Hlavní navigace

Úsporná opatření v gesci MPSV

27. 10. 2010

Sdílet

Vláda na svém jednání schválila balíček návrhů připravených ministerstvem práce a sociálních věcí. Primárním cílem balíčku jsou úsporná opatření na straně státního rozpočtu.

Tato opatření zahrnují novely zákona o nemocenském pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákoníku práce, zákona o státní sociální podpoře, zákona o zaměstnanosti, zákona o sociálních službách, zákona o důchodovém pojištění, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o existenčním minimu a některých dalších zákonů.

 

Mezi nejvýznamnější navrhovaná opatření patří:

Zákoník práce

* Vláda navrhuje zvýšit počet dnů pracovní neschopnosti, během nichž bude poskytována náhrada mzdy zaměstnavatelem, ze současných 14 na 21. Toto opatření je navrhováno jako dočasné na roky 2011 až 2013.

* Dohodu o provedení práce nebude možné dle navrhované úpravy sjednat ústně, nýbrž pouze písemně. Cílem nové úpravy je zabránit zneužívání tohoto institutu.

Nemocenské dávky

* Vláda navrhuje ponechat výši nemocenské na 60 % denního vyměřovacího základu i v dalších letech. Do 31. prosince 2009 byla denní výše nemocenské odstupňována podle délky doby trvání dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenská z denního vyměřovacího základu činilo 60 % od 15. do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, 66 % od 31. až do 60. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti a 72 % od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. V rámci úsporných opatření byla v roce 2009 upravena denní výše nemocenské pro rok 2010 na současných 60 % denního vyměřovacího základu, přičemž se mělo jednat o dočasné opatření na rok 2010. Vláda tedy navrhuje u tohoto úsporného opatření setrvat i nadále a koncipuje tento návrh jako trvalé snížení.

Sociální pojištění

* Od 1. ledna 2009 došlo u zaměstnavatelů ke snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 1 procentní bod (z 26 % na 25 %). Důvodem bylo zavedení povinnosti zaměstnavatelů vyplácet svým zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Od 1. ledna 2011 mělo dojít k dalšímu snížení pojistného o 0,9 procentního bodu na 24,1 %. Návrhem vlády je sazbu pojistného nesnižovat, přičemž by mělo jít o trvalé opatření. Od roku 2011 by tedy platila stejná sazba jako v letošním roce.

* Výše zmíněné opatření nebude doprovázeno možností zaměstnavatele odečítat od odvodu pojistného polovinu zúčtovaných náhrad mezd, jak je tomu v současné úpravě. Tato možnost by byla od roku 2011 trvale zrušena. Pouze tzv. malí zaměstnavatelé (zaměstnávající maximálně 26 zaměstnanců) by si mohli zvolit placení vyššího pojistného (26%) se současným zachováním možnosti odpočtu poloviny vyplacené náhrady mzdy.

* Pro rok 2011 vláda navrhuje zachování výše maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni roku 2010 (tj. na úrovni 72násobku průměrné mzdy).

Opatření z oblasti státní sociální podpory

* Zrušení sociálního příplatku poskytovaného rodinám s dětmi s nízkými příjmy.

* Nová úprava rodičovského příspěvku a porodného (zúžení okruhu oprávněných osob).

* Podpora v nezaměstnanosti nebude poskytována po dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

* Snížení podpory v nezaměstnanosti v případě výpovědi dané zaměstnancem.

* Snížení příspěvku na péči v I. stupni závislosti na péči jiné osoby z 2 000 Kč na 800 Kč.

* Zpřísnění právní úpravy vydávání povolení zprostředkování zaměstnání.

* Na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání, vláda zavádí překlenovací příspěvek jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Překlenovací příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů při zahájení této činnosti.

 

Zdroj: KPMG

 

 

Byl pro vás článek přínosný?