Hlavní navigace

Factoring? Chopte se iniciativy sami

13. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
Mnohé společnosti, když zjistí, že mají „cash-flow problem“, který nejsou schopny samy vyřešit, okamžitě „namašírují“ do banky či osloví konzultanty s žádostí o úvěr. Bohužel řada z nich si neuvědomuje, že nesplňuje základní kritéria pro jeho získání. A co teď?

Ti z vás, kteří studovali různé vysoké školy s ekonomickým a právním zaměřením, si jistě vzpomenou, že dvěma elegantním způsobům překlenutí tohoto problému, forfaitingu a factoringu, bylo v učebnicích věnováno velmi málo prostoru. Forfaitingu vždy více než factoringu. A přitom factoring je již delší dobu v České republice na vzestupu.

 

Podle informace České leasingové a finanční asociace (ČLFA) v letech 2010 i 2011 zaznamenal factoring dvojciferný růst. U členských společností Asociace faktoringových společností ČR (AFS ČR) došlo v loňském roce k meziročnímu růstu o 16,6 %. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Na členy AFS ČR byly postoupeny pohledávky celkem za 128,2 mld. korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 106,2 mld. korun. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 31. 12. 2011 výše 17,9 mld. korun, z toho na členy ČLFA připadá 15,4 mld. korun. České firmy v současné době využívají především regresní factoring s 73,7% podílem proti bezregresnímu factoringu.

 

Pojďme se proto na factoring podívat detailněji: 

Factoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Jedná se odprodej krátkodobé nezajištěné pohledávky vzniklé z titulu tuzemské či exportní dodávky zboží nebo služeb specializované instituci (faktorovi) s cílem jejího včasného a řádného inkasa a okamžitého získání hotových peněz ve formě zálohy z hodnoty pohledávky. Jinými slovy můžeme konstatovat, že factoring představuje běžné přijímaní obchodních pohledávek specializovanými společnostmi – faktory (jsou zpravidla vlastněny obchodními bankami), které pak vyřizují všechny záležitosti s těmito pohledávkami spojené. Mohou přitom přebírat i úvěrové riziko. Jde pak o propojení bankovní a úvěrové zajišťovací funkce.

 

Factoring zahrnuje:

* financování na základě existující pohledávky,

* zajištění rizik v případě neplacení odběratele,

* kompletní správu pohledávek (odkup, inkaso, upomínky).

 

Pokud se týká právní kvalifikace factoringu, tak představuje v podstatě postup pohledávky s určitými dalšími ujednáními. Zvláštností tohoto postupu je, že většinou dochází k postupu pohledávek budoucích a namnoze ne úplně specifikovaných. Dodavatel obvykle uzavírá s faktorem rámcovou smlouvu, která pokrývá jeho běžné dodávky určitému odběrateli (kupujícímu), téhož zboží se stejně jednoduchými platebními podmínkami (promptní placení nebo krátkodobý úvěr). Faktor při dodání nebo předložení dodacích dokumentů ihned financuje dodavatele a sám vymáhá pohledávky vůči odběrateli. Tomu jsou však zachovány námitky obrany proti pohledávce, jakoby k factoringu nedošlo. 

Převzetí pohledávky faktorem se tedy podstatně liší od běžného úvěru na pohledávky (cese), při němž zůstává veškeré riziko u dodavatele (cedenta), pohledávky jsou úvěrovány jen do určité výše a banka nepřebírá žádné další služby.

 

Pro koho je factoring vhodný – obecně můžeme konstatovat, že je vhodný pro firmy, které se „nadechují“ k velké budoucnosti, o čemž ještě banku svými výkony nepřesvědčily (krátká historie) nebo firmy, které již u svých bank mají úvěrový „strop“ a „riskaři“ jim ho odmítají navýšit. Jedná se především o:

* výrobní i obchodní společnosti pravidelně dodávající zboží nebo služby více (minimálně 5) tuzemským či zahraničním odběratelům,

* podniky s minimálním ročním obratem od 20 milionů Kč (někteří faktoři nabízejí speciální produktové balíčky, které umožní dosáhnout na factoring již firmám s ročním obratem od 2 mil. Kč.),

* dodavatelsko-odběratelské vztahy, kde obvyklou platební podmínkou je hladká platba se splatností 14 až 90 dnů (až 120 dnů v případě exportního factoringu).

 

Druhy factoringu 

Úplný factoring: faktor zabezpečuje všechny operace spojené s factoringem (účetnictví, výkaznictví, pojištění, vymáhání…). Zároveň před uzavřením smlouvy opatřuje komerční informace o hospodářské situaci dodavatele (odběratele).

Důvěrný factoring: omezuje se pouze na financování vybraných pohledávek a odmítá nedobytné pohledávky, pohledávky na zboží, u kterého hrozí nebezpečí častých reklamací a pohledávky vůči opakovaně neplatícím odběratelům.

