Hlavní navigace

Od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

11. 7. 2011

Sdílet

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrhy změn současných daňových zákonů, zákonů o pojistném a dalších souvisejících zákonů, jejichž podoba se má změnit v souvislosti s výběrem daní a pojistného prostřednictvím jednoho inkasního místa.

Daně a veřejné pojistné – jak na sociální zabezpečení, tak na zdravotní pojištění – má od roku 2013 vybírat jeden správce (tzv. jedno inkasní místo), a to jednou částkou sraženou zaměstnavatelem nebo v případě podnikatelů zaplacenou na základě jednoho formuláře. Novela obsahuje i řadu změn, které s jedním inkasním místem nesouvisejí.

 

Z nejvýznamnějších změn:

* Základem daně a pojistného bude hrubá mzda, od koncepce superhrubé mzdy novela upouští. Sazba daně z příjmů fyzických osob by měla činit 19 %. Nezavádí se progresivní zdanění v podobě více sazeb: Progrese se docílí tak, že u příjmů přesahujících čtyřnásobek průměrné mzdy nebude možné odečíst základní slevu na dani.

* Některá osvobození zaměstnaneckých benefitů, např. stravování, přechodné ubytování, mají být zrušena a nahrazena novou roční slevou na dani, tzv. výdajovým paušálem ve výši 3 000 Kč.

* Osvobození benefitů ve formě různých nepeněžních plnění vynakládaných na péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky sice zůstává zachováno, jeho výše se však u poplatníka omezuje zavedením ročního limitu ve výši 10 000 Kč (včetně rekreace a zájezdů).

* Možnost odpočtu hypotéčních úroků se neruší, maximální limit však poklesne na 80 tis. Kč ročně.

* Pojistné na důchodové pojištění a na zdravotní pojištění se sjednotí na sazbě ve výši 6,5 %. Maximální výše vyměřovacího základu pro zaměstnance ovšem bude odlišná: U sociálního pojištění to bude čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, zatímco u zdravotního pojištění šestinásobek

* Dividendy plynoucí ze zahraničí by měly být zahrnuty do všeobecného základu daně, a tudíž zdaněny sazbou 19 %, což odborná veřejnost kritizuje jako diskriminační přístup. Tuzemské dividendy totiž nadále podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

 

Odvody zaměstnavatelů

* Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které dnes zaměstnavatel hradí ve výši 34 %, bude vybíráno prostřednictvím nové daně z úhrnu mezd, která má činit 32,5 % a zahrnuje i pojistné na úrazové pojištění. Tato daň bude součástí novelizovaného zákona o daních z příjmů. Podle pojistných zákonů bude zaměstnavatel postupovat u příjmů, u nichž se musí řídit předpisy EU nebo mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení.

* Daň z úhrnu mezd (resp. pojistné zaměstnavatele) bude vybírána maximálně do výše čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy v úhrnu za všechny zaměstnance. Pro naprostou většinu firem by to de facto znamenalo zrušení maximální výše pojistného na straně zaměstnavatele.

 

Zdanění právnických osob

* Sazba daně z příjmů právnických osob zůstává podle návrhu zachována ve výši 19 %.

* Měla by být zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend, která bude přenosná i do dalších zdanitelných období, pokud by poplatník neměl dostatečný základ daně pro její odečtení.

* Návrh počítá se zjednodušením tvorby opravných položek k pohledávkám. Opravné položky by se podle doby splatnosti pohledávky dělily pouze na dvě skupiny, a to po 18 měsících (opravná položka maximálně ve výši 50 % hodnoty pohledávky) a po uplynutí 36 měsíců, kdy by již bylo možno vytvořit daňovou opravnou položku na 100 % hodnoty pohledávky. Tvorba opravné položky by přitom už nebyla podmíněna zahájením soudního, rozhodčího nebo správního řízení. Nebude se též rozlišovat mezi pohledávkami do 200 tisíc Kč a nad tuto hranici.

* Novela obsahuje návrh, aby sankce ze závazkových vztahů byly na straně věřitele zdanitelné v okamžiku zaúčtování, zatímco na straně dlužníka by nadále platilo, že sankce bude daňovým výdajem až v okamžiku zaplacení. Účetní opravná položka k pohledávce z titulu sankce ze závazkového vztahu by měla být daňově uznatelná.

* Návrh sice počítá s určitým zvýšením odčitatelné položky na výzkum a vývoj, zároveň však ruší slevu na dani z titulu investičních pobídek (Ministerstvo průmyslu a obchodu však paralelně navrhuje investiční pobídky rozšířit).

 

Změny navrhované v oblasti fondů kolektivního investování:

* zavedení nulového zdanění fondů kolektivního investování,

* zrušení osvobození dividend vyplácených podílovým a investičním fondům,

* výplata dividend z fondů kolektivního investování právnickým osobám by nově měla podléhat srážkové dani ve výši 19 %.

 

Ostatní navrhované změny:

* snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu Kč na 750 tisíc Kč,

* zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti.

 

Zdroj: KPMG

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?