Hlavní navigace

Slovensko: Vyhláška MF SR určuje rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko

8. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
1. septembra 2014 nadobudla účinnosť Vyhláška MF SR určujúca rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko (ďalej len „stanovisko“).

Od 1.  septembra 2014 môžu daňové subjekty požiadať Finančnú správu SR o vydanie záväzného stanoviska, pokiaľ sa posudzuje:

  • zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,
  • predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov,
  • vznik daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,
  • sadzba dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,
  • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Na vydanie záväzného stanoviska je potrebná písomná žiadosť daňového subjektu a zaplatená úhrada. Lehota na vydanie stanoviska je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo jej doplnenia. Pokiaľ je z dôvodu zložitosti prípadu nutné predĺženie lehoty na vydanie stanoviska, je potrebný

súhlas príslušného daňového subjektu.

 

Žiadosť o vydanie stanoviska musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie stanoviska. Je potrebné uviesť aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie prípadu a sumu obchodného prípadu.

 

Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu stanovisko nevydá, pokiaľ je na vydanie záväzného stanoviska potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo ak daňový subjekt žiada stanovisko k takým skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré príslušný daňový subjekt daňové priznanie už podal.

 

Na vydanie stanoviska je potrebná žiadosť spolu so zaplatenou úhradou. Príslušný daňový subjekt je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť úhradu vo výške:

 

  • 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,
  • 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
  • 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.

Úhrada je splatná bez výzvy pri podaní žiadosti a príslušný daňový subjekt má povinnosť túto úhradu zaplatiť na účet uvedený v usmernení Finančného riaditeľstva SR.

 

Daňový alebo colný úrad môže vyrubiť úrok v tom prípade, ak je skutočná suma obchodného prípadu vyššia najmenej o 10 % ako suma uvedená v žiadosti alebo ak daňový subjekt uplatnil do 1 roka po vydaní stanoviska ten istý postup aj na prípad neuvedený v danej žiadosti.

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?