Hlavní navigace

Nebankovní financování má nakročeno…

15. 3. 2011

Sdílet

Oživení ekonomiky vedlo v loňském roce k růstu poptávky po většině nebankovních finančních produktů. „V roce 2011 očekáváme na trhu leasingu optimistický vývoj,“ říká předseda představenstva České leasingové a finanční asociace Jiří Matula.

Co vás k výše uvedenému optimismu vede především? 

Makroekonomický rámec, který trh leasingu podmiňuje a který už loni začal vykazovat růst. A také konkrétní čísla týkající se leasingu movitých věcí, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu. Například finanční leasing ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhl výkonu předchozích tří čtvrtletí. Leasing movitých věcí zaznamenal meziroční nárůst o 4,8 %, úvěry pro podnikatele o 1,1 %, factoring o 12,2 %. Zapojení členů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) do tuzemského finančního trhu je také významné. V roce 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele do české ekonomiky 199,5 miliard korun a není důvod, proč by se v tomto roce částka neměla zvyšovat. K optimismu mě vedou i analýzy partnerských zemí západní Evropy, zejména Německa, kde očekávají pozvolný růst jak v leasingu, tak u factoringu i ve spotřebě. Česká republika by je měla následovat.

 

Jiří Matula Byl pro nebankovní trh loňský rok v něčem významný? 

Rok 2010 byl pro trh nebankovního financování důležitý především ze dvou hledisek. U řady produktů se zastavil propad v důsledku proběhlé ekonomické recese a byl zaznamenán meziroční růst. Především však docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy kvůli legislativním změnám stále více leasingových společností nabízí také úvěry pro podnikatele i spotřebitele. Tento trend bude významně pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech. V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování, stejně jako ve vyspělých ekonomikách. V loňském roce také meziročně rostly HDP i průmyslová výroba, ta koncem roku dokonce dvouciferným tempem. To je důležitá stabilizace po poklesech spojených s krizí. Předpokládáme, že se letos, výrazněji než vloni, oživí investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Úměrně tomu by měla růst poptávka po externím financování, včetně leasingového. 

 

Podívejme se na jednotlivé segmenty nebankovního trhu podrobněji. V kterých oblastech leasingu je situace nejpříznivější?

Na trhu leasingu movitých věcí. Jde především o osobní a užitková auta, kde ani v době krize nebyl pokles nikterak dramatický. Leasing silničních vozidel i nadále dominuje leasingu movitých věcí, v loňském roce tvořil téměř 40 procent. Osobní automobily byly zastoupeny 25,5 procenty, nákladní automobily 18,5 procenty, užitkové automobily 4,2 procenty a ostatní těžká silniční vozidla 1,6 procenty. Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v roce 2010 celkových 80,6 %. Kromě toho bylo v roce 2010 nově poskytnuto 1 391 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. Stále dobře si vede také operativní leasing s více než 25% podílem na celkovém objemu leasingu movitých věcí. Využití outsourcingu a soustředění se na svůj korporátní byznys je trendem dnešní doby a bude narůstat.

 

Jak vidíte vývoj finančního leasingu pro soukromé osoby po zavedení nového zákona o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2011?

Finanční leasing pro soukromé osoby byl včleněn do tohoto zákona nad rámec směrnice EU. ČLFA na tento fakt intenzivně upozorňovala, nicméně bez odezvy. Finanční leasing pro soukromé osoby je však pouze jeden z produktů, které firmy nabízejí, téměř 80 procent portfolia tvoří spotřebitelské úvěry. Leasingové společnosti toto opatření proto nijak razantně nezasáhlo. Finanční leasing má však své kouzlo, je rychlý, dostupný, klient nemusí do takové míry prokazovat své příjmy, je škoda, že je tímto opatřením utlumen. Pevně věříme, že v dalších úpravách, které lze u nově schváleného zákona předpokládat, bude toto opatření napraveno.

 

Oč konkrétně jde?

Zákon, kromě dalších úprav, zavedl možnost odstoupení klienta od úvěrové smlouvy do 14 dnů od jejího podpisu, tj. i u financování osobního automobilu. Tato praxe je již několik let známá ze smluv uzavíraných tzv. na dálku, například u internetových obchodů. Zákon však už dále neupravuje, jak si jednotlivé strany vrátí svá plnění ze smlouvy. Nový osobní automobil totiž pouhou registrací, případně 14denním užíváním, ztrácí až 25 % své původní hodnoty. Lze proto očekávat, že toto ustanovení může vyvolat řadu sporů, které budou jednotlivé společnosti řešit různými způsoby. Postup při uzavírání smluv u finančního leasingu fyzických osob je zcela v kompetencích jednotlivých společností a může být v rámci jednotlivých členů odlišný. Chtěl bych však upozornit, že vyvázání se z úvěrového vztahu po 14 dnech znamená, že půjčené peníze musí klient věřiteli do 30 dnů vrátit. Platí rovněž, že za dobu od podpisu smlouvy do okamžiku vrácení poskytnuté jistiny je povinen věřiteli zaplatit naběhlé úroky. Pokud klient půjčené peníze do 30 dní nevrátí, je věřitel oprávněn peníze vymáhat a klient bude povinen uhradit také úroky z prodlení a případné náklady právního vymáhání. Je potřeba, aby si tento fakt spotřebitelé uvědomili. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy má své opodstatnění především v případech, kdy klient smlouvu podepisuje mimo obvyklé obchodní prostory, např. na různých předváděcích akcích atd.  

