Hlavní navigace

Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
V červnu jsme informovali o změnách, které v rámci návrhu novel zákona o daních z příjmů, daňového řádu, zákona o rezervách a dalších zákonů připravilo ministerstvo financí. Koncem června bylo ukončeno připomínkové řízení a návrh byl do velké míry upraven.

 Významné oblasti, které doznaly změn oproti textu postoupenému do připomínkového řízení, shrnujeme níže:

 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Sleva na dani na druhé a další dítě se zvyšuje ještě více, a to o 2 400 Kč ročně na druhé dítě, u třetího a každého dalšího vyživovaného dítěte pak činí roční nárůst 3 600 Kč.
 • Omezení zaměstnaneckých benefitů bylo z návrhu vypuštěno a zůstává v podstatě beze změn.
 • Absolutní výše paušálních nákladů pro osoby se samostatnou činností byla doplněna nejen u odpočtu 60 %, ale i u odpočtu 80 % (zemědělství a řemeslné činnosti).
 • Omezení pro osoby používající paušální náklady se pro rok 2015 nemění, není tudíž možno uplatnit slevu na manželku a dítě. Od úpravy, která by neumožňovala použít základní slevu, se upustilo.
 • Povinnost podat daňové přiznání při solidárním zvýšení daně bude platit pouze v případě, že se u poplatníka bude o solidární zvýšení navyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha.
 • Navrhuje se významné omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění
  v případech, kdy část pojistného slouží k investování s investičním rizikem pojistníka.

Investiční fondy

 • Návrh opouští princip, podle něhož by byl daňový režim investičních fondů determinován vlastnickou strukturou. Podle finálního návrhu se mezi základní investiční fondy zahrnuje mimo jiné otevřený podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem či fond převážně investující do vybraných aktiv, typicky cenných papírů či účastí v kapitálových společnostech. U tohoto základního investičního fondu by se i nadále uplatňovala 5% sazba daně. Ostatní fondy by podléhaly standardnímu zdanění.

 

Daňový řád

 • Zásadní změnu představuje znovuzavedení možnosti individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkání. Prominutí se nebude týkat pokuty za opožděné podání daňového tvrzení. Základní podmínkou prominutí bude ve všech případech úhrada samotné daňové povinnosti. Při promíjení penále zohlední správce daně zejména míru součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k dodatečnému stanovení daně. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání by pak mělo záviset na  tom, zda správce daně bude považovat důvody a okolnosti vedoucí k opožděné úhradě daně za ospravedlnitelné. Zatím není zřejmé, zda k promíjení příslušenství daně vydá ministerstvo financí nebo Generální finanční ředitelství metodický pokyn vymezující případy, v nichž lze prominutí příslušenství přiznat. Dle navržených přechodných ustanovení by se prominutí mělo vztahovat pouze na příslušenství daně vzniklé po nabytí účinnosti novely.
 • Návrh novely opustil dříve avizovaný záměr snížit sazbu úroku z vratitelného přeplatku a úroku z neoprávněného jednání správce daně, na které má daňový subjekt v určitých případech nárok.

Lze předpokládat, že návrh ještě v průběhu projednávání ve Sněmovně dozná změn.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?