Hlavní navigace

Daň z přidané hodnoty nově

Sdílet

Hana Straková představila novelu Zákona o DPH na rok 2011, jejíž byla spoluautorkou. Na semináři organizovaném Nakladatelstvím FORUM se jeho účastníci dozvěděli, jaký je účel novely a nejdůležitější změny ve srovnání se současným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 »Hlavním důvodem změn je harmonizace s příslušnými předpisy Evropské unie, novelizovanou směrnicí Rady Evropy 2009/69 ES, která má přednost před zákonem,« uvedla Hana Straková.

Účinnost byla původně plánována od 1. ledna 2011, ale vzhledem k tomu, že musí navazovat na čtvrtletní plátce, je působnost odsunuta na 1. dubna 2011. Novela se snaží bojovat s daňovými úniky a zavádí také společnou odpovědnost za odvod DPH prostřednictvím ručení odběratele. Novela také rozšiřuje okruh zboží a služeb, kdy je povinnost přiznání a zaplacení daně přenesena na pořizovatele. Zároveň návrh také umožní opravit si výši daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci.

 

Hlavní změny:

* přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012),

* ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění,

* možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,

* změny v uplatnění nároku na odpočet daně,

* změny při osvobození od daně při dovozu zboží vč. osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě,

* změny při opravách základu a výše daně.

Podle návrhu Ministerstva financí ČR by měli mít plátci DPH možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tak svou daňovou povinnost. To ale zatím platí jen na ty pohledávky, které vznikly nejpozději půl roku před rozhodnutím soudu o úpadku a budou řádně přihlášeny a uznány soudem. Pohledávky za spřízněnými osobami jsou vyloučeny. Je možné, že po nějaké době bude po vyhodnocení toto opatření rozšířeno i na další okruhy pohledávek. Podmínkou pro opravu a nárok na vrácení části daně je doručení zvláštního opravného daňového dokladu dlužníkovi. Kopie těchto dokladů je samozřejmě nutné přiložit i k daňovému přiznání. Daň by se měla vracet do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň uhradit.

Novinkou je také princip ručení odběratele (je-li plátcem) za odvedení DPH na výstupu dodavatelem. Tomu by měl odběratel podléhat v případě, že dodavatel záměrně daň neodvede nebo se dostane do situace, kdy ji odvést nemůže a odběratel o této skutečnosti ví nebo alespoň vědět má. Ručení by se mělo aplikovat i v případech, kdy je cena za přijaté zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé.

»Vláda schválila i ustanovení umožňující vyvázat se z ručení dobrovolným zaplacením daně za dodavatele přímo na účet finančního úřadu. V případě dvojí úhrady by byl přeplatek použit na úhradu dalších nedoplatků poskytovatele zdanitelného plnění (dodavatele). V praxi tak bude zřejmě nezbytné případný ručitelský závazek a s ním související pohledávku za dodavatelem ošetřit smluvně,« vysvětlila Hana Straková.

 

Osvobození od daně 

Od daně bude osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně. Rovněž bude osvobozen od daně dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. (Nařízení Rady ES č.1186/2009). Konkrétně se týká zboží dováženého v zásilkách neobchodní povahy. Jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na následující množství: 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu a esence. U osobního majetku fyzických osob pak majetek těch, kteří se stěhují ze zahraničí do Česka, majetek nabytý dědictvím nebo dovážený jako svatební dar.

 

Co bude osvobozeno od daně při dovozu zboží?

* výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů,

* přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění podniku,

* léčivé látky, léčivé přípravky,

* zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,

* dovoz v rámci mezinárodních vztahů (např. vyznamenání nebo ceny),

* zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti

(Podrobné informace najdete v novele zákona §71)

 

V návrhu je také pasáž, která kromě definování dováženého zboží osvobozeného od daně mění dosavadní limit pro osvobození od DPH u zásilek ze zemí mimo EU. Nově bude tento limit snížen na  22 eur, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáku a tabákových výrobků.

 

Zamezit daňové úniky! 

Pro zamezení daňových úniků novela zavede také tzv. mechanismus reverse-charge, tedy přenese daňovou povinnost na odběratele u některých druhů plnění (například dodání stavebních a montážních prací, dodání šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami a dodání benzinu a nafty, které přesahuje 1500 l na jednu dodávku). V případě benzinu a nafty není použití tohoto systému v souladu s evropskou směrnicí, proto musela ČR požádat o výjimku. Pokud by ji Komise neudělila, bude nutné opatření pro dodávky benzinu a nafty z novely vypustit. Dosud byl tento princip využíván pouze u dodání zlata, vzhledem k nárůstu daňových úniků za ale opatření zavádí i u dalších komodit. U dodávek stavebních a montážních prací by měla být účinnost posunuta až na počátek roku 2012, u emisních povolenek až na rok 2015.

 

Jak postupovat? 

Současně bude již pro první zdaňovací období roku 2011 k dispozici nový tiskopis daňového přiznání k DPH, spolu s pokyny pro jeho vyplnění. Formulář nového tiskopisu daňového přiznání k DPH bude zveřejněn v nejbližších dnech. I když účinnost novely zákona o DPH bude od 1. dubna 2011, počínaje prvním zdaňovacím obdobím roku 2011 (tj. za období měsíce ledna 2011 nebo I. čtvrtletí 2011) bude již podáváno daňové přiznání k DPH na novém tiskopisu. Detailní pokyny pro vyplňování daňového přiznání za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 budou zveřejněny na stránkách Ministerstva financí a České daňové správy spolu s tiskopisem daňového přiznání.

 

O celé problematice píšeme také zde a zde

 

 

Byl pro vás článek přínosný?