Hlavní navigace

DPH: Změny a návrhy pro rok 2010

1. 2. 2010

Sdílet

Schválení balíčku DPH

Těsně před Vánocemi byl definitivně schválen tzv. balíček DPH, poté, co Senát vyslovil souhlas s touto rozsáhlou novelou zákona o DPH a prezident ji podepsal. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 489/2009 a je účinná od 1. ledna 2010.

Se zavedením balíčku dochází k významným změnám některých principů, na nichž byl zákon o DPH dosud postaven. Ministerstvo financí zároveň k balíčku DPH vydalo několik informací, které reagují na určité body této novely a obsahují i odpovědi na některé časté otázky či ilustrativní příklady. Informace se týkají
- změn v oblasti poskytovaní služeb,
- změn v oblasti souhrnného hlášení,
- změn souvisejících s vracením DPH z jiných členských států,
Informace jsou dostupné na serveru České daňové správy (cds.mfcr.cz).

Informace Ministerstva financí k rozpočtovému balíčku

Před Vánoci zveřejnilo Ministerstvo financí na svých webových stránkách rovněž informace k novele zákona o DPH (tzv. rozpočtovému balíčku), která s účinností od 1. ledna 2010 zavedla vyšší sazby daně (10 % a 20 %).

Zúčtování záloh

Zálohy přijaté v roce 2009 podléhají původní sazbě daně (9 % resp. 19 %). Případný doplatek při uskutečnění zdanitelného plnění v roce 2010 bude podléhat nově platné sazbě daně (10 % resp. 20 %). Případné přeplatky na zaplacených zálohách budou v roce 2010 vraceny v původní výši daňové sazby.

Vyúčtování dodávek energií, vody, tepla, chladu a telekomunikačních služeb na přelomu roku

Plátci, kteří dodávají elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad či telekomunikační služby v období, které zahrnuje zčásti rok 2009 i část roku 2010, budou moci provést zvláštní odečet nebo vyhotovit propočet spotřeby k 31. prosinci 2009. Spotřeba připadající na období do 31. prosince 2009 by pak podléhala ještě sazbám platným v roce 2009, a to i v případě, že zúčtování bude provedeno až během roku 2010.

Finanční leasing

U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny před rokem 2009, se i po 1. lednu 2010 použije sazba daně platná do 31. prosince 2008 – tj. 9 %, resp. 19 %. Vzhledem ke změně principu uplatňování DPH u finančního pronájmu od 1. ledna 2009, není u smluv uzavřených po tomto datu zvláštní přechodné ustanovení potřeba.

Dobropisy a vrubopisy

U dobropisů a vrubopisů bude vždy uplatněna sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. U dobropisů a vrubopisů, které se vztahují k plněním uskutečněným v roce 2009 bude tak použita sazba daně 19 %/9 %, a to i v případě, že budou vystaveny až po 1. lednu 2010.

DPH u veřejných služeb v osobní dopravě

Počátkem prosince 2009 nabylo účinnosti Nařízení Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (č. 1370/2007). V této souvislosti vydalo Ministerstvo financí informaci k uplatňování DPH u veřejných služeb v osobní dopravě.

Podle uvedené informace je při uplatňování DPH nutno rozlišovat kompenzaci, která je poskytována objednatelem veřejné dopravy za služby v osobní dopravě podle smlouvy o veřejných službách, a úhradu slev poskytnutých dopravci.

Kompenzace (poskytnutá podle článku 6 uvedeného nařízení) se nepovažuje za úplatu za poskytnutou službu, a nevstupuje tudíž do základu DPH. Také v případě úhrady prokazatelné ztráty, pokud byla provedena před nabytím účinnosti nařízení, se jedná o částku, která nevstupuje do základu DPH.

Je-li však dopravci uhrazena sleva, kterou poskytl z jízdného, považuje se tato úhrada poskytnuté slevy za dotaci podle § 36 odst. 3 písm. d) zákona o DPH a vstupuje do základu DPH.

Návrh na snížení sazby u některých služeb a vypuštění úpravy ceny obvyklé

Po listopadovém zamítnutí vládního návrhu na snížení sazeb daně u některých služeb a zboží podávají poslanci ODS tento návrh na novelizaci zákona o DPH bez zásadnějších změn znovu.

Cílem novely je přeřadit některé služby s vysokým podílem lidské práce (konkrétně služby kadeřníků a opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu), restaurační služby a knihy nahrané na optických či magnetických médiích ze základní do snížené sazby daně.

Poslanci dále chtějí zrušit časové omezení týkající se platnosti snížené sazby daně u oprav, rekonstrukcí a modernizací staveb pro bydlení. Česká republika má u těchto služeb vyjednánu výjimku snížené sazby daně, jejíž platnost by však měla skončit 31. prosince 2010. Poté by tyto práce měly podléhat základní sazbě daně. Novelou by se snížená sazba daně u těchto služeb zavedla natrvalo. Vláda zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko, navrhla však jeho účinnost odložit až na 1. leden 2011.

V rámci projednávání novely bylo navrženo vypustit ze zákona o DPH ustanovení § 36a. Od ledna 2010 toto ustanovení zavádí pravidla pro úpravu základu daně na úroveň ceny obvyklé v případě některých transakcí mezi spřízněnými osobami.

Autoři pracují v KPMG

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality