Hlavní navigace

Firmy málo využívají forenzní datové analýzy ke snižování rizika podvodu a zlepšení protikorupčních programů

Sdílet

72 % respondentů průzkumu se domnívá, že nové technologie umožňující analýzu velkých objemů dat mohou hrát při prevenci a odhalování podvodů klíčovou roli. 90 % je přesvědčeno, že forenzní datová analýza přispěje k efektivnějšímu vyhodnocení rizik, podle 82 % lze díky ní dříve identifikovat případy neetického jednání. Nové technologie pro analýzu velkých objemů dat však využívají pouhá 2 % respondentů a statistickou analýzu a nástroje pro data-mining jen 11 %.

Nadpoloviční většina respondentů prvního mezinárodního průzkumu EY věnovaného forenzním datovým analýzám a jejich přínosu pro firemní programy proti podvodům a korupci připouští, že jejich podnik má na tomto poli co zlepšovat. V průzkumu bylo osloveno více než 450 finančních ředitelů, vedoucích interního auditu, šéfů oddělení compliance, právních oddělení apod. s cílem zmapovat využívání forenzních datových analýz v protikorupčních/protipodvodných programech.

Jedním z hlavních důvodů motivujících k širšímu využívání forenzních datových analýz jsou nové požadavky zákonů a jiných předpisů, včetně protikorupční legislativy, a větší aktivita státních orgánů, které mají na starosti jejich dodržování. Tento důvod v průzkumu uvedlo celých 87 % respondentů, necelých 50 % jej dokonce řadí do „top5“ priorit. Za nejzávažnější riziko účastníci průzkumu považují korupci (65 %), což koresponduje i s dalším zjištěním průzkumu, a to že tři čtvrtiny jeho respondentů využívají forenzní datové analýzy jako nástroj boje proti korupci. Velká pozornost je forenzním datovým analýzám věnována i v souvislosti s dalšími rizikovými oblastmi, jako je majetková zpronevěra nebo zkreslování účetní závěrky.

„Intenzivnější mezinárodní spolupráce regulátorů i orgánů činných v trestním řízení nese své výsledky. A nezůstává jen u vysokých pokut vyměřovaných podnikům, padly dokonce i tresty odnětí svobody pro manažery. To je více než dobrý důvod, aby představenstva, dozorčí rady nebo auditní výbory motivovaly management k tomu, aby při zajišťování souladu s právními předpisy více využíval forenzní datové analýzy,“ říká Daniel Bican, výkonný ředitel oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY ve střední Evropě.

 

Forenzní datová analýza zlepšuje vyhodnocení rizik a spolehlivější odhalování podvodu 

Podle 89 % účastníků průzkumu je hlavním přínosem forenzních datových analýz možnost „identifikovat i ty potenciální případy neetického jednání, které v minulosti zůstaly neodhaleny“. Tento názor sdílí drtivá většina respondentů, bez ohledu na funkci, kterou v organizaci zastávají. „Náš průzkum naznačil, že společnosti sice nějakou forenzní datovou analýzu dělají, ale nevyužívají zdaleka všechny možnosti, které nové technologie v oblasti boje proti korupci nabízejí,“ upozorňuje Daniel Bican. „Práce s různými zdroji dat spolu s pokročilými nástroji forenzní datové analýzy otevírá obrovský potenciál, díky kterému lze z ekonomických dat vytěžit maximum užitečných informací.“

 

Jak (ne)přeměnit data na informace 

Z průzkumu vyplynulo, že i když si jeho účastníci uvědomují význam a přínos forenzních datových analýz, velká většina společností efektivně nepracuje s dosti velkým objemem dat, který by byl úměrný výši jejich obratu.

S objemy dat přesahujícími milion záznamů pracuje například pouze 18 % oslovených specialistů interního auditu. Pokud jde o jednotlivá odvětví ekonomiky, v sektoru finančních služeb používá podobně velké soubory dat jen 21 % respondentů. Přitom milion záznamů je na tak informačně intenzivní odvětví stále málo. 71 % společností s obratem přesahujícím miliardu amerických dolarů pracuje s datovými soubory menšími než milion záznamů. Tato zjištění signalizují, že mnohé společnosti nevytěžují dostatečně svá data a řada příležitostí pro odhalení a prevenci podvodů tak zůstává nevyužita.

Pokročilé nástroje forenzní datové analýzy, jako je statistická analýza nebo technologie pro data mining, používá pouhých 11 % respondentů. Proto nepřekvapí, že hlavním problémem, který účastníci průzkumu nejčastěji uvádějí, je „získání vhodných nástrojů a odbornosti“. Klíčovou prioritou pro oslovené manažery je získat v podniku větší podporu pro intenzivnější úsilí v oblasti forenzní datové analýzy, 62 % dotázaných uvedlo, že je třeba zlepšit povědomí managementu o přínosu forenzní datové analýzy. Naproti tomu náklady na forenzní datovou analýzu nejsou zásadní překážkou jejího širšího uplatnění, za neúměrně vysoké je považuje pouze 10 % oslovených.

 

Více dat, lepší přehled 

Pro tradiční tabulkové procesory a databázové aplikace mohou být big data dnešních globálních korporací (tedy velké objemy dat přibývající velkou rychlostí a vyznačující se různou podobou a formátem) problémem. Pokročilé technologie forenzní datové analýzy, zahrnující statistické nástroje pracující s prediktivním modelováním, detekcí odchylek a algoritmy pro hodnocení rizik, dokážou tyto velké objemy dat vytěžit a v reálném, respektive skororeálném čase identifikovat transakce, které potenciálně obsahují riziko podvodu. Účinné nástroje pro zpracování mluveného slova a vytěžování textu dokážou v kombinaci s vizualizací dat pracovat se širokou škálu zdrojů strukturovaných i nestrukturovaných dat a díky tomu výrazně zvýšit spolehlivost detekce podvodů, snížit související rizika a zvýšit/urychlit návratnost investic do forenzní datové analýzy.

Jak ukázal průzkum EY, společnostem, které používají pokročilejší technologie forenzní datové analýzy, než jsou tabulkové procesory a databázové nástroje, se obecně daří odhalovat případy potenciálně neetického jednání dříve (15% více než ostatní) a dosahovat lepších výsledků a rychlejší návratnosti investovaných prostředků (11% více než ostatní). „Společnosti po celém světě produkují stále větší objemy dat. Nejen členové představenstev a dozorčích rad, ale i další subjekty, které mají na starosti správu společností, by proto měli management motivovat k větší aktivitě při zavádění forenzně-analytických nástrojů, jež umožní získat z těchto dat maximum informací. „Každá taková investice se brzy zúročí díky efektivnějšímu vyhodnocení rizik a lepšímu dodržování zákonů a jiných předpisů.“ uzavírá Daniel Bican.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?