Hlavní navigace

Změny u daně z nemovitosti: daňové přiznání musejí nově podat i vlastníci, kteří dříve nemuseli

Sdílet

 Autor: © Andres Rodriguez - Fotolia.com
Nová legislativa týkající se daně z nemovitých věcí přináší povinnost podat daňové přiznání i části vlastníků, kteří ve zdaňovaném období nemovitost ani nenabyli ani nepozbyli. Jde o vybrané skupiny poplatníků, u kterých se snižuje či zvyšuje daňová povinnost nebo se mění osoba poplatníka. Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2014 vyprší v pátek 31. ledna (v případech právě probíhajících zápisů ho lze podat i později). Pro podání daňového přiznání je rozhodný stav vlastnictví nemovité věci k 1. lednu 2014.

„Novela zákona o dani z nemovitých věcí byla přijata až koncem minulého roku a je možné, že povinnosti z ní vyplývající mnohým vlastníkům unikly. Některé změny oproti roku 2013 znamenají pro poplatníky povinnost podat v roce 2014 daňové přiznání, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, a dokonce se u některých z nich daňová povinnost snižuje,“ upozorňuje Pavel Rochowanski, Partner, Daňové poradenství, KPMG Česká republika.

 

Kdy musí poplatník podat daňové přiznání? 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti se týká každého, kdo si v roce 2013 koupil nemovitost, případně ji dostal darem. Díky novele zákona o dani z nemovitých věcí však u některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (ve smyslu § 13a odst. 1 zákona). V takové situaci je poplatník povinen daňové přiznání podat, i když žádnou nemovitost v minulém roce nenabyl ani nepozbyl.

Konkrétně jde o tyto případy:

  • Dochází k formálnímu potvrzení již dříve aplikovaného způsobu zdanění staveb vleček, které jsou nově jednoznačně zařazeny pod zpevněné plochy pozemků. Dále ke snížení dojde u poplatníků, kde zastavěná plocha nadzemního podlaží u staveb užívaných k podnikání bude menší než jedna třetina zastavěné plochy stavby.
  • Dochází ke zvýšení daňové povinnosti. Konkrétně u pozemků, které jsou určeny k zastavění stavbami osvobozenými od daně, např. stavby vodáren, kanalizačních zařízení, stavby pro veřejnou dopravu. Od 1. ledna 2014 budou totiž po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Daňové přiznání bude muset také podat vlastník pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky, pokud není vlastníkem žádné z jednotek. Tento pozemek je předmětem daně z pozemků bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Výjimkou je pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví obce.
  • Dochází ke změně osoby poplatníka. Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně z nemovitých věcí, tvořících jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1. ledna 2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání.

 

Kdy poplatník daňové přiznání podat nemusí?  

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň zvýší v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22. Přepočet daně provede správce daně a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím.

 

Nové skupiny poplatníků

Nově se poplatníkem stává v důsledku nového občanského práva také pachtýř, stavebník u pozemků zatížených právem stavby a svěřenský fond. Existence takových subjektů bude mít dopad na daň z nemovitých věcí nejdříve ve zdaňovacím období 2015.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?