Hlavní navigace

Změny v oblasti solárních elektráren

21. 12. 2010

Sdílet

Od 1. března 2011 nebudou podporovány fotovoltaické elektrárny vybudované na půdním fondu s výjimkou elektráren umístěných na budovách, jejichž výkon nepřesáhne 30 kW.

Dále nebude poskytována podpora tzv. ostrovním fotovoltaickým provozům neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Současně byly zrušeny daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a zavedeny povinné lineární daňové odpisy pro zařízení na výrobu energie ze slunečního záření.

Níže přinášíme podrobnější informace o schválených změnách souvisejících se stanovením cen elektřiny v příštích třech letech:

Do ceny elektřiny budou provozovatelé přenosových a distribučních soustav od příštího roku do konce roku 2013 promítat pouze část nákladů souvisejících s podporou obnovitelných zdrojů. Náklady, které nebudou pokryty v ceně elektřiny, pak budou financovány ze státního rozpočtu a provozovatelé o jejich úhradu budou žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní rozpočet získá prostředky na financování těchto nákladů ze tří zdrojů: zavedením odvodu za výrobu elektřiny v solárních zařízeních, zvýšením odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zatížením emisních povolenek daní darovací.

Provozovatelům přenosových a distribučních soustav bude ministerstvo průmyslu a obchodu vyplácet částky čtvrtletně, a to na základě jejich žádostí, kterou budou muset předložit vždy do konce měsíce následujícího po čtvrtletí. Ministerstvo jim částku poukáže do konce dalšího měsíce.

 

Zavedení odvodu za výrobu elektřiny ze slunečního záření 

Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Plátcem bude provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Základem odvodu bude částka bez daně z přidané hodnoty, kterou bude plátce hradit formou pevné výkupní ceny nebo zeleného bonusu výrobci elektřiny ze slunečního záření. Sazba odvodu činí v případě výkupní ceny 26 %, v případě zeleného bonusu 28 %. Plátce bude odvod poukazovat finančnímu úřadu měsíčně, a to vždy do 25. dne následujícího měsíce. Za první odvodová období – leden a únor – bude mít plátce povinnost uhradit odvod spolu s odvodem za březnové odvodové období. Na straně výrobce elektřiny půjde, jak uvedl ministr financí při projednávání ve Sněmovně, o daňově uznatelný náklad, který si uplatní na základě § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů.

Vzhledem k existenci řady výjimek (v návaznosti na rok uvedení zařízení do užívání, kapacitu a způsob umístění zařízení) máme za to, že v praxi bude pro plátce velmi obtížné v každém jednotlivém případě ověřovat podmínky pro uplatnění odvodu a vyčíslovat jeho výši. Navíc ne ke všem informacím potřebným pro ověření podmínek uplatnění odvodu bude mít plátce přístup. Jako další problematický bod se nám jeví stanovení odvodového období na kalendářní měsíc. Někteří výrobci totiž mohou fakturovat provozovateli distribuční soustavy za vyrobenou elektřinu v jiných intervalech než měsíčně (např. čtvrtletně). V takovém případě bude obtížné zahrnout např. elektřinu vyrobenou v lednu 2011 do vyúčtování odvodu za leden 2011 (s termínem podání vyúčtování do 25. února 2011), pokud tato elektřina bude výrobcem vyúčtována až v dubnu 2011.

 

Zvýšení odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Zvyšují se odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a nově se nastavuje způsob sdílení příjmů z těchto poplatků mezi státním rozpočtem, rozpočtem Státního fondu životního prostředí a rozpočtem obce, v níž se odnímaná půda nachází.

 

Darovací daň 

Darovací dani bude nově podléhat bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů, které elektrárenské společnosti obdrží v letech 2011 a 2012 od státu. Daň je uvalena pouze na výrobce, kteří dodávají elektřinu třetím stranám (tj. nikoliv na ty, kteří vyrábějí pro vlastní potřebu), a kteří zahájili výrobu elektřiny 1. ledna 2005 a později. Základem daně bude průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28. únoru příslušného kalendářního roku vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektřiny pro příslušný kalendářní rok. Průměrnou tržní hodnotu povolenky bude zveřejňovat ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách. Sazba daně činí 32 %.

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?