Hlavní navigace

Faktoring urychlí růst společnosti a ušetří administrativu

29. 6. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Faktoring představuje alternativní formu financování a jeho zdrojem jsou pohledávky, které uživateli faktoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby.

Z definice faktoringu podle Asociace factoringových společností ČR vyplývá, že pohledávky postoupením přecházejí na faktoringovou společnost a ta kromě jejich profinancování zajišťuje v oblasti správy a inkasa pohledávek pro uživatele faktoringu komplex služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů.

Druhy faktoringu

Faktoring se dělí především na regresní a bezregresní. Tyto druhy se odlišují v převzetí rizika případného nezaplacení pohledávek. U bezregresního faktoringu je riziko na faktoringové společnosti, a firmy jsou tak pojištěné proti případné platební neschopnosti svého odběratele. Naopak u regresního faktoringu je v případě neúhrady pohledávka po uplynutí sjednané (regresní) lhůty vrácena klientovi, který ji dále vymáhá ve vlastní režii. Podle statistik Asociace faktoringových společností ČR za první čtvrtletí letošního roku je poměr regresního ku bezregresnímu faktoringu 49 ku 51.

Jiné dělení se odvíjí od toho, kde pohledávky probíhají: existuje tuzemský, exportní a importní faktoring. Tuzemský faktoring zahrnuje financování a spravování pohledávek dodavatele a klienta s tuzemskými odběrateli, exportní je zaměřený na zahraniční odběratele a importní umožní nákup zboží od zahraničních dodavatelů s odloženou splatností faktur. Mezi nejrozšířenější formu faktoringového financování u nás patří tuzemský regresní faktoring. Exportní faktoring je pak s ohledem na komplikace, které mohou vznikat při správě exportních pohledávek, nabízen zpravidla na bezregresní bázi.

Mezi další typy patří skrytý faktoring, o kterém odběratelé nevědí, a princip je obdobný jako u regresního nebo bezregresního faktoringu, bilanční faktoring pomáhající firmám při snižování pohledávek v bilanci a zadluženosti nebo reverzní faktoring umožňující firmám prodloužit splatnosti faktur od jejich dodavatelů

Kdy je dobré přistoupit k faktoringu?

Faktoring je určený především pro malé a střední firmy, které dodávají několika stálým odběratelům se splatností od 30 do 120 dnů, s měsíčním objemem financí ve fakturách přes 500 000 Kč. Podle poskytovatele faktoringu Bibby Financial Services nejčastěji jde o podniky se zaměřením na obchod, průmysl, spedici, potravinářství a podobně. Nezáleží přitom na ekonomické situaci klienta, ale hlavně na finanční kondici odběratele. Faktoring je vhodný také pro velké firmy, ale obory jako stavebnictví nebo zakázková výroba nejsou vhodná odvětví pro využití faktoringových služeb. Takovou spolupráci nelze začít tam, kde figurují smlouvy o dílo, vysoké zápočty nebo zádržné.

Podle České spořitelny patří mezi hlavní důvody pro využití faktoringových služeb nedostatek pracovního kapitálu pro expanzi firmy, potřeba efektivnějšího plánování cashflow nebo zájem o správu a pojištění pohledávek. Jak uvádí Komerční banka, výhodou faktoringu oproti úvěru je operativnost, s jakou klientům mohou poskytnout rychlé financování, a hlavně služby v podobě správy pohledávek, inkaso, upomínání odběratelů, a hlavně možnost pojištění pro případ jejich platební neschopnosti nebo nevůle.

Společnosti nabízející faktoring jsou připravené, když se odběratel zpozdí s úhradou svých závazků jej upomínat.  Banka posílá na vlastní náklady upomínky a je ve stálém kontaktu s klientem i odběrateli a vyjasňuje s nimi problémy s opožděnými úhradami, vysvětluje Petra Kopecká z Raiffeisenbank. V případě, že odběratel nezaplatí vůbec, záleží na tom, jak je spolupráce nastavena. U regresního faktoringu je pohledávka po uplynutí regresní doby (většinou v délce 90 dnů po splatnosti) postoupena zpět na společnost. Pokud jsou pohledávky zajištěné pojišťovnou, nebo jsou odkoupené společností bezregresně, pak bývá riziko zajištěno do předem dané výše. Podle Komerční banky jde zpravidla do 85 % až 90 % nominální hodnoty pohledávky a výjimečně až do výše 100 %.

