“).
   • Odstranění řady výjimek.

Navrhuje se zrušit osvobození příjmu podle § 4 plynoucího dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle insolvenčního zákona, plnění poskytovaného ozbrojenými silami vojákům v základní službě, žákům škol, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné, kázeňských odměn poskytovaných příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, odchodného u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, odstupného za uvolnění bytu a využití příjmů z prodeje bytu, rodinného domu nebo členského práva v bytovém družstvu na uspokojení vlastní bytové potřeby, příjmu nabyvatele bytu, garáže a ateliéru přijatého v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle zákona o vlastnictví bytů, příjmu plynoucího ve formě povinného výtisku a ve formě autorské rozmnoženiny a příjmu plynoucího ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady. Dále se navrhuje eliminovat neodůvodněné výjimky ze zdanění z titulu zaplacených členských příspěvků odborové organizaci a z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

 • Zrušení základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy.
 •  Snížení podpory vlastního bydlení. Odpočet úroků bude omezen maximální částkou 80 tisíc Kč (z dosavadních 300 tisíc Kč).
  • Zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 15 %.

 

Navíc:

    Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, včetně změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění: 

 • Zrušení superhrubé mzdy z roku 2008 (tj. navýšení hrubé mzdy o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků). Mezi důvody, proč se koncept opouští, patří:

- značně zkomplikoval způsob stanovení základu daně u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků,

- je diskriminační, protože daňové zatížení těchto poplatníků je vyšší, než u ostatních poplatníků. Navíc při dosažení maximálního vyměřovacího pojistného základu dochází u těchto poplatníků k daňové degresi.

- Z hlediska komparace s daňovými systémy ostatních států Evropské unie i mimo ní se jedná o nestandardní postup pro stanovení základu daně, neboť existují značné rozdíly mezi tuzemským pojistným na sociální zabezpečení a pojistným na veřejné zdravotní pojištění a zahraničními zákonnými pojistnými systémy (např. z hlediska povinností zúčastněných subjektů, v sazbách, v pojistných výjimkách, ve způsobu stanovení maximálního vyměřovacího základu).

- Koncept tzv. superhrubé mzdy má za následek neodůvodněné omezování volného pohybu zahraniční pracovní síly, služeb, kapitálu a svobody usazování, jelikož zahraniční pojistné je obvykle nižší než tuzemské.

 

 • Zrušení řady osvobození a jejich nahrazení novou roční slevou, která bude zohledňovat výdaje na dosažení příjmů:

-          osvobození stravování poskytovaného nepeněžní formou na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného jinými subjekty včetně stravenek,

-          osvobození nepeněžních plnění vynakládaných na péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálních fondů resp. z nedaňových výdajů/nákladů bude sice i nadále ponecháno, ale bude omezeno u poplatníka zavedením ročního limitu ve výši 10 tisíc Kč vztahujícím se na veškerá plnění definovaná v tomto ustanovení, a to včetně rekreace a zájezdů,

-          dále se navrhuje zrušit osvobození zvýhodnění poskytovaných zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek,

-          osvobození peněžního plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytovaná příslušníkům ozbrojených sil a naturální náležitosti, zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů a úhrada majetkové újmy, osvobození náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytovanou příslušníkům bezpečnostních sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005, osvobození hodnoty přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovanou jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, osvobození mzdového vyrovnání pracovníkům v hornictví dlouhodobě nezpůsobilým k dosavadní prácí vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění, osvobození náhrady za ztrátu na důchodu přiznanou podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992, osvobození peněžního zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku a osvobození zvláštního příplatku nebo příplatku za službu v zahraničí poskytovaného v cizí měně vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí. Tímto krokem dojde k odstranění řady výjimek, a tedy k nastavení rovnějších podmínek pro poplatníky.

-          Kompenzací je zvláštní sleva na dani ve výši 3 tisíc Kč ročně. Jedná se o slevu určenou výlučně pro zaměstnance ve smyslu § 6 odst. 2 zákona, tzn. pro poplatníka s příjmy ze závislé činnosti nebo funkčními požitky.

 

     Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, včetně některých změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění:

 • Základem daně a pojistných, a to jak u daně z příjmů, tak u jednotlivých pojistných, bude 100 % hrubého zisku.

Dojde ke sjednocení se základem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jelikož zde je také základem 100 % příjmů, a to jak pro daň z příjmů, tak pro jednotlivá povinná pojistná. Tímto krokem je sledován cíl dosažení harmonizace daně z příjmů fyzických osob a povinných pojistných. Aby však nedošlo ke zvýšení odvodové povinnosti OSVČ na pojistná, sníží se sazba u důchodového a zdravotního pojištění na 6,5 %.

