Hlavní navigace

Novela DPH platí až od dubna 2011

20. 12. 2010

Sdílet

Poslanci v pátek 17. 12. ve třetím čtení schválili novelu zákona o DPH. Vzhledem k velice krátké době, která zbývá do začátku roku 2011, kdy měla novela původně začít platit, poslanci pozměňovacím návrhem odložili účinnost novely až k 1. 4. příštího roku.

Novela obsahuje několik ustanovení, která je Česká republika povinna podle evropské směrnice o DPH implementovat k 1. lednu 2011. V těchto oblastech bude možné se dovolávat přímého účinku směrnice a aplikovat příslušná ustanovení směrnice i bez existence specifické úpravy (případně v rozporu s úpravou) v zákoně o DPH. Lze očekávat, že Ministerstvo financí k těmto oblastem vydá informaci či sdělení, jak v těchto oblastech postupovat.

Pokud bude plátce postupovat v rozporu s evropskou legislativou, avšak v souladu s platným zákonem o DPH, měl by i tento postup být ze strany správce daně akceptován. V některých případech tak může krátkodobě dojít k nekonzistentnímu uplatňování DPH u přeshraničních transakcí, kdy DPH nebude uplatněna vůbec, či naopak může být uplatněna vícenásobně.

Novelu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

 

Ve zkratce připomínáme některé nejdůležitější změny:

Nárok na odpočet DPH

Plátci daně budou moci uplatnit nárok na odpočet nejdříve v okamžiku, kdy budou mít k dispozici daňový doklad. Nárok na odpočet tedy nebude nově možno uplatnit v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, pokud odběratel neobdrží do konce tohoto období od dodavatele daňový doklad (fakturu).

 

Vrácení DPH u nedobytných pohledávek

Plátci DPH budou mít možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tak svoji daňovou povinnost. Okruh pohledávek, kterých se navrhovaná úprava týká, je však relativně omezený. Jedná se o pohledávky, které vznikly nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a které byly řádně přihlášeny a uznány soudem. Vrácení daně bude možné jen ve lhůtě do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost zaplatit daň.

 

Režim přenesení daňové povinnosti u některých lokálních plnění

Z důvodu zamezení daňovým únikům novela zavádí uplatnění tzv. mechanismu reverse-charge (přenesení daňové povinnosti na odběratele) u některých lokálních plnění (dodání stavebních a montážních prací, dodání šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami). V případě lokálních dodávek stavebních a montážních prací je účinnost stanovena až od roku 2012. V případě emisních povolenek je účinnost naopak omezena do poloviny roku 2015. 

Vzhledem k tomu, že se České republice nepodařilo vyjednat výjimku z uplatňování evropské směrnice, nebude režim přenesené daňové povinnosti aplikován na dodání pohonných hmot, jak bylo původně navrhováno.

 

Ručení za odvod DPH

Novela obsahuje zcela nový institut ručení odběratele (plátce DPH) za odvedení daně dodavatelem. Ručení by mělo být aplikováno, pokud dodavatel záměrně neodvedl DPH či se dostal do postavení, kdy není schopen DPH ze zdanitelného plnění zaplatit, přičemž odběratel o této skutečnosti věděl, vědět mohl či měl. Ručení se také aplikuje v případě, je-li cena za přijaté zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Ve snaze předejít eventuálním dopadům ručitelského závazku novela obsahuje ustanovení umožňující vyvázat se z ručení dobrovolným zaplacením daně za dodavatele, a to přímo na účet jeho správce daně. Pokud by nastalo dvojí uhrazení daně (dodavatelem i odběratelem), vzniklý přebytek bude použit na úhradu dalších nedoplatků na osobním daňovém účtu poskytovatele zdanitelného plnění.

V praxi tak bude zřejmě nezbytné případný ručitelský závazek a s ním související pohledávku za dodavatelem ošetřit smluvně.

 

Změna metody odpočtu DPH u nemovitostí a dalšího majetku

Novela prodlužuje lhůtu pro úpravu odpočtu daně při změně použití u nemovitostí z pěti na deset let. Zároveň u obchodního majetku, který není dlouhodobým (odpisovaným) majetkem, bude docházet k jednorázovému vyrovnání odpočtu, pokud u něj dojde ke změně použití z hlediska uplatnění odpočtu DPH (tj. např. dojde ke změně v koeficientu pro krácení nároku na odpočet). K vyrovnání bude docházet ve lhůtě pro uplatnění odpočtu (3 roky). 

Novela dále mění u dlouhodobého odpisovaného majetku, který plátce využívá pro ekonomickou činnost i pro činnost, která s ní nesouvisí, tj. např. pro soukromé účely, okamžik uplatnění kráceného nároku na odpočet: Odpočet bude třeba krátit již v okamžiku pořízení odpisovaného majetku a následně bude nutno provádět úpravu uplatněného odpočtu v případech, kdy dojde ke změně poměru využívání tohoto majetku pro ekonomickou činnost a soukromé účely.

Toto se dotkne například uplatňování DPH u osobních automobilů.

 

Oprava základu daně a výše daně

V případě snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění bude nutné vždy vystavit daňový dobropis (v současném znění zákona je tento postup zakotven pouze jako dobrovolný). K opravě odpočtu DPH na straně odběratele bude docházet již v okamžiku, kdy se dozvěděl o splnění podmínek pro snížení základu daně (například pro uplatnění slevy), a nikoliv až v okamžiku doručení daňového dobropisu.

V případě oprav z důvodu chybně vystaveného daňového dokladu, respektive chybně stanovené daně (např. chyba v uplatněné sazbě), kdy plátce odvede DPH ve vyšší než zákonné výši, bude možné tuto chybu opravit, avšak prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

 

Změna místa plnění u B2B služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy a podobných služeb

Změna pravidla pro stanovení místa plnění těchto služeb vyplývá z novely směrnice EU. Místem plnění při poskytování těchto služeb (včetně služeb organizátora akce) osobě povinné k dani (B2B) bude obecně místo sídla příjemce služby (s určitými drobnými výjimkami). Ve státě, kde budou tyto služby skutečně poskytnuty, bude DPH uplatňována pouze na oprávnění ke vstupu na tyto akce.

 

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?