Hlavní navigace

COVID-19: Aktuální programy pomoci podnikům

21. 12. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Firmy, které byly ovlivněné současnou situací související s koronavirem, mohou využít hned několika podpůrných programů nebo opatření

Antivirus

Antivirus je programem ochrany zaměstnanosti, a jeho cílem je tak pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude zaměstnavatelům hradit náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.

Co se dozvíte v článku
  1. Antivirus
  2. Krizové ošetřovné
  3. Úvěry se zárukou „COVID“
  4. Pomoc různým oborům
  5. Podpora inovativních firem

Antivirus má několik režimů: Antivirus A, Antivirus Plus, Antivirus B a už neběžící Antivirus C zaměřený na prominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců.

Antivirus A

V tomto režimu je uznatelným výdejem náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce). Doba uznatelnosti výdajů je do konce letošního roku, a zaměstnavatelé tak mohou obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu a prosinci. Výše příspěvku činí 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů) a maximálně jde o 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.

Režim A mohou využívat zaměstnavatelé také v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele nebo jeho významného omezení, pokud k němu došlo přímo na základě vládních opatření. Tedy na základě krizového opatření vlády, mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajskými hygienickými stanicemi. V těchto případech může využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus.

Antivirus Plus

Antivirus Plus se týká jen těch zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen nebo významně omezen. Mohou jej tak využít například restaurace nebo prodejny zavřené na základě nařízení vlády. Zaměstnavatelé dostanou příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy plus jejich odvody. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun za zaměstnance za měsíc a jde o náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé od 1. října 2020. 

Antivirus B

Platnost programu Antivirus B, zaměřeného na související hospodářské potíže, byla také prodloužena do 31. 12. 2020. Mohou jej čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už jak kvůli karanténám nebo ošetřování dětí, tak kvůli zastavení provozu z různých důvodů. Příspěvek je ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, v maximální výši 29 000 korun měsíčně na zaměstnance.

Krizové ošetřovné

Takzvané krizové ošetřovné je spojené se zavřením škol od 14. října 2020 a je možné jej čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

  • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší deseti let)
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině

Výše ošetřovného je po dobu platnosti mimořádných 70 % denního vyměřovacího základu s tím, že rodiče dostanou minimálně 400 korun na den. Oproti jaru není nyní potřeba potvrzení od školy o jejím uzavření a stačí jen vyplnit formulář žádosti o ošetřovné od České správy sociálního zabezpečení.

Úvěry se zárukou „COVID“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo pro zaměstnavatele a podnikatele úvěrové programy COVID. Už se uskutečnily COVID I, COVID II, COVID Praha a nyní až do konce roku 2021 běží záruční program COVID III. Ten je zaměřený na OSVČ a podniky až do 500 zaměstnanců a je na něj vyčleněno 150 miliard korun. Jde o portfoliové ručení vztahující se původně na provozní úvěry a nově i ty investiční. 

Do programu se přihlásilo celkem 20 bank a spořitelních družstev, kterým byla na základě tržních podílů vypočítána výše zaručovaných portfolií. Zájemci o úvěr z tohoto programu se tak musejí obrátit na svou banku, se kterou žádost vyřeší. 

Dalším úvěrem se zárukou je COVID+, který je určen vývozcům a výrobcům. Program připravilo ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Záruky v tomto případě poskytuje Exportní Garanční A Pojišťovací Společnost (EGAP), a to až do výše 142 miliard korun. Tyto záruky jsou určeny pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci, kde se export na tržbách podílí alespoň jednou pětinou. Výše úvěru je od pěti milionů korun do dvou miliard korun, přičemž maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy.

Pomoc různým oborům

Další programy a výzvy nejsou plošné, ale jsou určené konkrétním oborům. Některé už příjem žádostí ukončily, a v současné době mohou tak o podporu žádat podnikatelské subjekty v oblasti sportu, autobusoví dopravci nebo cestovní kanceláře a agentury.

COVID – Bus

Tento program se zaměřuje na nepravidelnou autobusovou dopravu. Tito dopravci byli tvrdě zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními, kdy se rušily školy v přírodě, školní výlety, firemní akce a zájezdy. „Objem těchto objednávek se v období jara limitně blížil nule a dosud se trend vývoje nelepší. Ministerstvo dopravy proto prostřednictvím programu COVID-BUS podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě s cílem umožnit překlenout krizi trhu, případně ukončit podnikání bez extrémně negativních dopadů na trhu a osobní život podnikatelů,“ dodává ministr dopravy Karel Havlíček. Na tento program je vyčleněna jedna miliarda korun a výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy provozovaného autobusu a kapacity jeho sedadel.

COVID – Sport II

Na program COVID – Sport II vláda uvolní 500 milionů korun s tím, že se program zaměřuje na dvě oblasti podpory: na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce a podporu provozních nákladů podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně. Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na deset milionů korun u organizátorů sportovních akcí a 12,5 milionu korun u sportovních klubů.

COVID Cestovní ruch

COVID Cestovní ruch se dělí na programy COVID Cestovní kanceláře a COVID Cestovní agentury. Oba jsou zaměřené na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky existujících služeb a pracovních míst. V obou programech je možné podávat žádosti až do poledne 11. ledna 2021. Na COVID Cestovní kanceláře je alokováno 345 milionů korun s tím, že dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. 

Dotace má sloužit na provoz nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušené z důvodu pandemie koronaviru.

Výzva COVID Cestovní kanceláře počítá s 55 miliony korun s tím, že se dělí na dvě části. Ta první je dotací ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt a druhá je dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

FIN24

Podpora inovativních firem

Firmy, které svým inovativním přístupem nějakým způsobem pomáhají bojovat s pandemií koronaviru, se mohou zapojit do programu <sCzech Rise Up 2. 0. Ten je pokračováním předchozího programu a zaměřuje se na oblast výzkumu a zdravotnictví. Žádosti je možné podávat až do 17 prosince s tím, že podpora bude poskytována formou dotace a je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem.

„Podpora v pokračování úspěšného programu by měla jít například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, na nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu,“ popisuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

Byl pro vás článek přínosný?