 

   Změny ve zdaňování příjmů fyzických osob podle § 8 až 10:

 • Zrušení daňového režimu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby. (jde o obsoletní ustanovení) 

 

   1. 2. Změny ve zdaňování příjmů právnických osob:

Zrušení některých daňových úlev

V zájmu postupného odstranění daňových výjimek se původně navrhovalo zrušení dalších 7 výjimek.

Přitom pouze zrušení tří výjimek představovalo věcnou změnu:

-           a to zrušení investiční pobídky ve formě slevy na dani (od té ministerstvo financí na jednání vlády upustilo) a

-           zrušení osvobození příjmů dlužníka v reorganizaci, které se ukazuje v případě vykazování ztráty jako kontraproduktivní,

-           přesun podpory zaměstnávání zdravotně a tělesně postižených do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

-          Zbývající tři výjimky navrhované ke zrušení představují pouze zrušení již obsolentních ustanovení nebo navazují na připravované změny ve zdanění loterií.

 

 

 • Zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám (týká se finančních institucí).

Pro zjednodušení tvorby rezerv a opravných položek k pohledávkám se navrhuje sjednocení režimu u bank a spořitelních a úvěrních družstev, neboť obě skupiny poplatníků podléhají dozoru České národní banky a není proto důvod pro rozdílný režim. Současně se navrhuje zrušení možnosti tvorby rezerv u ostatních finančních institucí, které nepodléhají žádné regulaci a jejichž definici, resp. charakteristiku obsahuje pouze zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Výrazné zjednodušení je navrhováno pro tvorbu opravných položek k výnosovým pohledávkám, kde oproti současným 6 pásmům stanovujícím výši opravné položky jsou navrhovaná pouze 2 pásma. Nesporným zjednodušením by měl být také návrh na relevantní účetní zachycení pohledávek ze smluvních sankcí na straně věřitele pro zjištění základu daně z příjmů, které tak nebude vyžadovat nezbytné úpravy výsledku hospodaření.

 

 • Sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely na 10 %.
 • Nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému.

Nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému by mělo naplnit princip daňové neutrality v oblasti kapitálového trhu, což znamená, že individuální investice by měla mít srovnatelné daňové zacházení a tím obdobné daňové zatížení jako investice prostřednictvím subjektů kolektivního investování.

Nulová sazba daně současně vytváří předpoklad, aby dotčené subjekty nemohly aplikovat směrnici EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, podle které jsou dividendové příjmy za splnění stanovených podmínek od daně osvobozeny, což však nelze aplikovat v situaci, kdy není uplatněno žádné zdanění. Důsledně však budou zdaněny výplaty ze systému, a to u investorů právnických osob bez ohledu na to, zda příslušný fond zvolí politiku výplat podílů na zisku nebo reinvestování vytvořeného zisku. Navrhovaná úprava současně eliminuje dosud platné neodůvodněné zvýhodnění fondů kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů. U investorů fyzických osob se předpokládá zachování osvobození při prodeji podílových listů při splnění časového testu pro držbu podílových listů s výjimkou již poměrně sofistikovaných investic do fondů kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů, které se blíži běžnému standardně zdaňovanému podnikání.

 

 • Podpora výzkumu a vývoje

Podpora výzkumu a vývoje bude rozšířena o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí a zvýšením odpočtu o dalších 10 % v případě meziročního přírůstku výdajů na výzkum a vývoj.

 

 1. 2.    Daň z úhrnu mezd:

*       sazba daně bude činit 32,5 %;

*         poplatníky daně budou plátci příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků;

*         základem daně bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků;

*         strop je stanoven součinem čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy a počtu zaměstnanců;

*         zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok a daň se bude platit zálohově;

*         výnos daně bude příjmem státního rozpočtu a na základě rozpočtového určení bude část výnosu určena na pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

 

Daň z úhrnu mezd v sobě bude zahrnovat současné pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, úrazové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Subjektem daně a tedy poplatníky daně z úhrnu mezd jsou plátci příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen „zaměstnavatel“). Subjektem daně tak nebudou zahraniční zaměstnavatelé, kteří se budou i nadále řídit předmětnými pojistnými zákony.

Předmětem daně z úhrnu mezd je úhrn zúčtovaných nebo vyplacených příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou součástí dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Předmětem daně však nebudou ty příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, z nichž je plátce příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků povinen platit pojistné na sociální zabezpečení nebo pojistné na veřejné zdravotní pojištění cizozemskému nositeli pojištění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo na základě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

 

3. Změny v úpravě pojistného na sociální zabezpečení

 • v oblasti důchodového pojištění placeného zaměstnancem zůstává sazba ve výši 6,5 %, přičemž pro pojištění na sociální zabezpečení je zastropování na úrovni čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy;
 •  u zaměstnavatelů se placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zrušuje a bude nahrazeno daní z úhrnu mezd, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění;
 •  základem pojistného na důchodové pojištění OSVČ bude 100 % hrubého zisku;
 • sazba pojistného u OSVČ bude stejná jako sazba pojistného u zaměstnanců, a to 6,5 %.
 •  v oblasti veřejného zdravotního pojištění placeného zaměstnancem dojde ke sjednocení sazeb s pojištěním na důchodové pojištění, a to na 6,5 %, přičemž pro veřejné zdravotní pojištění je zastropování na úrovni sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy;
 •  základem pojistného na veřejné zdravotní pojištění OSVČ bude 100 % hrubého zisku;
 • sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění u OSVČ bude stejná jako sazba pojistného u zaměstnanců a jako sazba důchodového pojistného, a to 6,5 %;
 • základ pojistného a sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazená státem u státních pojištěnců a hrazená osobami samostatně výdělečně činnými se oproti současné právní úpravě nemění.

