Hlavní navigace

Vývoj tuzemských insolvencí v srpnu

Sdílet

Očekávání se potvrzují, počty insolvenčních návrhů v letošním roce stagnují a tempo nárůstu se meziročně snižuje. Při přepočtu na pracovní dny došlo ve srovnání srpna 2011 a července 2011 dokonce k poklesu počtů insolvenčních návrhů, a to jak u právnických, tak u fyzických osob.

V srpnu 2011 bylo podáno celkem 2091 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 562 insolvenčních návrhů podáno na firmy – podnikatele a 1529 návrhů na fyzické osoby – spotřebitele. Ve srovnání s rokem 2010 vzrostl celkový počet insolvenčních návrhů za období leden až srpen 2011 o 54 %. Tempo nárůstu se snižuje i meziročně, v období 2009/2010 byl celkový nárůst insolvenčních návrhů k 31. srpnu 73,5 %.

Převažující právní formou firem v insolvenci jsou společnosti s ručením omezeným. Z celkového počtu 4255 firem bylo za období leden – srpen 2011 v insolvenci 60,6 % společností s ručením omezeným. Proti stejnému období roku 2010 se podíl této právní formy mírně snížil (k 31. 8. 2010 to bylo 79 %). Naproti tomu v letošních osmi měsících vzrostl téměř na trojnásobek počet živnostenských firem, na které byl podán insolvenční návrh. K 31. 8. 2010 bylo z celkového počtu firem v insolvenci12 % živnostenských firem zapsaných a nezapsaných v obchodním rejstříku. K 31. 8. 2011 vzrostl tento podíl již na 31,6%.

 

Pokud dlužník není schopen řešit úpadek... 

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkursem a nebo reorganizací. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkursů bylo v srpnu 2011 prohlášeno 123. Z toho bylo 38 konkursů prohlášených u fyzických osob nezapsaných a zapsaných v obchodním rejstříku. 

V srpnu 2011 bylo podáno 1529 insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. Při srovnání údajů letošního roku lze konstatovat zmírňující se dynamiku růstu osobních bankrotů. Na pokles počtu insolvenčních návrhů má vliv zejména pokles nezaměstnanosti, který je očekáván i v následujících třech měsících. Mírný optimismus firem ve vývoj ekonomiky signalizuje i postupný nárůst volných pracovních míst, který byl dle údajů MPSV v červenci nejvyšší od srpna 2009 a činil 38 898. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs.

 

Podejte si žádost...

V srpnu požádalo o oddlužení celkem 1475 osob. Oddlužení bylo povoleno v 997 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 16 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Nástroj oddlužení, který zavedl insolvenční zákon pro fyzické osoby k řešení problémů s neschopností splácet závazky, ukazuje v praxi svoji účinnost a využívá ho stále více dlužníků. 

Pro další období očekává Creditreform u právnických osob stagnující vývoj počtu insolvenčních návrhů i počtu prohlášených konkurzů. Od 1. 9. 2011 musí věřitelé, kteří podají návrh na zahájení insolvenčního řízení, uhradit soudní poplatek (dosud byli od poplatku osvobozeni). Proto je možné očekávat krátkodobý efekt ve formě poklesu počtu žádostí na prohlášení firemního bankrotu.

U spotřebitelů bude další vývoj počtu insolvencí záviset jednak na vývoji trhu práce, který bude ovlivněn zakázkovou situací zaměstnavatelů a sezónními výkyvy (noví absolventi, sezónní práce), ale také stále narůstajícím zadlužením domácností. V následujících měsících se očekává pokračující růst počtu žádostí o oddlužení.

 

Zdroj a další dopolňující informace: Creditreform

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?