Tuzemský factoring: dochází k převzetí závazků za tuzemské subjekty vůči jiným tuzemským subjektům. Je uplatňován na vnitřním trhu na území jednoho státu a mezi subjekty jednoho státu.

Zahraniční factoring: uplatňuje se při obchodování subjektů, při němž zboží (služby) přechází za hranice státu

 

Výše zmíněné druhy mohou mít následující formu:

* bez regresu: riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle přebírá faktor, respektive ručí za postoupené pohledávky a zajišťuje si jejich vymožení,

* s regresem: riziko za případné neplnění ze strany odběratele v důsledku jeho platební neschopnosti či nevůle zůstává v plné míře na dodavateli. Faktor neručí za postoupené pohledávky a případné vyplacené zálohy dodavatel ve lhůtě 60 až 90 dní po splatnosti vrací faktorovi zpět.

 

Kolik stojí factoring? Někteří namítnou, že factoring je drahý, ale je zapotřebí si uvědomit, že

* factoring není úvěr, ale komplexní služba,

* Klient factoringové společnosti musí zaplatit factoringový poplatek a úrok

Do factoringového poplatku vstupují náklady na administrativní zpracování faktur, evidenci, inkasní činnost a posouzení bonity. Factoringový poplatek také ovlivňuje plánovaný objem dodávek. Většinou se pohybuje v rozmezí 0,4 až 1 %.

Úrok se počítá za dny mezi převedením zálohy a úhradou faktury odběratelem. Úroková sazba odpovídá sazbě, kterou používají komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů na financování pohledávek do lhůty splatnosti. Standardní rozmezí: 1M IBOR + 1,5 až 5 % p.a.

 

Výhody factoringu:

* pružné získání peněžních prostředků,

* urychlení a stabilizace finančních toků – okamžitá hotovost až 90 % zálohová platba z hodnoty faktury do 48 hodin,

* mimobilanční forma financování nenavyšující cizí zdroje,

* vykrytí sezónních vlivů,

* převzetí profesionální správy pohledávek a jejich inkasa,

* elektronická komunikace s on-line přehledem o pohledávkách a zálohách.

 

Výhody pro dodavatele

* nejste zatěžováni neproduktivními činnostmi souvisejícími s upomínáním a vymáháním pohledávek,

* nepotřebujete žádné dodatečné zajištění, které je u úvěrových produktů vyžadováno,

* můžete nabídnout delší dobu splatnosti,

* můžete zpřesnit plánování cash-flow,

* factoringová společnost prověřuje bonitu vašich odběratelů.

 

Výhody pro odběratele

* delší doba splatnosti má příznivý vliv na hospodaření a celkovou ekonomickou situaci,

* prověřením bonity se výrazně zvýší vaše prestiž,

* máte větší pocit jistoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

 

Uzavření factoringové smlouvy:

* po jednání s factoringovou společností dojde k vyplnění závazné žádosti o poskytnutí factoringových služeb,

* dodají se požadované dokumenty,

* factoringová společnost vyhodnotí předložené dokumenty,

* factoringová společnost zašle návrh smlouvy,

* podepsání faktoringové smlouvy.

* po uzavření smlouvy začnete postupovat pohledávky.

 

Nákupní factoring – financování závazků 

Přestože factoring slouží především k zajištění provozního financování na základě předfinancování pohledávek s odloženou splatností, jsou některé factoringové společnosti schopné klientům nabídnout i nákupní factoring (financování závazků). Faktor neposkytuje zálohu na pohledávky, ale uhradí za svého klienta závazek, čímž prodlouží klientovi lhůtu na jeho zaplacení. Financování závazků bývá využíváno při předfinancování výroby, prodloužení splatnosti dovozních kontraktů nebo k předzásobení s využitím časových a hmotnostních skont. Další možností využití factoringu je též financování pohotovostních skladů dodavatelů, budoucích pohledávek a zásob.

 

Jak na poprvé postupovat 

Vzhledem k tomu, že většina factoringových společností je vlastněna komerčními bankami, u kterých máte veden účet, váš bankovní poradce vám tuto možnost doporučí sám (v případě, že nesplňujete požadavky na úvěr). Pokud ne, chopte se iniciativy sami a využijte možností získání informací z nezávislých zdrojů nebo odborníků, kteří se této problematice věnují, a po konzultaci a vyhodnocení získaných poznatků, již můžete pracovat na „vlastní pěst“. Ale to již záleží pouze na vás…. 

 

Pořadí factoringových společností ČLFA v roce 2011 podle celkového objemu postoupených pohledávek v souhrnu všech factoringových produktů: 

 

v mil. Kč

Factoring ČS, a.s.

40 256

ČSOB Factoring, a.s.

28 697

Transfinance, a.s.

18 314

Factoring KB, a.s.

16 096

NLB Factoring, a.s.

  2 919

 Zdroj tabulky: ČLFA

 

Autor článku je bývalý CFO, nyní konzultant v oblasti financí, lobbingu a filmu

CS24

 

Foto: © Minerva Studio - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?