Hlavní navigace

Slovensko: Register účtovných závierok

24. 1. 2012

Sdílet

Národná rada Slovenskej republiky schválila 1. decembra 2011 novelu zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Niektoré ustanovenia novely nadobudli účinnosť 31. decembra 2011, kým ďalšie ustanovenia 1. januára 2012 a 1. januára 2013.

Jedným z významných ustanovení novely je zriadenie registra účtovných závierok. Správcom registra je Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré jeho vedením poverilo svoju rozpočtovú organizáciu Datacentrum.

Do registra účtovných závierok sa budú ukladať:

* riadne, mimoriadne, priebežné, individuálne aj konsolidované účtovné závierky,

* výkazy vybraných údajov z individuálnych účtovných závierok zostavených podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a z konsolidovaných účtovných závierok,

* správy audítora,

* súhrnné účtovné závierky verejnej správy,

* účtovné závierky a výročné správy obcí a vyšších územných celkov.

Povinnosť uloženia dokumentov sa týka účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.

V nadväznosti na zriadenie registra účtovných závierok sa ukladá účtovným jednotkám, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS a ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku , povinnosť zostaviť výkaz vybraných údajov z týchto účtovných závierok. Tieto výkazy nebudú súčasťou účtovnej závierky. Toto ustanovenie novely zákona o účtovníctve nadobudlo účinnosť už k 31. decembru 2011.

 

Pokuty za nedodržanie zákona o účtovníctve 

Mení sa filozofia ukladania pokút za porušenie zákona o účtovníctve. Naďalej budú kontrolu dodržiavania zákona robiť daňové úrady, ale pokutu budú ukladať iba za správne delikty.

Správne delikty sú rozdelené podľa závažnosti porušenia.

Výška pokuty vychádza najmä z hodnoty vykazovaného majetku v súvahe, t.j. odvíja sa od veľkosti účtovnej jednotky a súčasne je stanovená maximálna výška pokuty.

Novinkou je, že daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie zaúčto vanej v bežnom účtovnom období.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?