Hlavní navigace

Změny v nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění od 1. ledna 2010

1. 2. 2010

Sdílet

Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2010

Na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou přechodně upraveny dávky nemocenského pojištění. Na jednu stranu dochází v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy ke zvýšení redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu, ze kterého se dávky nemocenského pojištění vypočítávají (první redukční hranice bude 791 Kč, druhá 1 186 Kč a třetí 2 371 Kč), přičemž tato změna pozitivně ovlivní výši dávek. Na druhou stranu se však změní procentní sazba pro výpočet nemocenské dávky. Místo stávající odstupňované sazby nemocenského (60 %, 66 % a 72 %) se bude uplatňovat pouze jednotná sazba ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude tak již záležet na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a tato dávka bude po celou dobu vyplácena v jednotné výši 60 %. Popsaná změna samozřejmě způsobí výrazné snížení nemocenské u pracovní neschopnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů.

Změny v předpisech nemocenského pojištění povedou také ke snížení peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného.
Uvedené změny budou mít rovněž vliv na výši nároků, které vznikly před 1. lednem 2010, ale trvají i po tomto datu.

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010

Od 1. ledna 2010 dochází v návaznosti na zahájení první etapy důchodové reformy k významným změnám v důchodovém pojištění. Mění se základní podmínky nároku na dávky.

Podmínkou pro nárok na starobní důchod je obecně dosažení důchodového věku a minimální doby pojištění. Zákon o důchodovém pojištění zvyšuje důchodový věk u osob narozených po roce 1968 na 65 let, a to jednotně u mužů i žen (které byly bezdětné nebo vychovaly nejvýše jedno dítě). Příloha k zákonu obsahuje tabulku, která stanovuje postupný nárůst důchodového věku pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968. V období od roku 2010 až do roku 2018 bude zároveň postupně prodlužována minimální doba pojištění, přičemž u osoby, která dosáhne důchodového věku po roce 2018, činí tato doba již minimálně 35 let.

Zpřísňují se také podmínky, za kterých lze získat poměrný důchod v případě, že osoba sice dosáhla důchodového věku, avšak nebyla pojištěna po stanovenou minimální dobu.

Nově bude možné požádat o zvýšení procentní výměry důchodu v případě, že pojištěnec po přiznání důchodu dál vykonává výdělečnou činnost.

Náhradní dobou pojištění přestane být studium na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole (studium absolvované do 31. prosince 2009 se hodnotí podle dosavadních pravidel) . Studenti mají od 1. ledna 2010 možnost být účastni důchodového pojištění dobrovolně (v roce 2010 činí minimální dobrovolné pojistné 1660 Kč měsíčně).

Od 1. ledna 2010 již pro nárok na výplatu starobního důchodu není rozhodující, zda poživatel starobního důchodu pracuje v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu určitou či neurčitou.

Osoby samostatně výdělečně činné a výše záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění

Od 1. ledna 2010 se pro podnikající fyzické osoby mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění. Osoba vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 (dále jen Přehled) platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1720 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu a po následující měsíce musí platit minimálně 1731 Kč měsíčně.

Pro osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (pokud jsou povinny platit důchodové pojištění) bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činit do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu 688 Kč, v měsíci podání Přehledu a v měsících následujících se bude jednat minimálně o 693 Kč.

Od 1. ledna 2010 činí minimální měsíční záloha podnikající osoby na zdravotní pojištění 1 601 Kč. Tuto minimální zálohu na zdravotní pojištění musí uhradit osoby, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 hradily v roce 2009 zálohy nižší než 1 601 Kč.

Autorky pracují v KPMG

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?