Hlavní navigace

Daňové a účetní aspekty expanze na slovenský trh

30. 4. 2010

Sdílet

Společnost LERIKA, daňová a účetní poradenská firma působící v ČR i na SR, velmi často řeší účetní a daňovou problematiku spojenou s expanzí českých podnikatelských subjektů na Slovensko.

České společnosti při pronikání na slovenský trh zpočátku často provozují své podnikatelské aktivity prostřednictvím organizační složky. Teprve až ve chvíli, kdy dosahují z podnikání na Slovensku určitého obratu, uvažují o zřízení samostatné společnosti s ručením omezeným se sídlem na Slovensku, do které by byly podnikatelské aktivity spadající pod region Slovenska kompletně převedeny. Podívejme se nyní na možné dopady tohoto převodu podnikatelských aktivit z daňového a účetního pohledu a nastiňme oblasti, které si zaslouží zvýšenou pozornost.

 

Posouzení výhodnosti převodu činnosti 

Klíčovou daňovou otázkou při převodu podnikatelských aktivit z dosavadní organizační složky do samostatného s. r. o. je skutečnost, zda nová situace nebude pro společnost výrazně daňově nevýhodná. Kritériem je způsob zamezení dvojího zdanění daný mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a Slovenskem, výše sazeb daně z příjmů v České republice a na Slovensku a dále skutečnost, zda je podnikání organizační složky ztrátové nebo ziskové. Zodpovězení uvedené otázky vyžaduje provedení jednoduché analýzy, která poskytne jednoznačnou odpověď.

 

Výběr způsobu transferu podnikatelských činností 

Neméně důležitá je otázka, jakým způsobem transfer podnikání provést.

Mezi tři základní způsoby patří:

* převod jednotlivých aktiv (jejich prodej) a závazků, případně pouze jejich některých složek;

* prodej části podniku;

* vklad části podniku do základního kapitálu slovenské s. r. o.

Každá z variant má své klady i zápory, a to jak v daňové oblasti, tak v  oblasti právní a účetně administrativní. Pro dosažení optimálního výsledku je potřeba fungující spolupráce mezi právním poradcem, daňovým poradcem a účetní.

Je potřeba provést vyhodnocení daňové výhodnosti jednotlivých variant, posoudit jej z účetně administrativního pohledu a za spolupráce s právním poradcem vybrat optimální způsob transferu.

 

Financování slovenské s. r. o. 

Otázka financování slovenské s. r. o. by měla být řešena v předstihu před samotným transferem podnikatelských aktivit. Je nutné především posoudit, zda případnými půjčkami do slovenské s. r. o. ze strany české společnosti nebudou naplněna kritéria nízké kapitalizace ze strany slovenských zákonů. Podkapitalizace slovenské s. r. o. by měla za následek daňovou neuznatelnost úroků účtovaných z půjček poskytnutých ze strany české společnosti do slovenské s. r. o.

V souladu s tím je potřeba zvolit metodu, kterou bude slovenská s. r. o. financována (byť po přechodnou dobu) z finančních zdrojů české společnosti. Do případných daňových dopadů je nutné rovněž zahrnout dopady v oblasti DPH.

 

Vzájemné transakce mezi ČR a SR 

Ceny obvyklé - Po převodu podnikání do slovenské s. r. o. je nutné vyřešit otázku cen, za které se budou uskutečňovat vzájemné prodeje mezi českou společností a novou slovenskou s. r. o. Protože jde o spojené osoby, bude nutné uvedenou otázku řešit jak z důvodu požadavků českých, tak i slovenských zákonů, aby transferové ceny a jejich dokumentace splnila podmínky jak české, tak slovenské daňové legislativy.

Zpravidla jde o tyto následující oblasti:

* prodej zboží nebo služeb,

* poskytování služeb (manažerské, podpora IT, účetní podpora),

* financování slovenské s.r.o. ze strany české společnosti.

Jedná se jednak o stanovení algoritmu výpočtu vzájemných transferových cen a jeho formalizaci do vnitropodnikové směrnice, jednak vůbec o identifikaci (a to zejména z oblasti služeb), jaké činnosti budou ze strany české společnosti pro slovenské s. r. o. vykonávány (pravděpodobně půjde o nejrůznější podpůrné účetní služby, IT podporu apod.). Uvedené služby by rovněž měly být pokryty příslušnou smlouvou a společnost by měla být obeznámená s tím, jaké důkazní prostředky jsou v této oblasti zejména vyžadovány při případné kontrole správcem daně.

Při financování slovenské s. r. o. je nutné stanovit úrokovou sazbu ve správné úrovni.

 

Aplikace DPH 

Vzájemné transakce – intrakomunitární dodávky – mezi českou společností a slovenskou s. r. o. je potřeba posoudit z hlediska DPH a stanovit jednotlivé povinnosti v oblasti DPH na obou stranách. Je rovněž potřeba s ohledem na aplikaci DPH jednotlivé transakce dopředu nastrukturovat, aby nedocházelo ke zbytečnému daňovému zatížení jedné ze společností.

 

Znát možnosti... 

Vzhledem k tomu, že popisovaný transfer podnikatelských aktivit ze stávající organizační složky do samostatného společnosti je po administrativní, právní, daňové i účetní stránce poměrně náročná transakce, radíme vždy našim klientům, kteří plánují expandovat na slovenský trh, aby již dopředu vzali v úvahu jednotlivé možnosti a ještě před vlastním etablováním na slovenském trhu zvážili, zda je pro ně výhodné projít procesem podnikání formou organizační složky s následnou možností převodu svých aktivit do samostatné společnosti, či zda raději chtějí podnikat na Slovensku již od samého začátku prostřednictvím samostatné právnické osoby.

Naše společnost nabízí v těchto otázkách svoji plnou podporu a je připravena poskytnout podnikatelským subjektům expandujícím na Slovensko kvalifikovanou pomoc včetně plného zastřešení daňové, účetní i související ekonomicko-administrativní oblasti.

 

Autorka článku Ivana Ottová je Partner ve společnosti LERIKA

 

Poznámka: P. R.

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?