Hlavní navigace

Novela zákona o pojišťovnictví – „hasičská daň“

4. 11. 2010

Sdílet

Poslanecké sněmovně byly na konci září a na začátku října předloženy dva téměř identické návrhy novely zákona o pojišťovnictví.

První byl předložen Zastupitelstvem Pardubického kraje jako sněmovní tisk č. 113 a druhý Zastupitelstvem Středočeského kraje jako tisk č. 146. Předpokládaná účinnost obou návrhů je ode dne 1. ledna 2011.

Základní myšlenkou navrhované právní úpravy je zajištění vícezdrojového financování hasičských jednotek z části pojistného na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – povinného ručení. To bylo zvoleno zejména z důvodu, že povinnost uzavřít povinné ručení je dána zákonem, tudíž každý provozovatel motorového vozidla má povinnost toto pojištění platit. Dalším důvodem byla skutečnost, že značná část činnosti jednotek požární ochrany spočívá v zásazích u dopravních nehod.

Dle navrhované úpravy by pojišťovna podnikající v České republice měla povinnost odvést 4 % z vybraného pojistného z povinného ručení na zvláštní účet spravovaný ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra by mělo jednu polovinu prostředků uložených na tomto účtu přerozdělit jednotlivým hasičským záchranným sborům krajů na úhradu nákladů na obnovu technologického parku a jeho dovybavování. Druhá polovina vybraných prostředků by měla být rozdělena podle stanoveného klíče mezi jednotlivé kraje, které tyto prostředky přerozdělí obcím zřizujícím jednotky dobrovolných hasičů. Podle navrhovatelů by mělo dojít k přerozdělení téměř jedné miliardy korun ročně na činnost hasičských jednotek.

Navrhovaná právní úprava by mezi státy Evropské unie nebyla ojedinělá. Určitá část vybraného pojistného se pro účely činnosti hasičských jednotek odvádí (ať již formou daně nebo jako jiný typ odvodu) například i v Rakousku, Německu, Polsku, na Slovensku apod. Konkrétně slovenská úprava tohoto odvodu je velmi podobná českému návrhu a ve slovenském právním řádu je v určité podobě zavedena již od roku 1996.

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?