Hlavní navigace

Změny v účetnictví na Slovensku

17. 2. 2011

Sdílet

Podľa schválenej novely zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

Napríklad povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ktorá má len jednu dcérsku účtovnú jednotku a táto je nevýznamná. Novela nadobudla účinnosť 31. decembra 2010.

Postupy účtovania pre podnikateľov

Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 31. decembra 2010:

Odložené dane:

* spresňuje sa účtovanie odloženej dane ku goodwillu,

* upravuje sa účtovanie o odloženej dani pri prvotnom zaúčtovanie majetku alebo záväzku,

* spresňuje sa účtovanie o odloženej dani v prípade, že účtovnej jednotke vznikne v nadväznosti na § 19 zákona o účtovníctve povinnosť účtovať o odloženej dani

 

Zmeny, ktoré činnost činnost 1. januára 2011

* Zákazková výroba (§ 30): Úpravami v § 30 nenastávajú zmeny v princípoch účtovania zákazkovej výroby, mení sa však spôsob vykazovania zákazkovej výroby. Zmena je v tom, že zákazková výroba sa nebude vykazovať v súvahe na účtoch nedokončenej výroby a časového rozlíšenia, ale zavádza sa nový účet 316 – Čistá hodnota zákazky. Vo výkaze ziskov a strát sa zákazková výroba nebude vykazovať cez účet nedokončenej výroby (účet 611) a účet tržieb z predaja služieb (účet 602), ale zavádza sa nový účet 606 – Výnosy zo zákazky.

* Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Zavádza sa spôsob účtovania u zhotoviteľa pri výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj. V určitých prípadoch sa takáto výstavba bude účtovať ako zákazková výroba, vrátane použitia metódy percenta dokončenia (percentage of completion method). Uvedené ustanovenie sa bude vzťahovať na stavebné spoločnosti a developerské spoločnosti, ktoré uskutočňujú výstavbu nehnuteľnosti za účelom jej predaja (napríklad výstavba bytov). Za týmto účelom sa zavádzajú aj nové účty do rámcovej účtovnej osnovy.

 

Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 – o účtovnej závierke

Na novelu zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov nadväzuje aj novela opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke. Prináša najmä nasledovné zmeny:

* Z dôvodu zavedenia nových účtov pri zákazkovej výrobe a pri zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa doterajšie vzory súvahy a výkazu ziskov a strát nahrádzajú novými.

* V súvislosti so zavedením účtovania o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj sa vyžaduje uvedenie ďalších informácií v poznámkach účtovnej závierky.

Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2011, niektoré ustanovenia už 31. decembra 2010.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?