Kdo faktoring nabízí?

Faktoring nabízí jen několik společností, které mají ve většině případů za sebou zázemí stabilní finanční instituce. Kromě Bibby Financial Services jde o Factoring České spořitelny, ČSOB Factoring, KB Factoring, Factoring Raiffeisenbank a UniCredit Bank Factoring. Bibby Financial Services nabízí bezregresní, regresní, skrytý a reverzní faktoring. Především klienti z řad větších firem mohou využít také strukturovaného financování v podobě financování přizpůsobeného individuálně podle jejich potřeb. V České spořitelně nabízí kromě tuzemského, exportního a importního faktoringu také například správu a inkaso pohledávek nebo moderní doplněk k faktoringovým službám v podobě internetové aplikace nazvané eFactoring. Podobnou aplikaci, kde je možné kontrolovat postoupené pohledávky, platby od odběratelů nebo výši limitů financování vůči jednotlivým odběratelům, má také Komerční banka. U té je kromě klasických druhů faktoringu možné zařídit odkup pohledávek, financování dodavatelského řetězce nebo modifikovaný faktoring.

U ČSOB je možné sjednat tuzemský regresní nebo bezregresní faktoring, exportní faktoring a také true sale factoring. Ten zajišťuje odúčtování pohledávek z bilance a jde bezregresní faktoringové schéma, kdy financují až 100 % pohledávek a kdy odúčtováním pohledávek z bilance dojde ke zlepšení finančních ukazatelů zadluženosti, likvidity a aktivity firmy. Raiffeisenbank nabízí tuzemský, exportní a bilanční faktoring a správu pohledávek. Ti, kteří disponují velkým kapitálem a obávají se, jestli budou jejich pohledávky včas a řádně zaplacené, si mohou využít službu Credit Cover od Unicredit Bank Factoring. Ta zahrnuje jak zajištění pohledávek proti platební nevůli nebo neschopnosti odběratele, tak správu a inkaso pohledávek. Kromě toho banka nabízí další klasické produkty spojené s faktoringem.

Jak postupovat v případě zájmu?

Pro sjednání faktoringu je třeba kontaktovat danou instituci. Ta má ve většině případů pro zájemce připravený dotazník, jehož součástí je tabulka odběratelů. Poskytovatel následně tento dotazník vyhodnotí a klientům se ozve s tím, že na osobní schůzce dojednají podrobnosti. Po podepsání faktoringové smlouvy dojde k zahájení postoupení pohledávek a klient má většinou do dvou dnů peníze na účtu. Pokud je jeho účet přímo u dané instituce, tato doba se ještě zkracuje. Petra Kopecká doporučuje podrobně si pročíst a propočítat ceny a dát si pozor na podmínky smlouvy ohledně akceptace pohledávek, povinných dokladů a práva poskytovatele faktoringu. „Tedy na tzv. zpětné cese, kdy dochází ke zpětnému postoupení pohledávky na klienta a souvisejícímu požadavku na vrácení zálohy,“ upřesnila.
Z hlediska ceny za služby spojené s faktoringem se náklady skládají ze dvou složek: faktoringového poplatku a úroku. Faktoringový poplatek představuje provizi a jsou v něm zahrnuté náklady na celkovou administrativu a správu pohledávek. Vypočítává se z nominální hodnoty faktury a úroku z financované částky a cena se pohybuje od 0,3 do dvou procent. Úroková sazba je pak srovnatelná se sazbami u běžných firemních úvěrů. Například u České spořitelny je faktoringový poplatek 0,35 % a v případě fakturované částky ve výši 100 000 korun je celkový náklad za kompletní faktoringové služby ve výši 0,7 % nominální hodnoty pohledávky.

Byl pro vás článek přínosný?