Hlavní navigace

Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2011 a sankce za jejich opožděné podání

8. 2. 2011

Sdílet

Nabytím účinnosti daňového řádu získali poplatníci více času pro podání některých daňových přiznání.

Vzhledem ke změně počítání lhůt v porovnání s dříve platnými předpisy bude řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, 1. duben. V případě, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, či pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pak je termín pro podání řádného daňového přiznání 1. červenec. Obdobně se lhůta pro podání řádného přiznání k dani z příjmů prodlužuje o 1 den i u poplatníků, jejichž účetním obdobím je hospodářský rok.

Tato skutečnost byla potvrzena i ministerstvem financí v daňovém kalendáři, který byl publikován v průběhu ledna 2011 – viz http://cds.mfcr.cz.

Je nutno upozornit, že u většiny přiznání k dani z příjmů za jiná období, než je standardní kalendářní či hospodářský rok, a přiznání k jiným daním se zákonné lhůty pro podání daňového přiznání nemění.

Daňový řád přinesl rovněž změnu ohledně sankce za opožděné podání daňového přiznání a změnu ve výpočtu úroku z prodlení za opožděné zaplacení daně.

Nově je pokuta za opožděné podání daňového přiznání vyměřována pouze v případě, že při podání přiznání dojde k prodlení o více než 5 pracovních dnů. Výše pokuty (v případě delšího prodlení) je pak stanovena jako 0,05% vyměřované daně nebo daňového odpočtu, nebo 0,01% stanovené daňové ztráty za každý den. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální pak 5 % vyměřované daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, nejvýše však 300 000 Kč.

Úrok z prodlení za opožděnou platbu daně je uplatňován až od 5. pracovního dne prodlení s platbou (prodlení do 4 pracovních dnů tedy není sankcionováno). Zde je však nutno upozornit, že daň je považována za zaplacenou teprve dnem jejího připsání na účet správce daně.

Poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kteří mají povinný audit, či jejichž daňové přiznání připravuje daňový poradce, budou tedy v roce 2011 moci podat daňové přiznání k dani z příjmů bez sankce ještě 12. července 2011. Daň je však bez sankce možno zaplatit (připsáním na účet správce daně) pouze do 11. července 2011.

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?