Hlavní navigace

Vybrané dopady novely zákona o přeměnách

13. 1. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Zkrácení lhůty pro podání přiznání v případě přeměn? Daňový odpis pohledávek od roku 2012

Zkrácení lhůty pro podání přiznání v případě přeměn? 

Legislativní úprava lhůt pro podání daňových přiznání v případě přeměn, kdy rozhodný den přeměny není první den kalendářního nebo hospodářského roku, prošla v zákoně o daních z příjmů řadou změn. Do 14. července 2011 byla tato lhůta stanovena do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se konala valná hromada schvalující přeměnu. Novelou s účinností od 15. července 2011 byla tato lhůta prodloužena na 3 měsíce, a to s cílem přiblížit se standardní lhůtě pro podání daňového přiznání. V novele zákona o přeměnách účinné od 1. ledna 2012, jejíž součástí byla i novela zákona o daních z příjmů, se znovu objevila lhůta jednoho měsíce. Je pravděpodobné, že se jedná o legislativní chybu, nikoliv o záměr zákonodárce. Praktická aplikace lhůt je tedy v tuto chvíli značně nejasná, a to také z důvodu absence přechodných ustanovení. K této problematice připravuje Komora daňových poradců příspěvek, určený pro jednání koordinačního výboru.

 

Daňový odpis pohledávek od roku 2012 

Také daňový režim odpisu pohledávek podléhá v posledních letech značným změnám. Do konce roku 2010 bylo podmínkou pro daňový odpis pohledávek, aby k pohledávkám bylo v souladu se zákonem o rezervách možné tvořit daňové opravné položky. Od roku 2011 bylo ustanovení o odpisu pohledávek upraveno tak, že v konečném důsledku bylo při splnění dalších podmínek možné daňově odepsat i pohledávky, které nebyly kryté daňovou opravnou položkou (např. již promlčené pohledávky). S účinností od roku 2012 se v souvislosti s novelou zákona o přeměnách vrací do zákona o daních z příjmů znovu podmínka stanovující, že odpis pohledávky může b&# 253;t daňový v případě, je-li k pohledávce možno tvořit daňovou opravnou položku dle zákona o rezervách (stejně jako tomu bylo v roce 2010). Výjimkou jsou pohledávky po splatnosti méně než 6 měsíců a pohledávky se jmenovitou hodnotou přesahující v době vzniku 200 000 Kč, v souvislosti s nimiž nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení – u těch podmínka možnosti tvorby opravných položek platit nemusí. Tyto pohledávky se tedy mohou daňově odepsat, splní-li jednu z dalších podmínek zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů. 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © froxx - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?