Hlavní navigace

SDEU: režim DPH u alokace služeb mezi zřizovatelem a pobočkou

4. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © masterzphotofo - Fotolia.com
V květnu bylo zveřejněno dlouho očekávané stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta k případu C-7/13 Skandia America Corporation, který se zabývá otázkou aplikace DPH na plnění mezi zřizovatelem a zahraniční pobočkou v situaci, kdy je pobočka zahrnuta do skupiny pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH skupina“).

V daném případě společnost Skandia sídlící v USA pořizovala služby v oblasti informačních technologií od externích amerických dodavatelů. Služby byly dále alokovány na zahraniční pobočky Skandia, a to včetně švédské pobočky, která byla pro účely DPH zahrnuta do skupiny společností působících v pojišťovacím sektoru. Služby IT pak pobočka Skandia dokončila a vyúčtovala jednotlivým členům DPH skupiny. Jak poskytnutí služeb pobočce, tak jejich následné přeúčtování ostatním členům DPH skupiny nebyly zatíženy DPH. Švédský správce daně však argumentoval, že poskytnutí služeb švédské pobočce by DPH podléhat mělo, jelikož tato pobočka je součástí švédské DPH skupiny, tj. jiného plátce daně.

 

Dle názoru generálního advokáta však služby poskytované mezi pobočkou a jejím zřizovatelem, tj. v rámci jedné právnické osoby, nemohou být ve světle dřívějších rozhodnutí SDEU (C‑210/04 ve věci FCE Bank) předmětem DPH. Tento závěr platí dle generálního advokáta bez ohledu na to, zda pobočka je či není součástí DPH skupiny.

 

Generální advokát zároveň zpochybňuje možnost, že by se samotná pobočka mohla stát členem DPH skupiny, aniž by se členem skupiny stal také její zřizovatel. Pouze na základě této skutečnosti totiž v daném případě nebyly služby IT při poskytnutí švédské pobočce (a následně členům její DPH skupiny) zdaněny. Generální advokát ve svém stanovisku navrhuje alternativní řešení konkrétního případu, jimiž by bylo možné této nežádoucí situaci zabránit:

 

Rozhodnutí o začlenění švédské pobočky do DPH skupiny není zákonné, a mělo by tedy být zrušeno. Poskytnutí služeb IT švédskou pobočkou Skandia ostatním členům DPH skupiny by pak standardně podléhalo DPH.

 

Rozhodnutí o začlenění švédské pobočky do DPH skupiny zůstane platné, ale začlenění do skupiny se bude vykládat v tom smyslu, že součástí skupiny je celá společnost včetně amerického zřizovatele. Na pořízení služeb IT od externích amerických dodavatelů by se pak nahlíželo jako na pořízení služeb DPH skupinou, z něhož by skupina jako příjemce služeb odvedla příslušnou DPH.

 

I pokud by SDEU dospěl k závěru, že by pobočka samotná mohla zůstat členem DPH skupiny, mohly by být služby poskytované mezi společností Skandia a pobočkou zdaněny, a to na základě obecného ustanovení směrnice ohledně předcházení daňovým únikům. 

 

V daném případě generální advokát uzavřel, že by předmětné služby IT měly představovat zdanitelná plnění. Je však otázkou, jakým způsobem se SDEU k tomuto případu nakonec postaví. Rozhodnutí by mohlo v budoucnu významně ovlivnit nastavení současných DPH skupin, zejména pak v prostředí finančních institucí.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?