Hlavní navigace

Plánované změny daňových zákonů s účinností od roku 2014

18. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších souvisejících změnách.

Výše zmiňovaný návrh zákona má dva cíle:

*přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného

* realizaci I. fáze projektu jednoho inkasního místa.

 

Připomeňme si hlavní smysl projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Jedná se o jeden ze tří pilířů daňové reformy (dalšími jsou věcný návrh nového zákona o daních z příjmů a daňový řád). I. fázi projektu jednoho inkasního místa plánuje ministerstvo zahájit již v roce 2014. 

Cílem projektu jednoho inkasního místa je integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění na jeden účet, aby poplatník a plátce měl při plnění veškerých svých povinností (registrační, platební atd.) jednoho partnera. První legislativní krok byl učiněn již v roce 2011, kdy byl s účinností k 1. lednu 2015 schválen zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

 

Zákon 458/2011 Sb. obsahuje tyto změny:

* přenos kompetencí ke správě sociálního a zdravotního pojištění na finanční úřady, s čímž souvisí řada dalších změn, např. přiznávání daní i obou pojistných na jednom formuláři, placení na jeden účet, kontrola všech odvodů najednou z jednoho místa, sjednocení procesních pravidel (lhůty, pravidla pro doručování, pro odvolání apod.)

* další změny daní, z nichž lze zmínit zejména nahrazení pojistných placených zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu mezd, sjednocení pravidel pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, osvobození dividend od daně z příjmů, snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč.

 

Zákon o změně daňových zákonů 

Ministerstvo tedy nyní přichází s návrhem změn daňových zákonů, v nichž jednak reflektuje rekodifikaci soukromého práva účinnou od roku 2014, a zároveň odkládá na rok 2014 účinnost řady změn daňových a pojistných zákonů obsažených ve zmíněném zákoně 458/2011 Sb., které směřují k zahájení činnosti jednoho inkasního místa. Ministerstvo mimoto připravuje zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů, kterým budou veškerá ustanovení týkající se správy daně z příjmů fyzických osob vyčleněna ze současného zákona o daních z příjmů do tohoto zákona. 

Proces zahájení činnosti jednoho inkasního místa se tak dle důvodové zprávy k návrhu zákona dělí do dvou fází:

fáze 2014: účinnost těch ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která nemají přímou souvislost s připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, se přesouvá na 1. leden 2014.

2. fáze (konečná fáze): účinnost ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která souvisí s nově připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, se nemění a zůstává stanovena na 1. leden 2015.

 

Shrňme zásadní změny, které navrhovaný zákon s účinností od roku 2014 přináší: 

* Přizpůsobení všech daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného. Zde se jedná především o terminologické změny.

* Na novelu zákona o daních z příjmů reaguje i navrhovaná novela zákona o účetnictví.

* Terminologické změny se promítají do daňového řádu. 

* Nejvýraznější věcná změna spočívá v úpravě přechodu daňové povinnosti, zejména pak dědictví v případě přechodu daňové povinnosti fyzických osob.

* Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, přičemž veškeré příjmy z titulu dědictví budou bez ohledu na skupiny poplatníků osvobozeny od daně. V případě darování se příjem osvobozuje v obdobném rozsahu jako je tomu v současnosti pro účely daně darovací. Osvobození se jako dosud nevztahuje na dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s podnikáním.

* Daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Návrh tohoto zákona je již v připomínkovém řízení.

* Novela stávajícího zákona o dani z nemovitostí pouze v tom smyslu, že rozhodným dnem pro stanovení daně z nemovitostí bude 31. prosinec 2014, nikoliv 1. leden 2014. Účelem této změny je, aby rekodifikace soukromého práva neovlivnila stanovení daně z nemovitostí za rok 2014. Pro rok 2015 se pak již počítá s novou právní úpravou. Nový zákon o dani z nemovitých věcí bude předložen samostatně.

* Posouvá se účinnost některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. o jeden rok dopředu, tj. na 1. leden 2014. V návrhu zákona však jsou doplněny další změny, které dotvářejí I. fázi projektu jednoho inkasního místa.

Z nejvýznamnějších změn vybíráme:

* osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu

prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky; zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku

snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč

* zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy

* nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a následné zdanění vyplacených podílů na zisku

zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku

zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám

rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění

* zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 %

Z oblastí zákona 458/2011, u kterých se účinnost neposouvá a nadále tudíž platí datum 1. leden 2015, upozorňujeme na ty nejvýznamnější: 

* odvod z úhrnu mezd, který má nahradit pojistná placená zaměstnavatelem za zaměstnance, přičemž maximální výše je stanovena nikoliv jednotlivě u každého zaměstnance, nýbrž agregovaně za všechny zaměstnance

* snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč

 

Změny v pojistných zákonech:

* bude výrazně přiblížen okruh osob platících pojistné na nemocenské a důchodové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pojistnému na sociální zabezpečení a pojistnému na zdravotní pojištění budou podléhat téměř stejné příjmy jako dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

* budou zachovány pouze odlišnosti nezbytné vzhledem k okruhu osob účastných pojištění a výpočtu dávek důchodového a nemocenského pojištění

 

Informace o projektu jednoho inkasního místa a návrh předkládané novely včetně důvodové zprávy naleznete na stránce ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/jednotne_inkasni_misto_3pilir_rvf.html

 

Předpokládá se vláda projedná návrh zákona koncem února či začátkem března.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?