Hlavní navigace

Daně z nemovitostí v roce 2012

17. 1. 2012

Sdílet

Kdo musí do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitosti, nevyhne se hledání v tabulkách koeficientů. Nová daň čeká vlastníky zpevněných ploch.

Přiznání k dani z nemovitosti patří v Česku k nejkomplikovanějším. Může za to nejen nutnost přiřadit správnému typu pozemku nebo stavby správnou sazbu, ale hlavně několik koeficientů a možnost obcí upravovat si vyhláškou výši některých z nich. Poplatník, který podává daňové přiznání poprvé, si musí ověřit, jakou aktuální hodnotu tyto koeficienty mají pro rok 2012. Zjistit to může například na příslušném finančním úřadu nebo v tabulkách, zachycujících hodnoty koeficientů lišících se od základní hodnoty zde

Kdo už daňové přiznání jednou podal, změnami koeficientů se trápit nemusí. Příslušný finanční úřad je zohlední v daňovém výměru a o nové výši daně poplatníka vyrozumí.

 

Daň z pozemků 

Podává-li své první daňové přiznání vlastník pozemku, vychází při výpočtu z jeho výměry. U čtyř typů pozemků vynásobí výměru cenou. Jde o pozemky A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad) a B (trvalý travní porost), u kterých cenu vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území Ministerstvo zemědělství ČR, a o pozemky typu C  (hospodářský les) a D (rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb), u kterých je třeba zjistit cenu v cenových předpisech, nebo použít částku 3,80 Kč za m2.

Dále je třeba násobit základní sazbou daně stanovenou zákonem pro každý určitý typ pozemku:

Základní sazby daně z pozemků

Druh pozemku

Sazba daně

A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75 %

B – Trvalý travní porost

0,25 %

C – Hospodářský les

0,25 %

D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb

0,25 %

E – Zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč za 1 m2

F – Stavební pozemek

2 Kč za 1 m2

G – Ostatní plocha

0,20 Kč za 1 m2


Vlastník stavebního pozemku bude dále násobit koeficientem podle velikosti obce:  

Základní koeficient podle velikosti obce

Velikost obce

Koeficient

Do 1000 obyvatel

1,0

1000 až 6000 obyvatel

1,4

6000 až 10 000 obyvatel

1,6

10 000 až 25 000 obyvatel

2,0

25 000 až 50 000 obyvatel

2,5

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

3,5

V Praze

4,5

 

Základní koeficienty, které uvádí tabulka, však neplatí automaticky pro všechny vlastníky. Zákon totiž jednotlivým obcím dovoluje, aby si koeficient zvýšily nebo snížily. Zvýšit mohou o jednu kategorii (tedy zjednodušeně řečeno o 0,5), snížit až o tři (tedy o 0,5 o 1 nebo až o 1,5). Zda si obec stanovila koeficient odlišný od hodnoty uvedené v § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (viz výše uvedenou tabulku), to si musí poplatník podávající první daňové přiznání sám zjistit.
Poslední násobení čeká vlastníka pozemku tak zvaným místním koeficientem. Obce ho mohou vyhláškou zvyšovat ze základní hodnoty 1 na hodnoty 2, 3, 4 a 5. Opět platí, že aktuální výši místního koeficientu pro rok 2012 si poplatník musí sám zjistit.

 

Daň u staveb

Podobné martýrium čeká i vlastníky staveb. Základem pro výpočet daně je výměra zastavěné plochy, kterou je třeba násobit příslušnými sazbami a koeficienty.
Koeficientem podle § 10 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, jehož výše je 1,2, se násobí výměra podlahové plochy bytových jednotek. 


Následuje násobení sazbou daně dle druhu nemovitosti. Pro rok 2012 platí:

Základní sazba daně u staveb

Druh nemovitosti

Sazba daně

H – Obytný dům

2 Kč/m2

I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m2

J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m2

K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m2

L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m2

M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

P – Ostatní stavba

6 Kč/m2

R – Byt

2 Kč/m2

S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m2

T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m2

U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m2

V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m2

Z – Ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2

 

U staveb typu H až P nesmí poplatník zapomenout na počet podlaží. Pokud jejich zastavěná plocha přesahuje dvě třetiny plochy zastavěné celou stavbou, za každé patro se k základní sazbě přičítá 0,75 Kč.
A násobení pokračuje. Vlastníci obytných domů (rodinných), ostatních staveb tvořících jejich příslušenství, vlastníci bytů a ostatních samostatných nebytových prostor budou násobit koeficientem podle velikosti obce. Jeho základní hodnota je stejná, jako jsme uvedli v tabulce u pozemků. Ale i v tomto případě platí, že obec může koeficient zvýšit o jednu kategorii, tedy o 0,5, nebo snížit o jednu až tři kategorie, tedy o 0,5, 1, nebo 1,5. Aktuální hodnotu koeficientu podle velikosti obce pro rok 2012 si musí poplatník zjistit.
Pro stavby typu J, K, L, M, N, O, S, T, U si může obec stanovit vyhláškou koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí, jehož jednotná výše je 1,5.
U stavby typu J a K se mohou vlastníci utkat ještě s dalším koeficientem, a sice pokud jejich nemovitosti leží v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti. Jde o koeficient podle § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí a jeho hodnota je jednotná ‒ 2.
Informace o tom, s jakými koeficienty musí poplatník v daňovém přiznání počítat, je možné zjistit na příslušném finančním úřadu nebo například v tabulkách zde.  

 

U daně ze staveb, které jsou částečně používány pro bydlení a částečně pro podnikatelkou činnost poplatníka, se daň zvyšuje o  2 Kč za každý m2 podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího k podnikatelské činnosti.
Počítání daně ze staveb končí násobením místním koeficientem vztahujícím se na všechny typy staveb, který má základní hodnotu 1, ale obce ho mohou vyhláškou zvyšovat  na hodnoty 2, 3, 4 a 5. Aktuální hodnotu místního koeficientu pro rok 2012 si musí poplatník opět ověřit.

 

Zpevněné plochy od letošního roku s vlastní sazbou

Od letošního roku, tedy od 1. 1. 2012, platí u daně z nemovitostní jedna novinka, a sice zavádí se samostatná sazba daně pro tak zvané zpevněné plochy používané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Zpevněné plochy jsou definovány jako pozemky nebo jejich části evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha či nádvoří, jejichž povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Jde tedy například o parkovací stání, prezentační a manipulační plochy, komunikace nebo podobně, které souvisejí s podnikatelskou činnosti. Sazba daně je 1 Kč za m2, pokud plochy slouží k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství. U ostatních druhů podnikání je sazba 5 Kč m2.

 

Byl pro vás článek přínosný?