Hlavní navigace

Záchranný kruh MPO na podporu malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní

7. 6. 2013

Sdílet

Dotace na obnovu zničeného majetku - program podpory malých podniků postižených povodněmi, výše dotace až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, žádosti přijímány na všech regionálních kancelářích CzechInvestu a pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob - program poskytnutí záruky malému či střednímu podnikateli postižené povodní k bankovnímu úvěru, záruka až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, resp. do výše 20 mil. Kč.

Zvýhodnění úvěrů - získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní, příspěvky poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání.

Zvýhodněné podmínky exportérům - opatření České exportní banky - mírnější posuzování žádostí exportérů o uvolnění financí na vázaných účtech u ČEB, poskytování nových úvěrů ve zrychleném procesu.

Úlevy platbou daní - odsunutí vybraných daňových povinností pro podnikatele (doplatku daně za rok 2012, zrušení povinnosti platit zálohy na daň roku 2013), vracení nadměrných odpočtů DPH do 15 dnů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno hodit všem vytopeným podnikatelům záchranný kruh. Můj tým připravil soubor opatření, která rychle a efektivně pomohou podnikatelům v plné míře obnovit jejich podnikatelskou činnost,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že jedním z největších problémů po minulých povodních bylo, že živnostníci a malé podniky museli ukončit svou činnost z důvodu výpadku příjmů a nedostatku prostředků na rychlou obnovu provozu. Právě proto jsme mimo jiné připravili program na rychlé poskytnutí peněz právě těmto menším firmám, abychom jim pomohli zvládnout toto kritické období a znovu nastartovat podnikání, vysvětlil ministr Kuba.

Navrhujeme distribuovat podporu ve třech formách, a to na bázi přímých úvěrů nebo záruk, dále na bázi daňových úlev a konečně i ve formě přímých dotací,sdělil předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. 

 

Podrobnosti k jednotlivým opatřením: 

Prvním opatřením, které MPO připravilo pro malé podnikatele, kteří byli postiženi povodněmi, je dotace na obnovu zničeného majetku - program podpory malých podniků postižených povodněmi. Na něj bude uvolněno z prostředků MPO 50 mil. Kč. Program je určen malým podnikům (firmám do 50 zaměstnanců a živnostníkům), kterým vznikla v důsledku povodně v roce 2013 škoda minimálně 40 tisíc Kč. Podpora je poskytována ve formě dotace. Výše dotace může činit až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 20 tis. Kč - 300 tis. Kč, maximálně však do limitu podpory dle Nařízení de minimis. Ihned po schválení vládou bude možné, po vyplnění jednoduchého formuláře a potvrzení o výši škody (nebo jeho úředně ověřená kopie), které musí být prokázáno protokolem o škodách sepsaným v roce 2013 soudním znalcem, pojišťovnou nebo příslušným obecním nebo městským úřadem, až do 31. 12. 2013 podávat žádosti o podporu na všech regionálních kancelářích agentury CzechInvest a na pobočkách ČMZRB.

Zvýhodnění úvěrů - opatření Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) doplňuje úvěry o možnost získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní. Tyto příspěvky budou poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání příspěvky k zaručovanému úvěru ve výši 10 % z vyčerpaného úvěru. Celkem bude na tyto příspěvky vyčleněno 50 mil. Kč.

Stejně tak připravila ČMZRB záruky za úvěry pro zasažené firmy, kdy může být poskytnuta záruka malému či střednímu podnikateli k bankovnímu úvěru, a to na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku. Záruka je určena podnikatele postižené živelnou pohromou až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu max. 6 let (od data podpisu smlouvy o záruce). Zaručovány mohou být úvěry do výše 20 mil. Kč. Příjemce této podpory hradí pouze minimální část ceny záruky ve výši až 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 1,2 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Aktuálně předpokládaný objem zaručených úvěrů je cca 300 mil. Kč.

V rámci čtvrtého podpůrného opatření – zvýhodněných podmínek exportérům - připravila Česká exportní banka zjednodušující mechanismy. ČEB bude vycházet vstříc u požadavků na prodlužování záruk (za akontaci a dobré provedení) – např. odpouštění poplatku za prodloužení, snížení sazby, apod.; vycházet vstříc u požadavků na prodloužení období čerpání (např. odpuštěním poplatků za změny, posunem období splácení, neúčtování interest compensation, odpuštěním/snížením commitment fee). Dále bude mírněji posuzovat žádosti exportérů o uvolnění peněžních prostředků na vázaných účtech u ČEB nebo poskytovat nové úvěry exportérům ve zrychleném procesu.

Páté opatření se týká úlev s platbou daní. Snahou MPO je odsunutí vybraných daňových povinností pro podnikatele. Vedle avizovaného odpuštění daně z příjmu za rok 2013 postiženým podnikatelům navrhujeme dále zrušení povinnosti platit zálohy na daň roku 2013 i u těch, u kterých nedojde k plnému prominutí daně a takto instruovat jednotlivé finanční úřady. Dále chceme prosadit posunutí doplatku daně za rok 2012 do 30. 11. a za dobu posečkání neúčtovat úrok a nadměrné odpočty DPH vracet do 15 dnů.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?