Hlavní navigace

Evropský reformní barometr – jaro 2010

16. 3. 2010

Sdílet

Česko je mezi evropskými premianty v odolnosti ekonomiky vůči krizi.

Současná hospodářská krize odhalila nedostatky, ale i potvrdila silné stránky české ekonomiky. Jak vyplývá z pololetního barometru Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope), sdružující 40 národních zaměstnavatelských svazů z 34 evropských zemí, hodnocení české ekonomiky bylo ve srovnání s ostatními 28 zeměmi poměrně pozitivní. Česká republika dopadla v hodnocení relativně dobře, spolu s Dánskem, Německem a Rakouskem byla hodnocena jako nejlépe odolávající dopadům krize. Spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem se blíží průměrné ekonomické úrovni EU a udržuje si výbornou úroveň vnější konkurenceschopnosti. BusinessEurope, jehož členskou organizací je i Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve svém barometru – Jaro 2010 hodnotí výkon zemí Evropské unie a Norska a Švýcarska podle klíčových ukazatelů jakými jsou stupeň využití práce, produktivity, investic, konkurenceschopnosti, veřejných financí a stav realizace strukturálních reforem u jednotlivých členských zemí v roce 2009. 

O dva kroky před Řeckem 

Česká republika je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi hodnocena poměrně vysoko v exportní výkonnosti (4. místo z 29 zemí). Rovněž v oblasti veřejných financí (10. místo z 29 zemí) i přes loňské a současné jejich zhoršení patří mezi země s lepšími výsledky. Nehrozí jí tedy bezprostředně osud Řecka nebo Irska a Slovinska, kde rovněž došlo k prudkému zhoršení veřejných financí, či dalších zemí jakými jsou Maďarsko a Estonsko, kde musela být přijata velmi tvrdá rozpočtová opatření.

„Udržitelnost veřejných financí je společný problém. Situace je v různých zemích odlišná v závislosti na výši veřejného dluhu a strukturálního deficitu, rozdílech v propadech systémů sociální ochrany a potencionálního růstu jednotlivých ekonomik. Udržitelnost je ovšem všeobecným cílem a společnou obavou členských států EU,“ uvedla Vladimíra Drbalová, ředitelka Sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí, zastupující Svaz průmyslu a dopravy ČR v Bruselu. Co se týká daňové zátěže a hodnocení rozpočtových reforem v souvislosti s demografickým vývojem se naše republika ocitla v průměru (v obou případech na 12. místě). 

Návrat k disciplíně 

Poměrně vyšší jsou náklady práce (18. místo z 29 hodnocených evropských zemí) a nepříznivá je informace ohledně produktivity práce (22 místo). V produktivitě práce jsme se ocitli těsně za Slovenskem, ale před Maďarskem a Polskem.

Nicméně i dobře hodnocené evropské země trpí některými dlouhodobými slabostmi, například co se týče výše daňové zátěže nebo nízkého počtu odpracovaných hodin na osobu, zaměstnanosti nebo veřejných financí. Nejhůře dopadly v celkovém hodnocení BusinessEurope Litva, Řecko a Španělsko, které vykázaly špatné ekonomické výsledky zejména v oblasti ekonomického výkonu, zaměstnanosti, veřejných financí a investic. Rovněž Irsko, Slovinsko a Velká Británie vykázaly slabší pozici a odolnost svých ekonomik v podmínkách recese a poměrně výrazné zhoršení ekonomických ukazatelů. Zpráva BusinessEurope potvrzuje snahu evropského byznysu kultivovat podnikatelské prostředí v Evropě i na globální úrovni.

„BusinessEurope představuje své poselství a klíčová doporučení, jak propojit fiskální udržitelnost a růst v Evropě a volá po ucelené evropské strategii založené na disciplíně, reformách a investicích. Pakt růstu a stability zůstává odpovídajícím rámcem, který zaručí koordinovaný návrat k fiskální disciplíně v EU. Vedoucí úlohu v definování ambiciosní a ucelené strategie k dosažení těchto cílů by měla sehrát Evropská rada,“ uvedla Vladimíra Drbalová. 

Zapomeňte na Lisabon 

Předchozí pokusy o koordinaci strukturálních reforem v evropském kontextu, jak ukázala realizace Lisabonské strategie, v podstatě selhaly kvůli malému politickému odhodlání, slabé odpovědnosti a schopnosti skládat účty na evropské úrovni. Zmíněné selhání uštědřilo ránu věrohodnosti EU a její schopnosti úspěšně koordinovat národní politiky. Jak vyplývá z barometru, největší překážky konkurenceschopnosti Evropy leží uvnitř národních ekonomik a souvisejí s úrovní národních reforem.

Jako priority a doporučení pro národní vlády označilo 40 členských zaměstnavatelských svazů BusinessEurope následující oblasti:

* orientace na udržitelnost veřejných financí,

* finanční trhy a přístup k financím,

* vzdělávání a celoživotní vzdělávání,

* sektorově specifická regulace,

* výzkum, vývoj a inovace.

 

Nůžky se rozevírají 

Zpráva zahrnuje i doporučení ohledně způsobů realizace nové Strategie růstu Evropské unie. Její ekonomika byla zasažena v loňském roce krizí obdobně silně jako další vyspělé velké ekonomiky. V důsledku této krize se unijní hrubý domácí produkt na hlavu propadl v roce 2009 o 5,8%, ve Spojených státech o 4,6% a v Japonsku o 7,1%.

Dále se zvětšila mezera v hodinové produktivitě ve srovnání s USA a i přes dílčí zlepšení je i nadále úroveň pracovní aktivity v EU nižší než v USA nebo Japonsku. Co se týče zhoršení stavu veřejných financí, všechny vyspělé ekonomiky jsou na tom po krizovém roce významně hůře a čekají je kroky k obnovení jejich udržitelnosti. Ze zprávy vyplývají i některá další doporučení: Rozšířením obchodních příležitostí prostřednictvím otevření trhů, integrované průmyslové politiky, posílením inovativní ekonomiky a revitalizací Jednotného trhu musí EU zvýšit svou konkurenceschopnost a zajistit tak stabilitu dalšího růstu.

BusinessEurope vyjádřil priority podnikatelské veřejnosti již ve svém nedávno zveřejněném dokumentu Go for Growth: Agenda BusinessEurope pro evropské instituce pro období 2010 – 2014.

 

CS24

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (Další informace: www.spcr.cz, sekce Evropské a mezinárodní záležitosti).

 

Byl pro vás článek přínosný?