Hlavní navigace

Daně: změny pro zaměstnavatele a zaměstnance v r. 2011

16. 12. 2010

Sdílet

Novela zákona o daních z příjmů a dalších zákonů v gesci MPSV, které byly v listopadu schváleny Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze, byly podepsány prezidentem republiky.

Níže jsou pojednány nejdůležitější změny, které se od 1. ledna 2011 dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců. Některé z těchto změn budou vyžadovat i aktualizaci softwaru na zpracování mezd ve společnostech.

 

Snížení slevy na dani 

Sleva na dani na poplatníka se snižuje o částku 1 200 Kč za rok, resp. o 100 Kč za měsíc. Nová výše slevy na dani tak bude činit 23 640 Kč ročně, resp. 1 970 Kč měsíčně. Toto snížení se uplatní pouze za zdaňovací období roku 2011, v roce 2012 by se tato sleva na dani měla vrátit na současnou hodnotu roku 2010.

 

Rozšíření daňových úlev i na penzijní připojištění zaměstnanců u institucí v EU, resp. EHP 

Kromě příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem lze od daně z příjmů fyzických osob nově osvobodit u zaměstnance i příjem ve formě příspěvku poukázaný zaměstnavatelem na penzijní pojištění zaměstnance u instituce penzijního pojištění v EU a EHP. Limit pro osvobození celkových příspěvků zaměstnavatele na definovaná pojištění zůstává nezměněn, a to 24 000 Kč ročně. Obdobně novela rozšiřuje možnost poplatníka uplatnit nárok na snížení základu daně o odpočet příspěvků na penzijní pojištění u této instituce, a to v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč ročně. Podmínkou pojištění je, aby výplata plnění byla sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících a ne dříve než v 60 letech věku poplatníka.

 

Zpřísnění podmínek pro uplatnění odečitatelných položek u daňových nerezidentů 

U poplatníka daňového nerezidenta se podmínka umožňující snížení základu daně – tj. úhrn příjmů ze zdrojů na území ČR nejméně ve výši 90% všech jeho příjmů – dále rozšiřuje na veškeré nezdanitelné části základu daně (např. i na dary, příspěvky na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění).

 

Prodloužení termínu pro podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou plátci daně nově předkládat v prodloužené lhůtě dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do konce února. V případě, že plátce daně podá vyúčtování elektronicky, prodlužuje se lhůta pro jeho podání do 20. března. Výše uvedené lhůty se nově uplatní již pro vyúčtování podaná za rok 2010.

Původně navrhovaná povinnost pro zaměstnavatele podávat měsíčně hlášení o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebyla nakonec schválena.

 

Daňové dopady u zaměstnaneckých benefitů nezměněny 

Navrhované zrušení či omezení daňových úlev u některých zaměstnaneckých benefitů nebylo rovněž schváleno.

 

Prodloužení doby poskytování náhrady mzdy v době nemoci 

Zaměstnavatel bude nově povinen poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (na místo současných 14 dnů), a to v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Nová právní úprava se uplatní na pracovní neschopnost vzniklou po 1. lednu 2011. Případy, v nichž dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1. lednem 2011, se budou řídit stávající právní úpravou, i když neschopnost potrvá ještě v roce 2011.

 

Sazby pojistného na sociální zabezpečení 

Sazby pojistného na sociální zabezpečení zůstávají stejné jako v roce 2010, tj. 25%. Zaměstnavatelé si však již nebudou moci odečítat od odvodu pojistného polovinu zúčtovaných náhrad mezd za dobu nemoci, jak je tomu v současné úpravě. Tato možnost je od roku 2011 trvale zrušena pro tzv. dříve definované velké organizace.

Pouze zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si budou moci zvolit pojistné o jeden procentní bod vyšší (tj. ve výši 26%) s tím, že si budou moci odečíst od pojistného na sociální zabezpečení polovinu z náhrady mzdy vyplácené za dobu pracovní neschopnosti.

Maximální vyměřovací základ pro odvody sociálního a zdravotního pojištění v roce 2011

 

Pro rok 2011 zůstala zachována metodika stanovení maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění roku 2010, tj. na úrovni 72 násobku průměrné mzdy. Pro rok 2011 bude činit 1 781 280 Kč.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?