Hlavní navigace

Slovensko: podávanie priznaní k dani z príjmu

11. 3. 2011

Sdílet

Po skončení roka 2010 vznikla pomerne veľkému počtu fyzických osôb ako i väčšine právnických osôb povinnosť podať priznanie k dani z príjmu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby boli daňové priznania podané v zákonom stanovenej lehote a spôsobom predpísaným zákonom.

Ako podať daňové priznanie? Daňové priznanie môže byť podané elektronicky (prostredníctvom e-mailu, internetu a pod.), faxom, poštou alebo doručené osobne správcovi dane (napr. daňovníkom, kuriérom a pod.).

V prípade, že bude daňové priznanie podávané elektronickými prostriedkami, musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Povinnosť podpísania elektronicky podávaného daňového priznania zaručeným elektronickým podpisom nevzniká v prípade:

* ak bude originál daňového priznania doručený správcovi dane do piatich pracovných dní od jeho odoslania alebo podania faxom,

* ak sa elektronické podanie uskutoční v súlade s podmienkami dohodnutými so správcom dane v písomnej dohode uzavretej pred podaním priznania.

Bez ohľadu na spôsob podania daňového priznania je nevyhnutné, aby bolo daňové priznanie podané na oficiálnom vzore tlačiva, zverejnenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo svojom Finančnom spravodajcovi.

 

V akom termíne treba priznanie podať? 

Daňové priznanie by malo byť miestne príslušnému správcovi dane podané do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Túto lehotu je možné predĺžiť o ďalšie tri mesiace na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania. Ak je súčasťou príjmov daňovníka príjem zo zdrojov v zahraničí, lehotu je možno predĺžiť až o šesť mesiacov.

Daňovníkom v konkurze alebo v likvidácii môže byť lehota na podanie priznania predĺžená iba na základe písomnej žiadosti, podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania.

Osobitné pravidlá sa vzťahujú na daňovníkov, ktorí prestali existovať pred koncom zdaňovacieho obdobia, napríklad z dôvodu účasti v podnikovej kombinácii, ukončením činnosti alebo z dôvodu úmrtia.

Daňové priznanie je považované za podané v lehote ak je podané správcovi dane osobne alebo elektronicky najneskôr v posledný deň (predĺženej) lehoty. Daňové priznania, ktoré budú podávané správcovi dane poštou, budú považované za podané včas ak budú najneskôr v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?