Hlavní navigace

Novela zákona o investičních pobídkách byla schválena Poslaneckou sněmovnou

4. 4. 2012

Sdílet

Novelu zákona o investičních pobídkách, na jejímž připomínkování se aktivně podílela KPMG, schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení. Novela přináší významná vylepšení systému investičních pobídek.

Investiční pobídky budou i nadále využívány k podpoře investic do výstavby nebo rozšíření výrobních závodů a nově se uplatní rovněž u projektů v oblasti strategických služeb a technologických center.

Níže uvádíme nejvýznamnější změny oproti stávajícímu znění zákona:

Jednou z nedůležitějších změn je prodloužení lhůty pro čerpání pobídky v podobě slevy na dani z příjmů z pěti na deset let.

Pozitivní změnou je také doplnění stávajících investičních pobídek o hmotnou podporu pořízení dlouhodobého majetku pro tzv. strategickou investiční akci. Ta představuje nový nástroj k podpoře velkých investičních projektů, umožňující poskytnout 5 až 7 % způsobilých nákladů formou hotovostní dotace. Základní podmínkou pro strategickou investiční akci ve výrobě je minimální výše investice 500 mil. Kč a vytvoření alespoň 500 nových pracovních míst. Podmínky požadované pro strategickou investiční akci v oblasti technologických center byly v rámci pozměňovacích návrhů zmírněny – bude postačovat vytvoření minimálně 120 pracovních míst, nikoliv 200 jako v původním návrhu, požadovaná minimální výše investice pak zůstává na 200 mil. Kč. Podpora pro strategickou investiční akci vyžaduje v konkrétním případě schválení vládou.

 

Investiční pobídky ve výrobě 

Základní hranice pro minimální výši investice 100 mil. Kč u projektů ve zpracovatelském průmyslu zůstává zachována. Investiční pobídky však budou dostupnější v tzv. regionech se soustředěnou podporou státu (zpravidla okresy nebo města s vysokou nezaměstnaností), a to díky snížení limitu pro minimální výši investice v těchto regionech na 50 mil. Kč.

V souvislosti s novelou se sníží povinný podíl strojního zařízení na celkové hodnotě investice z aktuálně požadovaných 60 % na 50 %. Ve vazbě na novou definici tzv. způsobilých nákladů, tedy základny, ze které je vypočtena maximální hodnota investičních pobídek, však může být efektivní podíl strojního zařízení i nižší. Nově by totiž mělo být možné investici do pozemků a budov zahrnout do způsobilých nákladů pouze částečně, a tím splnit požadovaný podíl. Jedná se o zásadní změnu, která nejen zpřístupní investiční pobídky širšímu okruhu investorů, ale také přinese vyšší míru jistoty těm investorům, kteří si nejsou jisti, zda z důvodu například kurzových vlivů nebo překročení rozpočtu stavebních prací budou schopni tuto podmínku v budoucnu splnit.

Ke změně došlo také u řady dalších pravidel. Zejména upozorňujeme na novou formulaci podmínky tzv. zahájení prací na projektu. Její novelizované znění přesněji vymezuje, které přípravné práce je možné uskutečnit před podáním žádosti a vystavením potvrzení, že projekt splňuje podmínky pro poskytnutí investiční pobídky. I nadále však platí striktní požadavek, aby investice nebyla zahájena před podáním žádosti a vystavením uvedeného potvrzení.

 

Investiční pobídky v oblasti technologických center a center strategických služeb 

Poslanci schválili rozšíření investičních pobídek na technologická centra a centra strategických služeb. Na základě pozměňovacích návrhů byly zmírněny původně navrhované podmínky pro technologická centra – minimální počet pracovních míst se snížil z původně navrhovaných 50 na 40 pracovních míst. Limit minimální výše investice 10 mil. Kč u technologických center ani 50% minimální podíl strojního zařízení nebyl ve schvalovacím procesu dotčen.

Poslanci schválili základní podmínku pro investice v oblasti center strategických služeb – vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu softwaru, resp. 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb. U center strategických služeb není podmínka minimální výše investice dána.

Novela dále stanoví, že v případě přeměny příjemce investičních pobídek, v jejímž důsledku příjemce zaniká, budou práva a povinnosti plynoucí z investičních pobídek přecházet na právního nástupce. Tato úprava má však omezenou aplikovatelnost, neboť v zákoně o daních z příjmů nadále zůstává zákaz přeměn pro poplatníky čerpající investiční pobídky formou slevy na dani.

Návrh novely zákona o investičních pobídkách čeká projednání v Senátu a poté podepsání prezidentem. Novela by měla být účinná třicátým dnem ode dne jejího vyhlášení – dle našich odhadů lze účinnost novely očekávat od poloviny roku 2012. 

ICTrocenka

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?