 

Hovoříte o diverzifikaci trhu. I výsledky za rok 2010 naznačují, že si firmy oblíbily financování formou podnikatelských úvěrů. Jak vidíte vývoj tohoto segmentu nebankovního financování?

Příznivě. V roce 2009 to byl jediný segment nebankovního trhu, který zaznamenal meziroční růst, dokonce o 6,6 procenta. V loňském roce tento trend pokračoval, došlo k dalšímu navýšení o 1,1 procenta. Je to dlouhodobý vývoj k standardům vyspělých ekonomik, který bude dále pokračovat. V roce 2010 poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele v celkové výši 27,3 miliard korun. Bylo uzavřeno 64 216 nových smluv, na konci roku firmy spravovaly 149 648 aktivních úvěrů pro podnikatele.

 

Je stejně příznivá situace i na trhu spotřebitelských úvěrů?

Není, i v roce 2010 přetrvával pomalý růst výdajů u domácností, který ve třetím čtvrtletí dosahoval v meziročním srovnání pouze 3,7 %. Projevily se také důsledky vyšší nezaměstnanosti a s tím spojená i nižší schopnost úvěrovatelnosti domácností. Spotřebitelské úvěry tak zaznamenaly meziroční snížení o 7,5 %. Celkem členové ČLFA v roce 2010 poskytli úvěry pro osobní potřebu ve výši 38 miliard korun. Z toho 42,6 procent tvoří revolvingové úvěry, 29,6 procenta financování v místě prodeje a 27,8 osobní půjčky. Spotřebitelské úvěry v loňském roce poskytovalo 25 členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností. Růst podílu leasingových společností na nebankovním financování spotřebitelů je pozitivní zprávou, srovnáváme se tím s evropským trhem. Jejich podíl na spotřebitelských úvěrech se dlouhodobě pohybuje kolem čtyřiceti procent. Lze také očekávat, že s oživováním ekonomiky poptávka po spotřebitelských úvěrech v letošním roce opět poroste.

 

V souvislosti se spotřebitelskými úvěry se někdy hovoří o nestandardním chování některých jejich poskytovatelů. Znáte takové případy a jsou i z řad ČLFA? 

Tyto případy se rekrutují spíše z prostředí tzv. „šedé zóny“. Také nový zákon o spotřebitelském úvěru má za cíl tyto „podnikatele“ z trhu vymýtit. Tyto subjekty přispívají k růstu zadluženosti zejména u nejchudších domácností a spotřebitelů v problémových regionech. Jsou jim nabízeny spotřebitelské úvěry bez autorizace finanční instituce, konsolidace úvěrů či oddlužení a výmaz z registru dlužníků. Tyto ´služby´ pouze zvyšují náklady spotřebitele na úvěr, nezlepšují jeho právní postavení a jejich motivem je pouze zisk. Pokud se chce spotřebitel vyhnout těmto problémům, měl by využívat služeb pouze renomovaných firem poskytujících spotřebitelské úvěry. Měřítkem může být i jejich členství v České leasingové a finanční asociaci, jejíž členové přijali na jaře loňského roku etický kodex ve formě memoranda k ochraně zájmů a práv spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů nad rámec vymezený zákonem o spotřebitelském úvěru a zákonem na ochranu spotřebitele. Jeho porušování může vést až k vyloučení firmy z asociace. Ministerstvo spravedlnosti také pracuje na novele zákona o rozhodčím řízení, který by měl celý proces regulovat a zjednodušit. Naše asociace se také věnuje osvětě klientů tak, aby si půjčovali jen tolik, kolik budou schopni splatit a způsobem, který pro ně bude maximálně výhodný.

 

Pojďme se závěrem podívat na factoring. Výsledky za loňský rok jsou pozitivní, jak vidíte jeho vývoj?

Factoring si v loňském roce vedl dobře, jsem rád, že po poklesu v roce 2009 došlo k obnovení jeho růstu trhu. Tento trend bude i nadále pokračovat. České firmy v současné době využívají především regresní factoring s 76procentním podílem proti bezregresnímu factoringu. Regresní factoring je v České republice oblíbený pro svou nízkou cenu, plně srovnatelnou s bankovním úvěrem. Factoringová společnost u něho neručí za závazky odběratele, ale klientovi zálohově financuje pohledávky před splatností a po dobu tzv. regresní lhůty, kdy rovněž upomínkuje a vymáhá plnění po odběrateli včetně dalších služeb. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly loni postoupeny pohledávky celkem za 111,9 miliardy korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 91,2 miliardy. Proti roku 2009 to znamená růst o 12,2 procenta.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?