Hlavní navigace

Koordinační výbor: stavební a montážní práce po novele zákona o DPH

24. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Komora daňových poradců (KDP) reaguje na nejasnosti panující v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti (lokální „reverse charge“) u stavebních a montážních prací poté, co vstoupila v účinnost novela zákona o DPH.

V lednu připravila KDP příspěvek, který by měl být projednán v rámci koordinačního výboru s Generálním finančním ředitelstvím a jehož cílem je některé z nejasností odstranit.

Příspěvek je poměrně obsáhlý, jeho cílem však není řešit otázky konkrétního zatřídění stavebních prací do klasifikace CZ-CPA, která je rozhodující pro použití zmíněného režimu. V této oblasti pouze navrhuje, aby bylo potvrzeno, že samotný převod nemovitosti režimu lokálního „reverse charge“ nepodléhá. Příspěvek upravuje především následující oblasti.

 

Status příjemce plnění 

Podle zákona o DPH se režim lokálního „reverse charge“ použije u stavebních a montážních prací tehdy, jsou-li dodavatel i odběratel plátci daně. Generální finanční ředitelství ve své informaci z 9. listopadu 2011 toto pravidlo zužuje, když uvádí, že režim se neaplikuje v situacích, kdy odběratel je sice plátcem, ale přijímané plnění alespoň zčásti nepoužije pro svoji ekonomickou činnost.

Ověření této skutečnosti je podle překladatelů příspěvku značně problematické, někdy dokonce nemožné, a samo o sobě jde nad rámec zákona. Proto předkladatelé navrhují tolerovat postup, kdy se dodavatel bude řídit výhradně dikcí zákona a použije režim lokálního „reverse charge“, aniž by ověřoval, jak odběratel plnění využije.

 

Opravy základu daně a výše daně 

S ohledem na případné administrativní obtíže předkladatelé navrhují, aby se opravy základu daně a výše daně prováděly zásadně v tom daňovém režimu, který byl uplatněn u původního plnění. Znamenalo by to například, že opravný daňový doklad vystavený dodavatelem ke stavebním pracím poskytnutým v roce 2011 (tj. ve standardním režimu) by obsahoval také opravenou DPH. Výši (původně zaplacené, resp. „odnárokované“) daně by tak opravovaly obě strany – tj. dodavatel i odběratel.

 

Kolize režimu lokálního „reverse charge“ s jinými režimy 

V některých případech mohou být současně splněny podmínky pro aplikaci lokálního režimu „reverse charge“ i režimu intrakomunitárního „reverse-charge“. K tomu může dojít například, když společnost sídlící v jiném členském státě EU je zároveň – z jakéhokoliv důvodu – registrována v ČR a poskytne montážní práci českému plátci. U obou režimů daň sice přiznává příjemce služby, liší se však okamžik, k němuž povinnost přiznat daň vznikne. Na rozdíl od lokálního režimu „reverse charge“ se u intrakomunitárního režimu přiznává daň i ze záloh. Překladatelé navrhují potvrdit, že v případě takovéto kolize bude mít přednost lokální režim“reverse charge“ coby úprava speciální k obecným pravidlům režimu intrakomunitárního.

 

Evidence podle § 92a zákona o DPH 

Vzhledem k tomu, že zavedení lokálního režimu „reverse charge“ u stavebních a montážních prací zasáhne velké množství plátců včetně drobných živnostníků a řemeslníků, navrhují předkladatelé, aby tito drobní podnikatelé měli možnost podávat speciální evidenci podle ustanovení § 92a zákona o DPH také v listinné podobě (namísto povinnosti podávat evidenci výhradně elektronicky). 

 

Zdroj: KPMG

 

FIN24

Foto: © froxx - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?