Hlavní navigace

Investiční pobídky a dotace jsou v pohybu

Sdílet

Kamila Hájková a Antonín Weber z daňového a právního oddělení společnosti Deloitte probrali v dnešním hodinovém webcastu některé zajímavé aspekty novely zákona o investičních pobídkách a aktuální situaci kolem dotační politiky.

Kamila Hájová se věnovala především novele zákona o investičních pobídkách, která by měla v nejbližších dnech projít druhým čtením v PSP ČR a vláda předpokládá její schválení do června letošního roku. Očekává se, že přinese některé zásadní změny v podmínkách čerpání investičních pobídek. Pro zpracovatelský průmysl by se mohla prodloužit doba čerpání výhod z pěti na deset let a snížil by se i povinný oddíl investice do strojního zařízení ze 60 na 50 % (méně postižené regiony). Zjednoduší se podmínky pro převod území za zvýhodněnou cenu, protože už nebude nutné, aby pozemek byl zainventovaný.

Lhůtu pro splnění všeobecných podmínek pro čerpání investičních pobídek už však nebude možné prodloužit o dva roky, zůstane tedy jen tři roky. Investor bude mít povinnost zachovat investici po dobu pět let po jejím dokončení. Novela pravděpodobně umožní uznat náklady na přípravu projektové dokumentaci před podáním Záměru, respektive před vydáním Potvrzení o jeho přijetí CzechInvestem.

 

Nové pojmy a podmínky 

Novela zákona o investičních pobídkách zavádí nové pojmy a specifikuje, za jakých podmínek mohou využít investičních pobídky. První jsou tzv. Technologická centra, která se zaměřují na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace hi-tech výrobků, technologií a výrobních procesů. Podmínkou pro využití investičních pobídek pro ně bude minimální investice 10 milionů Kč do investičního majetku, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení a vytvoření minimálně padesáti nových pracovních míst. Způsobilé náklady u nich budou buď hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nebo mzdové náklady na nová pracovní místa vytvořená k projektu. Je však nutné zvolit jednu z těchto variant již při podání Záměru.

Dalším novým pojmem jsou Centra strategických služeb (CSS). Jde o jednotky zabývající se tvorbou nebo inovacemi softwaru, opravami high-tech zařízení, převzetím řízení, provozem a administrací vnitřních činností společností. Podmínkou však je, že svou činnost budou kromě území ČR provozovat ještě ve dvou dalších státech. Musejí vytvořit minimálně čtyřicet nových pracovních míst na tvorbu softwaru nebo sto nových pracovních míst při provozování ostatních služeb. U CSS není stanovena podmínka minimální investice do majetku a způsobilé náklady se budou počítat buď z hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nebo ze mzdových nákladů na nově vytvořená místa, což je nutno specifikovat již při podání Záměru.

Třetím novým pojmem jsou Strategická investiční akce (SIA). Jde o velké investiční projekty, které vyžadují souhlas vlády a které pak mohou uplatnit nárok na přímou kapitálovou podporu.

Jejich hodnota musí být minimálně 500 mil. Kč do investičního majetku, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového výrobního strojního zařízení. Další podmínkou je vytvoření minimálně 500 nových pracovních míst. U SIA se přepokládá přímá podpora ve výši až 5 % vhodných nákladů, maximálně 1,5 mld. Kč. O něco méně náročné jsou podmínky pro SIA u technologických center. Zde postačí minimální investice 200 mil. Kč do investičního majetku, z toho min. 100 mil. Kč do nového strojního zařízení, a vytvoření minimálně 200 nových pracovních míst. Přímá podpora může být také až 5 % vhodných nákladů, maximálně 500 mil. Kč. U kombinace strategických investičních akcí může být přímá podpora až 7 %.

Novela zákona o investičních pobídkách také přepokládá do budoucna změkčení sankcí za nedodržení počtu pracovních míst, nebo jejich snížení v průběhu trvání pobídky. Už by nemělo dojít k odebrání celé dotace, ale jen její adekvátní části podle počtu nedodržených nebo zrušených míst.

 

Peněz je dost, buďte připraveni 

Tak by se dalo charakterizovat motto vystoupení Antonína Webera, který účastníky webcastu seznámil se současnými možnostmi využití dotačních titulů a vyhlídkami na příští programovací období let 2014 až 2020. V probíhající závěrečné etapě programovacího období 2007 až 2013 se dá očekávat ještě několik posledních výzev, ale protože zájem je stále velký, měli by být podle Webera zájemci dobře připraveni předem. U některých výzev může dojít k jejich uzavření hned v den vyhlášení nebo jen po několika málo dnech. Podané projekty je možné realizovat až do roku 2015 jako víceleté. V některých případech je praktické víceletý investiční plán společnosti rozdělit do několika grantových projektů.

Weber zároveň upozornil, že tento a příští rok budou ve znamení častějších a přísnějších kontrol plnění podmínek dotačních titulů a firmy by to měly mít na paměti. 

A kde hledat v letošním roce ještě příležitosti k získání dotací? MPO ještě pravděpodobně vyhlásí některé výzvy týkající se nákupu strojů a zařízení a rekonstrukcí podnikatelských objektů. V programu výzkum a vývoj se mohou objevit výzvy umožňující investice do laboratoří, zkušeben, vývojových center apod. a do vývoje nových výrobků a technologií. V operačním programu Životní prostředí, kde je mimochodem čerpání zatím nenižší, by se mohly objevit výzvy související se snižováním emisí škodlivých látek (rekonstrukce zdrojů energie, lakoven apod.), snižováním spotřeby energií (rekonstrukce rozvodů, zateplení, využití odpadního tepla, výměna osvětlení), nakládáním s odpady či sanacemi území. U programu Lidské zdroje lze očekávat výzvy k projektům školení zaměstnanců a tvorby nových pracovních míst.

 

Bude méně programů, peněz i přímých dotací 

ICTrocenka

Pro nové plánovací období 2014 až 2020 doporučuje Weber už nyní seznámit s vytýčenými prioritami, které zájemci naleznou na adrese: http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Kohezni-politika/Dokumenty. Priority příštího programovacího období se v podstatě příliš neliší od těch současných. Očekává se však, že v letech 2014 až 2020 bude méně financí, asi 70 % objemu z období 2007 až 2013, což by představovalo přibližně 20 miliard eur. Také počet operačních programů by měl být nižší, přibližně čtyři až šest. Pravděpodobně budou zachovány programy obdobné těmto operačním programům: Podnikání a inovace, Technická pomoc, Lidské zdroje a zaměstnanost a Doprava. Očekává se také, že větší důraz bude kladem na podporu úvěrových nástrojů na úkor přímých dotací.

V průběhu webcastu proběhlo několik interaktivních anket, kde mohli účastníci vyjádřit svůj postoj k připravovaným novinkám. Mohli tak klást dotazy a konzultovat své problémy.

Byl pro vás článek přínosný?