Hlavní navigace

Slovensko: Ukladanie sankcií a elektronické doručovanie podľa novelizovaného daňového poriadku

29. 3. 2012

Sdílet

Novela Daňového poriadku účinná od 1. marca 2012 spočíva predovšetkým v doplnení prechodných ustanovení týkajúcich sa ukladania sankcií a elektronického doručovania.

Ukladanie sankcií: Podľa nových ustanovení sa pri daňových konaniach začatých a právoplatne neukončených pred 1. januárom 2012 sankcia uloží podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, ktorý bol účinný do 31. decembra 2011, ak sú splnené obe nasledujúce podmienky:

* skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala do 31. decembra 2011 a 

* pre daňový subjekt je to priaznivejšie.

V praxi by mohlo ísť o prípady, kedy zákon o správe daní určité konanie alebo naopak nekonanie daňového subjektu za správny delikt nepovažoval alebo ak výška sankcie podľa zákona o správe daní bola nižšia ako podľa daňového poriadku.

Doplnené ustanovenie o ukladaní sankcií by taktiež mohlo byť aplikované pri sankciách neprevyšujúcich 16,60 eur, ktoré sa podľa zákona o správe daní neukladali. Obec ako správca dane neuložila sankciu, ak nepresiahla 3,32 eura. Podľa daňového poriadku sa sankcia uloží už pri presiahnutí výšky 10 eur a ak je správcom dane obec, pri presiahnutí výšky 3 eurá.

 

Elektronické doručovanie: Ak sa daňový subjekt stane platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami mu podľa novelizovaných ustanovení Daňového poriadku vznikne až uplynutím 15 dní odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane.

Obdobne ak daňový poradca alebo advokát začne zastupovať platiteľa dane pri správe daní po 1. apríli 2012, povinnosť elektronického doručovania mu vznikne až uplynutím 15 dní odo dňa účinnosti plnomocenstva voči správcovi dane. Plnomocenstvo je účinné voči správcovi dane dňom jeho doručenia správcovi dane alebo jeho udelenia do zápisnice u správcu dane. 

Z praktického hľadiska má uvedené ustanovenie význam v prípade, že je plná moc účinne udelená napríklad v deň uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. V tomto prípade daňový poradca alebo advokát môže za zastúpený daňový subjekt splniť povinnosť podať daňové priznanie v lehote tak, že daňové priznanie podá napríklad poštou.

 

 

Zdroj: KPMG

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?