Hlavní navigace

Sněmovna schválila zvýšení sazeb DPH

12. 9. 2011

Sdílet

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákona o DPH (tisk 377). Návrh nyní projedná Senát.

Novela zvyšuje od 1. ledna 2012 sníženou sazbu DPH na 14 % a od 1. ledna 2013 sjednocuje obě sazby na 17,5 %. Schválený text obsahuje několik dalších bodů, které byly předloženy formou pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovně. Jedná se zejména o:

 

Rozšíření ručení za zaplacení daně 

Institut ručení za nezaplacenou daň bude rozšířen také na situace, kdy úplata za zdanitelné plnění bude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku. Ručení se tedy nově neuplatní pouze u transakcí provedených bezhotovostně na účet vedený v tuzemsku nebo v hotovosti (pokud je úhrada v hotovosti podle jiných předpisů možná). Oproti stávající úpravě se tak tento institut významně rozšiřuje, neboť úhrada na zahraniční účet je zcela běžná, jedná-li se o nákup zboží či služby od zahraničního partnera. Ručení se samozřejmě týká pouze plnění zakládajících povinnost dodavatele odvést DPH (tedy nikoliv například situací, kdy dochází k pořízení zboží z jiného členského státu či poskytnutí služeb a příslušnou DPH pak vykazuje zákazník).

 

Souhrnné opravné doklady 

Novela upravuje rovněž problematiku souhrnných opravných daňových dokladů, která je aktuální zejména v případě poskytování množstevních bonusů za určitá období či provádění úprav z důvodu převodních cen mezi spřízněnými podniky.

Do textu novely byla částečně zapracována Informace Generálního finančního ředitelství z dubna letošního roku. Jedná se zejména o náležitosti souhrnného opravného daňového dokladu, kdy namísto evidenčních čísel všech opravovaných daňových dokladů je možné uvést pouze jejich rámcové vymezení nezbytné pro jejich jednoznačnou identifikaci. Nově by na souhrnném opravném daňovém dokladu měl být uveden rozdíl mezi opravenou a původní výší základu daně a daní jako souhrnná částka, nikoliv tedy jednotlivě za každé opravované zdanitelné plnění.

Novela zákona dále umožňuje v případě plnění hrazených v cizí měně použít jednotný kurz místo kurzu platného u původních zdanitelných plnění pro všechna opravovaná plnění. Tím bude kurz ČNB platný první pracovní den příslušného kalendářního roku. Přestože použití jednotného kurzu představuje značné zjednodušení na straně dodavatele, je otázkou, nakolik bude tento postup praktický i pro odběratele. Ten musí totiž opravit uplatněný odpočet DPH již v okamžiku, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést, a to bez ohledu na skutečnost, zda již obdržel opravný daňový doklad.

 

Další změny 

Další drobné změny souvisejí například s vymezením dlouhodobého majetku, výpočtem odpočtu daně v poměrné výši, vyrovnáním odpočtu daně či úpravou odpočtu daně. V rámci pozměňovacích návrhů k tomuto tisku byla rovněž přijata novela zákona o územích finančních orgánech týkající se Specializovaného finančního úřadu.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?