Hlavní navigace

Starosti s úvěrovými riziky může zmírnit pojištění

15. 8. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Úvěrové riziko představuje možnost, že nastanou ztráty vyplývající z neschopnosti druhé strany plnit platební podmínky, ke kterým se zavázala ve smluvním vztahu. Toto riziko může mít několik příčin a jeho důsledky mohou výrazně ohrozit fungování podnikatelů a firem. Řešením je například sjednání pojištění pohledávek, jež nabízí hned několik společností.

Jak uvádí Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN), příčinou úvěrového rizika může být například to, že podnik neplatí obchodní faktury, není schopný vyplácet mzdy zaměstnancům, spotřebitel není způsobilý splácet jeho úvěr nebo banka v úpadku není schopná vyplatit vkladatelům jejich depozita. Jde o základní finanční riziko v bankovním systému a je potřeba s ním počítat. Obecně je úvěrové riziko hodnoceno na základě dlužníkovy očekávané platební schopnosti, a to ve vztahu k budoucnosti. Na posuzování platební schopnosti různých organizací a zhodnocení daného úvěrového rizika se specializuje několik firem.

Společnost Allianz Trade, což je obchodní značka určená k označení služeb poskytovaných společností Euler Hermes, doporučuje vědět, s kým člověk obchoduje, a radí tak prověřit jeho bonitu a domluvit si jasné a přiměřené platební podmínky na faktuře. Další možností je nastavit si takové interní procesy bránící pohledávkám po splatnosti a jejich vymáhání. Podle nich je u nastavení úvěrových limitů u klientů dalším osvědčeným postupem, že by výška poskytnutého úvěru neměla přesáhnout určitý limit. Mezi běžné metody jeho určení pak patří například stanovení procenta z čistého jmění klienta, obvykle okolo 10 %, využití bývalých obchodních referencí klienta a zvolení střední hodnoty v rámci jeho úvěrové historie nebo odhad skutečných potřeb klienta bez překročení této hranice. Doporučováno je také zajistit, abyste vždy měli hotovostní rezervu, kterou je možné použít v případě nouze.

Jistotou je pojištění pohledávek

CFOworld 2/2023

Článek vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 1/2023. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

V oblasti firemních autoparků můžete získat informace jak financovat pořízení vozu a jak nárůst elektromobilů a autonomních vozidel ovlivní pojišťovny. 

Tématem managementu je absolutní ztráta komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Nabízíme popis řešení pro vyšší management – využití dat z CRM pro vytvoření byznysového plánu. Všímáme si zajímavého benefitu – práce ze zahraničí.

Na závěr upozorňujeme na článek, připomínající důležité výročí. V červnu tomu bylo třicet let, kdy se v naší republice „rozjel“ internet. Kdo stál u zrodu této tehdy mimořádné technologické novinky, bez které si náš dnešní život neumíme dnes ani představit?

Pojištění pohledávek spadá pod pojištění finančních rizik, a jak uvádí server Opojisteni.cz, jde o investici, která pomůže zabezpečit existenci podniku i v případě nenadálých ekonomických či politických krizí. Zvyšuje také jistotu uhrazení pohledávek za dodané služby nebo zboží, a dovoluje tak lépe plánovat a řídit peněžní toky ve firmě. Často jsou s tímto pojištěním spojené také další výhody. Například kromě pojištění můžete získat prověření bonity vašich odběratelů s tím, že poskytovatelé tohoto pojištění mají obvykle velké množství informací o odběratelích a přístup k rozsáhlým databázím subjektů. U některých poskytovatelů je navíc v ceně také vymáhání pohledávek a podobně.

Na internetových stránkách specialisty na pojištění pohledávek INSCOM vysvětlují, že toto pojištění je jedním z nejspolehlivějších způsobů ochrany před jejich nedobytností. Bonita pojišťoven je garantována jejich ratingem potvrzeným renomovanými agenturami a obecně pojištění pohledávek stabilizuje firemní cashflow a přispívá ke zkvalitnění práce s pohledávkami. Podle této firmy je největší přínos patrný u menších a středních společností, které si většinou nemohou dovolit zaměstnat vlastního odborníka na pohledávky. „Ve vztahu k vašim obchodním partnerům, bankám, faktoringovým společnostem, zaměstnancům, případně dalším zájmovým skupinám (stakeholder) získáte prostřednictvím pojištění pohledávek vyšší bonitu. Vůči konkrétnímu partnerovi lze výplatu pojistného plnění vinkulovat, a tím zvýšit jeho jistotu. V praxi vám tak přinese snazší a levnější úvěrové či faktoringové financování a obecně vyšší důvěryhodnost,“ píší dále.

