Hlavní navigace

Novela zákona o rozpočtových pravidlech se dotýká i příjemců dotací

6. 3. 2012

Sdílet

Zákonem č. 465/2011 ze dne 6. prosince 2011 byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Novelizované znění zákona bude zajímat především společnosti čerpající dotace ze strukturálních fondů EU či ze státního rozpočtu.

Problematiky čerpání dotací se dotýkají zejména úpravy ustanovení § 14a až § 14d týkající se možného převodu práv a povinností na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze zanikající společnosti na nástupnickou společnost, a dále ustanovení § 44a zákona o rozpočtových pravidlech upravujících nově problematiku prominutí odvodu a penále z důvodu porušení rozpočtové kázně.

 

Přechod práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace na nástupnickou společnost 

Novela nově upravuje situaci, kdy příjemce dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace zaniká z důvodu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka (přeměna). Podle nového znění zákona má v dané situaci příjemce dotace možnost podat žádost o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost je třeba předložit poskytovateli podpory nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění Projektu přeměny v Obchodním rejstříku. O žádosti by měl poskytovatel podpory rozhodnout kladně, pokud není plánovanou přeměnou ohrožen účel, na který byla dotace poskytnuta, či z jiných závažných důvodů. Právní účinky rozhodnutí nastávají dnem právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Právní nástupce příjemce dotace potom odpovídá za porušení rozpočtové kázně i v případě, že k porušení rozpočtové kázně došlo před tím, než nastaly právní účinky přeměny (a to i v situaci, když na něj práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace případně nepřešla). 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, pak vydá rozhodnutí o zamítnutí přechodu práv a povinností z poskytnuté dotace a vrácení vyplacené dotace nebo její části včetně úroku. Pokud ke dni účinnosti novely nebyla přeměna zapsána do Obchodního rejstříku, byl však již zveřejněn Projekt přeměny v Obchodním rejstříku, novou úpravu nelze použít a je třeba postupovat podle dosavadních právních předpisů. 

Novela neřeší následky nepožádání o souhlas s přechodem práv a povinností, pokud následně k přeměně dojde ani návaznost na podmínky upravující problematiku přeměn v jednotlivých dotačních titulech.

 

Prominutí odvodu a penále z důvodu porušení rozpočtové kázně 

Podle novelizovaného znění zákona o rozpočtových pravidlech se žádost o prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále nově předkládá Generálnímu finančnímu ředitelství (dříve Ministerstvu financí) prostřednictvím územního finančního orgánu, který odvod nebo penále uložil. 

Novela nově stanovuje nejzazší lhůtu pro předložení žádost o prominutí nebo částečné prominutí - žádost lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. 

Pokud platební výměr nabyl právní moci do dne nabytí účinnosti novely, zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné prominutí odvodu nebo penále uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?