4. Změny v úpravě pojistného na veřejné zdravotní pojištění

 

5. daně majetkové

 

 1. Změny u daně dědické:
 2. 
 •  zavedení lineární sazby 9,5 %;
 •  zvýšení limitu pro osvobození na 50 tisíc Kč u 3. skupiny.
 • 
 1. Změny u daně darovací:
 2. 
 • zavedení lineární sazby 19 %;
 • zvýšení limitu pro osvobození na 50 tisíc Kč u 3. skupiny.
 • 

Důvodem pro současnou úpravu je :

 • připravovaná transformace daně dědické a daně darovací pod režim daní z příjmů,
  •  takže dnes – linearita tj. zjednodušení u III. Skupiny poplatníků,
  •  a sjednocení sazby 19 % (darovací) a 9,5 % (dědické),
  • podlimitní – nebudou ani dávat přiznání.

 

III.   Změny u daně z převodu nemovitostí:

 • zúžení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva na případy, kdy vkladatelem bude územní samosprávný celek;
 • nevyžadování daňového přiznání u osvobozených převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem, pokud poplatníkem je Česká republika.

Počátkem 90. let bylo přijato osvobození veškerých vkladů do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev, pokud účast společníka nebo člena trvala nejméně po dobu 5 let. Důvodem návrhu na zúžení tohoto osvobození je naplnění záměru, pro který bylo přijato, administrativní náročnost spojená s ověřováním zákonem stanovených podmínek pro uplatnění osvobození a úprava zdanění vkladů daní z převodu nemovitostí ve vyspělých státech Evropské unie.

 

 

6. daňový řád

 1. Rozšíření uplatnění daňové informační schránky.

Doposud daňová informační schránka sloužila pouze k nahlížení do vybraných údajů ve spisu daňového subjektu a na stav jeho osobních daňových účtů. Přijetím tohoto návrhu se však z daňové informační schránky stane jednoduše přístupný komunikační portál, prostřednictvím něhož bude možné elektronickou cestou komunikovat se správcem daně.

Výhoda:

 • dojde k výraznému zjednodušení stávající situace,
 • bezplatnost,
 •  personalizované podání, tj. podání, které již bude předem vyplněno těmi údaji, které správce daně o daňovém subjektu již má k dispozici.
 • Nově se bude do daňové informační schránky přistupovat pomocí přístupových údajů, které daňový subjekt získá automaticky při zřízení jeho daňové informační schránky (nebude zapotřebí el. podpis).
 1. Změna v registraci daňových subjektů
 2. 

Podstatou této změny tedy je, že součástí úpravy daňového řádu již nebudou hmotně právní ustanovení, ale pouze obecná úprava registrační povinnosti s tím, že specifikace povinnosti podat přihlášku k registraci stanoví daňové zákony podle zvláštností jednotlivých daní. V daňovém řádu nadále zůstanou jen pravidla, která jsou jednotná pro většinu daní (např. rozhodnutí o registraci, řešení tzv. „přeregistrace“).

 

7. DPH

Právní úprava daně z přidané hodnoty

Podle tohoto zákona jsou k dani povinné jak fyzické, tak právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti. Dnes jsou osvobozeny od uplatňování daně osoby, které mají sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejichž obrat nepřesáhne částku 1 milion Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Změna: Jako jedno z kompenzačních opatření ke změnám v oblasti daně z příjmů se navrhuje od 1. ledna 2013 snížit výši obratu pro povinnost stát se plátcem z částky 1 milionu Kč na 750 tisíc Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Závěrem je nutné poznamenat, že materiál je teprve ve stádiu zrodu. Má za sebou jednotlivá kola připomínkových řízení, tento týden bude projednán ve vládě a pak teprve nastoupí na další část cesty legislativního projednáváni v Parlamentu. Už teď je patrné, že jednotlivé prvky návrhu jsou více než citlivé a vzbuzují mimořádnou reakci. Je tedy pravděpodobné, že navrhovaný materiál dozná ještě četných změn.– podle toho, jak partneři ve vládě i na půdě sociálního dialogu budou schopni své námitky podpořené silnými argumenty prosadit.

 

soutez_casestudy

Foto: © Beboy - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?