Pohledávky ochrání několik pojistitelů 

Například v Allianz Trade služba pojištění pohledávek zahrnuje bonitu a základní informace o odběrateli, průběžné sledování rizika v podobě pravidelného monitoringu sektoru a země, kde odběratelé obchodují, výplatu odškodnění, využití pojištění při financování, což znamená, že v případě pojištění jste pro banky více bonitní, a také vymáhání pohledávek. „To nejpodstatnější je, že my jako pojistitel v případě nezaplacení pojištěné pohledávky plníme místo dlužníka. Je zde tedy prvek přinášející finanční jistotu pro obchodování,“ doplňují na webu. Pokud se vaši zákazníci dostanou do insolvence nebo dlouhodobě neplatí, uhradí pojišťovna náklady za zboží a služby, a pomůže tedy také s vymáháním pohledávek tam, kde vznikla škoda.

Mezi výhody pojištění pohledávek od společnosti Atradius patří zlepšení přístupu k financování, získání konkurenční výhody na trhu díky identifikaci příležitostí a rizik, snížení odpisů neuhrazených pohledávek, a tím pádem dosažení zdravější bilance nebo získání důvěry pro vstup na nové trhy včetně vyhledání nových odběratelů a výhody z dalšího růstu. Navíc je součástí pojistné smlouvy také vymáhání pohledávek. Pomohou tedy bez dodatečných nákladů vymáhat neuhrazené faktury prostřednictvím jejich sítě inkasních specialistů po celém světě. Podobně i pojištění pohledávek od Credendo zaručuje servis vymáhání pohledávek po celém světě, jistotu, že za své zboží a služby dostanete zaplaceno, a průběžně informace o finanční kondici zákazníků. Tato společnost totiž neustále monitoruje a analyzuje finanční kondici odběratelského portfolia klientů, a dokáže tak klienty varovat před případnými platebními problémy jejich zákazníků. Další výhodou je, že je možné si pojištění pohledávek nastavit podle vašich potřeb.

U pojišťovacího makléře Renomia si pojištění pohledávek a insolvence odběratele z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle mohou sjednat společnosti, které poskytují služby nebo dodávají výrobky na fakturu v minimálním ročním objemu alespoň dvacet milionů korun. Pojištění pohledávek se v tomto případě vždy zpracovává na míru konkrétnímu klientovi po důkladné analýze všech údajů a jeho potřeb. Podle této společnosti toto pojištění slouží jako ochrana proti nezaplacení, k zabránění rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu, k stabilizaci příjmů a vymáhání nezaplacených pohledávek. Navíc poskytuje komplexní informace o potenciálních a existujících zákaznících.

Pojištění pohledávek je službou také společnosti Coface disponující databází s informacemi o více než 65 milionech firem z celého světa. Jejím benefitem je tak znalost vašich zákazníků stejně jako síť inkasních expertů ve 100 zemích světa. Coface TradeLiner je pojištění pohledávek pro středně velké společnosti a znamená nepřetržitou prevenci a ochranu před rizikem nezaplacení prodejů na domácích a zahraničních trzích a prodejů svých dceřiných společností. Kryje spotřební zboží, služby a také operace navázané na mezinárodní obchod. Zdroj rizika přitom může být komerční, politický i spojený s přírodními katastrofami. Coface TopLiner je pak doplňkové pojištění k TradeLineru. Je vhodné pro situace, kdy pojištěný obdrží úvěrový limit ve výši nižší, než požadoval, anebo obdržel limit nulový. Ke správě pohledávek u velkých nadnárodních klientů je pak určený produkt Coface Global Solutions.

Podnikatelé mohou využít také služby Pojištěnáfaktura.cz, kterou zajišťuje společnost Insia ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou. Pojistit je možné pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty a pojištění je vhodné pro firmy s ročním obratem nad milion korun. Nejprve podle základních informací, mezi které patří pojištěný obrat, země k pojištění, ztráty z pohledávek za poslední tři roky, seznam až deseti zákazníků k prověření, zajistí výběrové řízení a prověření až deseti klientů zdarma. Když je nabídka přijatelná, dojde k uzavření pojistné smlouvy, ve které jsou nastavené základní parametry krytí (pojistná sazba, spoluúčast, minimální pojistné, roční limit plnění) a poté obdrží pojištěný potvrzené úvěrové limity na prověřovaných deset zákazníků. Pojištěný si posléze zahrne jednotlivé klienty do pojištění podle svého uvážení tak, že žádá pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na tyto zákazníky. „Hodnota limitu by měla odpovídat nejvyšší možné částce dluhu zákazníka vůči pojištěnému (tj. o jakou částku může pojištěný přijít, pokud by zákazník zbankrotoval). Úvěrový limit je pak i maximální hranicí plnění pojišťovny. Pokud je limit zamítnut, není tento klient pojištěn,“ dodávají na webu.

Byl pro vás článek přínosný?