Hlavní navigace

Nemovitosti a nakládání s nimi od roku 2014

6. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
V souvislosti s nadcházející účinností rekodifikovaného soukromého práva nyní stručně shrnujeme několik změn v právní úpravě nemovitostí a nakládání s nimi.

Právní úprava

Kromě nového občanského zákoníku (NOZ) by měl být novým relevantním předpisem v této oblasti nový katastrální zákon (nyní projednávaný v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 778/0), jehož účinností bude zrušen současný katastrální zákon č. 344/1992 Sb. a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech do katastru.

 

Změna definice nemovitosti

Zatímco dnes jsou za nemovitosti považovány pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, nově budou nemovitostmi i věcná práva k pozemkům a stavbám a další práva, o kterých to prohlásí zákon.

 

Stavba součástí pozemku

Nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit, jež na našem území platila až do roku 1950. Podle ní je stavba součástí pozemku, na němž stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inženýrských sítí, strojů a jiných zařízení samostatně zapsaných v katastru, ložisek nerostů, povrchové a podzemní vody. 

Na rozdíl od současné úpravy, podle které je stavba samostatnou věcí odlišnou od pozemku, se pozemek a stavba spojí, jakmile budou mít shodného (jediného) vlastníka. Brání-li tomu však povaha již existujícího věcného práva k jedné z těchto věcí, ke spojení nedojde ani v případě shodného vlastníka.

 

Předkupní právo

V případech, v nichž se stavba nestane součástí pozemku, mají mít odlišní vlastníci pozemku a stavby navzájem předkupní právo, dokud se stavba s pozemkem žádoucím způsobem nespojí. Současná zákonná předkupní práva spoluvlastníků věci ve spoluvlastnictví naproti tomu zaniknou nejpozději uplynutím jednoho roku od účinnosti NOZ.

 

Právo stavby

Zcela novým druhem nemovitosti je věcné právo stavebníka, jako osoby odlišné od vlastníka pozemku, zřídit a mít na tomto pozemku stavbu. Takové právo stavby vzniká na časově omezenou dobu na základě smlouvy, vydržením či rozhodnutím orgánu veřejné moci. Není-li ujednáno jinak, náleží stavebníkovi při zániku tohoto práva náhrada ve výši poloviny hodnoty stavby. 

 

Katastr nemovitostí

Podle návrhu nového katastrálního zákona by se měl zejména rozšířit rozsah zapisovaných údajů (včetně nových nemovitostí a cen za nákup příslušných nemovitostí) a posílit princip materiální publicity spočívající v ochraně toho, kdo jedná v důvěře v zápis v katastrálním rejstříku, i kdyby takový zápis neodpovídal skutečnosti.

 

Nájem a pacht

Úprava nájmu se z rušených zákonů o vlastnictví bytů a nájmu a podnájmu nebytových prostor přesouvá výhradně do NOZ, přičemž se dílčím způsobem mění. Nově bude se souhlasem vlastníka možné nechat do katastru nemovitostí zapsat existenci nájmu. NOZ také obnovuje institut pachtu, který se velice blíží nájmu s tím rozdílem, že tzv. pachtýř má oproti nájemci právo nejen k užívání, ale i k požívání propachtované věci. To znamená, že se předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?