Hlavní navigace

Seminář: Základy IFRS

22. 11. 2011

Sdílet

Stručný úvod do problematiky semináře, který pořádá Controller-Institut:

Harmonizace účetního výkaznictví v mezinárodním měřítku dospěla do další etapy svého vývoje, a to široké implementace do účetního výkaznictví firem v globálním, celosvětovém měřítku. Účetní závěrku podle IFRS již nesestavují jen firmy, které mají tuto povinnost od roku 2005, protože jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaných kapitálových trzích. Pro potřeby reportingu sestavování podle IFRS své výkazy i firmy, které tuto povinnost nemají stanovenu zákonem o účetnictví, ale požadavky svých mateřských společností. Řada standardů IFRS byla nově vytvořena nebo novelizována v rámci konvergenčního projektu, jehož cílem je sbližování IFRS s US GAAP. Novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2011 umožňuje účtovat a vykazovat podle IFRS i českým účetním jednotkám, které nejsou emitentem cenných papírů pouze dočasně nebo jsou součástí konsolidačního celku podle IFRS. Mezinárodní harmonizace ovlivňuje i účetní výkaznictví malých a středních firem (SME), pro které připravila IASB samostatný standard. Z uvedených důvodů Vám nabízíme jednodenní seminář, který vám podá v koncentrované podobě nejaktuálnější informace z této oblasti.

 

Přednášejícím je Ladislav Mejzlík, vedoucí katedry finančního účetnictví z Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Obsah semináře

* Možné cesty regulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS a jejich uplatnění v EU – aktuální informace – vztah k regulaci účetnictví v ČR, implementace IFRS v ČR.

* Konvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP). Koncepční rámec IFRS a US GAAP – srovnání s koncepty českých účetních pravidel. IFRS pro malé a střední podniky (SME).
* Struktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS.

* Hlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (například rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) včetně výkladu rozdílů na praktických příkladech.

* Možné způsoby implementace IFRS v podmínkách českého podniku – nezbytné předpoklady a rizika – IFRS 1 První použití IFRS.

 

Cílová skupina

Členové vedení firem, vedoucí pracovníci a zaměstnanci účetních a finančních oddělení podniků, pracovníci odpovědní za konsolidaci a reporting, pracovníci z útvarů controllingu a útvarů pro vztahy s investory (Investor Relations), analytici, makléři pracovníci institucionálních věřitelů a investorů apod., kteří chtějí být informování o aktuální situaci v oblasti regulace účetního výkaznictví prostřednictvím mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), resp. US GAAP a jejich vztahu k regulaci účetního výkaznictví v EU.

 

Vysoce aktuální je problematika pro ty podniky, kterých se přímo týká implementace IFRS v jejich účetním systému a na přechod na IFRS se připravují. 

 

Přihláška a další informace zde

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?